Δήμητρα Επενδυτική: Γιατί αναμένει κέρδη

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Κύπρου. 

Η Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ, για την όσο το δυνατό καλύτερη ενημέρωση των μετόχων αλλά και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού, ανακοινώνει ότι με βάση τις μέχρι σήμερα ενδείξεις η Εταιρεία αναμένεται να καταγράψει κέρδος κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2019.

Το κέρδος αναμένεται να είναι αυξημένο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Σημειώνεται ότι το κέρδος προκύπτει κατά κύριο λόγο από τις επενδύσεις της Εταιρείας σε αξίες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. 

Αναφορικά με την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της Ελληνικής Τράπεζας κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εξέτασης του λογιστικού χειρισμού της εν λόγω επένδυσης με βάση τις πρόνοιες των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και θα προβεί στις δέουσες ανακοινώσεις αν και όταν προκύψουν εξελίξεις. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ