Εναντίον του ΕΤΕΚ προσφεύγει η ΣΕΠ-ΑΤΗΚ.

Για ανεπίτρεπτες διακρίσεις εκ μέρους του ΕΤΕΚ στην επιβολή τέλους Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, κάνει λόγο ΣΕΠ-ΑΤΗΚ.

Σε γραπτή της ανακοίνωση αναφέρει ότι έλαβε απόφαση όπως καταχωρήσει ρήσει Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της υπό αναφορά απόφασης του ΕΤΕΚ, αναδεικνύοντας την αντισυνταγματικότητα της σχετικής διάταξης του Νόμου όπως ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται από τώρα και στο εξής.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Το ΕΤΕΚ, μετά από 29 χρόνια λειτουργίας, αποφάσισε να ερμηνεύσει (εκ νέου!) το Άρθρο 25(2) του περί ΕΤΕΚ Νόμου, με αποτέλεσμα την απόφασή του για επιβολή τέλους Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους υπαλλήλους του «ευρύτερου δημόσιου τομέα», η οποία ανακοινώθηκε με την Εγκύκλιό του 03/2018, ημερομηνίας 28/11/2018, διαχωρίζοντας έτσι του Δημοσίους Υπαλλήλους σε δύο κατηγορίες.

Τόσο η ΣΕΠ-ΑΤΗΚ ως Συντεχνία όσο και το Μέλος της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ και εκλεγμένος αντιπρόσωπος του Κλάδου «Ηλεκτρονική Μηχανική Περιλαμβανομένης της Μηχανικής της Πληροφορικής» στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ κ. Γιάννης Ζαπίτης, προσπάθησαν με παρεμβάσεις τους, με νομικά τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία, να πείσουν το ΕΤΕΚ να αναθεωρήσει την πιο πάνω (νομικά λανθασμένη κατά την άποψή μας) απόφασή του.

Αποτέλεσμα των πιο πάνω παρεμβάσεων ήταν νεότερη απόφαση του ΕΤΕΚ, η οποία ανακοινώθηκε από το ΕΤΕΚ στις 20/12/2018, με την Εγκύκλιό του 04/18, για προσωρινή αναστολή της εφαρμογής της πρώτης απόφασης, εξασφάλιση επιπρόσθετων νομικών γνωματεύσεων και επαναφορά του θέματος για συζήτηση στο Γενικό Συμβούλιο του ΕΤΕΚ.

Παρά ταύτα, αντί το ΕΤΕΚ να ενσκήψει στην ουσία του προβλήματος, που είναι η απαράδεκτη και αντισυνταγματική διάκριση που περιέχεται στον «περί ΕΤΕΚ νόμο» μεταξύ Μηχανικών του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα (καθιστώντας του πρώτους προνομιούχους έναντι των δευτέρων) και αντί να επιμείνει στην άρση της αντισυνταγματικής αυτής πρόνοιας στο Νόμο, έτσι ώστε όλα τα μέλη του να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, επικύρωσε την αρχική του απόφασή, προχωρώντας έτσι σε μια ακόμα δυσμενή διάκριση, χωρίζοντας τους Δημοσίους Υπαλλήλους στους «κανονικούς» (και προνομιούχους) και στους «άλλους» (τους μη προνομιούχους).  Σχετική είναι η Εγκύκλιος του ETEK 01/2019, ημερομηνίας 1/2/2019.

Κατόπιν τούτων η ΣΕΠ-ΑΤΗΚ αποφάσισε:

1.            Να καταχωρήσει Προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο εναντίον της υπό αναφορά απόφασης του ΕΤΕΚ, αναδεικνύοντας την αντισυνταγματικότητα της σχετικής διάταξης του Νόμου όπως ερμηνεύεται και θα εφαρμόζεται από τώρα και στο εξής.

2.            Να κινηθεί προς κάθε κατεύθυνση και με κάθε νόμιμο τρόπο, για να εξαναγκάσει το ΕΤΕΚ να προχωρήσει στη απαραίτητη διόρθωση της νομοθεσίας του, για άρση της αντισυνταγματικότητας και για ισότιμη μεταχείριση όλων των μελών του (Δημοσίων Υπαλλήλων και μη).

3.            Να ζητήσει συνάντηση με την αρμόδια Υπουργό στη δικαιοδοσία της οποίας εμπίπτει το ΕΤΕΚ, για να αναπτύξει την επιχειρηματολογία της περί του λανθασμένου της απόφασης του ΕΤΕΚ και να την καλέσει να προωθήσει τροποποίηση του περί ΕΤΕΚ Νόμου για οριστική επίλυση του προβλήματος.

Τονίζουμε εμφαντικά ότι για τη ΣΕΠ-ΑΤΗΚ το θέμα δεν είναι οικονομικό.  Τα €30 της Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, τα Μέλη της ΣΕΠ-ΑΤΗΚ μπορούν (και θέλουν) να τα καταβάλλουν.  Απαιτούν όμως με τη σειρά τους από το ΕΤΕΚ πλήρη σεβασμό στους Νόμους και στο Σύνταγμα και ισότιμη μεταχείριση των μελών του, χωρίς διακρίσεις.