Τερμάτισε τις εργασίες της η TCSL Troodos Corporate Services

Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η ‘ΕΚΚ’) ανακοινώνει ότι, στις 1 Δεκεμβρίου 2018, η Εταιρεία Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών TCSL Troodos Corporate Services Ltd (η ‘Εταιρεία’), παραιτήθηκε ρητώς από την άδεια λειτουργίας της, δυνάμει του άρθρου 16(1) του περί Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμου του 2012, ως εκάστοτε ισχύει (ο ‘Νόμος’).

Συνεπώς, η άδεια λειτουργίας της Εταιρείας με Αριθμό 76/196, η οποία της είχε χορηγηθεί από την ΕΚΚ, έχει παύσει να ισχύει από την ανωτέρω ημερομηνία και η ΕΚΚ έχει διαγράψει το όνομα αυτής από το σχετικό Μητρώο.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16(4) του Νόμου, η Εταιρεία παραμένει υπό την εποπτεία της ΕΚΚ μέχρι τη συμμόρφωση της με  οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις της.