Τσιμεντοποιία Βασιλικού: Κέρδη €8,902,000 στο α’ εξάμηνο 2018

Εγκρίθηκαν τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του έτους που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 από το Διοικητικό Συμβούλιο της.

Ειδικότερα, τα εισοδήματα για το πρώτο εξάμηνο του 2018 ανήλθαν σε €49,603,000 έναντι €52,812,000 κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Τα εισοδήματα επηρεάστηκαν αρνητικά από πτώση στα έσοδα από εξαγωγές καθώς και από μειώσεις στις τιμές στην τοπική αγορά που ήταν σε ισχύ τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018. Η μείωση  επήλθε παρόλη την αύξηση στη ζήτηση στην επιτόπια αγορά, η οποία συνεχίζει να αυξάνει με σταθερό ρυθμό για τρίτο συνεχόμενο έτος.

Στον τομέα της παραγωγής, υπήρξε αρνητική επίδραση από τις αυξήσεις στο κόστος καυσίμων και ηλεκτρισμού, επηρεάζοντας αρνητικά τα λειτουργικά κέρδη από εργασίες, συγκρινόμενα με το προηγούμενο έτος. Η επίδραση του αυξανόμενου κόστους των συμβατικών καυσίμων μετριάσθηκε σε κάποιο βαθμό με την χρήση εναλλακτικών μη-ορυκτών καυσίμων.

Τα κέρδη για το εξάμηνο επηρεάστηκαν θετικά από έσοδα χρηματοδότησης ύψους €440.000 που προήλθαν από συναλλαγματικές διαφορές.

Ως επακόλουθο, το κέρδος για την περίοδο ανήλθε σε €8,902,000 έναντι € 11,777,000 για την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Προοπτικές 2018

Τα εισοδήματα, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να παραμείνουν σε παρόμοιο επίπεδο, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν ψηλές, ενώ υπάρχει μια ανοδική τάση στο κόστος του ηλεκτρισμού που οφείλεται στο ψηλό κόστος καυσίμων και την εποχιακή διατίμηση αιχμής μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Ακόμη ένας σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση αυτό το έτος είναι το αυξανόμενο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ