Η E&G Electricplus Ltd απέκτησε την Novario

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η Δημόσια Εταιρεία Ermes Department Stores Plc ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία IDEEA Distribution of Appliances Ltd έχει προχωρήσει στη διάθεση του 50% + 1 μετοχές που κατείχε στην εταιρεία Novario Holding Ltd, στην E&G Electricplus Ltd, η οποία με την πράξη αυτή γίνεται ιδιοκτήτης του συνόλου των μετοχών της εταιρείας  Novario. 

Στα πλαίσια της συναλλαγής αυτής συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

•    Ακυρώθηκε η υποχρέωση της Cyprus Trading Corporation Plc δυνάμει Τραπεζικής Εγγυητικής προς την Ελληνική Τράπεζα, για υποχρεώσεις της Εταιρείας  Novario Holding Ltd μέχρι ποσού €3.050.000 πλέον τόκοι.

•    Συμφωνήθηκε χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του οφειλόμενου από τη Novario προς την IDEEA ποσού ύψους €1.200.000.  Μέρος αυτού, ύψους €380.408, έχει ήδη αποπληρωθεί. Άρα το οφειλόμενο ποσό μειώθηκε στις €819.592.

•    Με τη μεταβίβαση των μετοχών στον Αγοραστή, ο Αγοραστής πλήρωσε το τίμημα αγοράς των μετοχών στον Πωλητή ύψους €700.000.

Από την πώληση των μετοχών αυτών, η IDEEA δημιούργησε κέρδος ύψους €549.000.

Η Novario Holding Ltd από το 2016 εμπορεύεται με τις επωνυμίες SCANDIA και MEGAELECTRIC, στο λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, ειδών για προσωπική φροντίδα και άλλων ειδών για οικιακή χρήση και ψυχαγωγία. 

Η συναλλαγή έγινε σε καθαρά εμπορική βάση, στα πλαίσια της στρατηγικής του Ομίλου CTC για διάθεση ώριμων δραστηριοτήτων, και του Συγκροτήματος Ermes Department Stores Plc για επικέντρωση στους τομείς μόδας,  F&B και DIY.

H συναλλαγή δεν σχετίζεται ούτε επηρεάζει συμφέροντα του Γραμματέα του εκδότη ή συνδεδεμένου προσώπου.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ