Πρεμιέρα στο ΧΑΚ για τους νέους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας

Εισαγωγή μετοχών της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ.

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του Νόμου του ΧΑΚ, 214.330.364 νέες συνήθεις μετοχές της εταιρείας Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ ονομαστικής αξίας €0,50, ως ακολούθως:

- 142.901.792 νέες συνήθεις μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την εξάσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης της εταιρείας και τη διάθεση μετοχών που αναλογούσαν σε μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης καθώς και

- 71.428.572 νέες συνήθεις μετοχές, οι οποίες παραχωρήθηκαν προς την Poppy Sarl, στην τιμή των €0,70 ανά νέα συνήθη μετοχή, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019. 

Οι πιο πάνω μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει σε 412.805.076 μετοχές.

Η διαπραγμάτευση των πιο πάνω μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2019.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ