Πρωτοβουλίες ΧΑΚ για ανάπτυξη του Χρηματιστηρίου

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), εκφράζει την απογοήτευση του, γιατί δημοσιεύματα στον Τύπο συνεχίζουν να εστιάζουν το ενδιαφέρον τους για το ΧΑΚ, παραπέμποντας στα όσα έλαβαν χώρα το 1999. Οι επαναλαμβανόμενες αναφορές στα όσα έγιναν πριν από 20 χρόνια (!) μόνο αρνητική εικόνα δημιουργούν για το Χρηματιστηριακό θεσμό.

Το Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το Προσωπικό του ΧΑΚ εργάζονται συστηματικά, εφαρμόζοντας ένα πλήρες και αναπτυξιακό πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για προώθηση του θεσμού, τον εκσυγχρονισμό και τη διαρκή αναβάθμιση του.   

Το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου έχει την άποψη ότι οι διαρκείς αναφορές για την πορεία της χρηματιστηριακής αγοράς το 1999, δηλαδή 20 περίπου χρόνια πριν, δεν συμβάλλουν θετικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται σήμερα, για ανασύσταση του χρηματιστηριακού θεσμού και επιτέλεσης του σημαντικού ρόλου του και αναμφίβολα δεν λειτουργούν εποικοδομητικά. Το Συμβούλιο προσβλέπει συνεπώς στη στήριξη όλων των φορέων και των συντελεστών της Αγοράς στην Κύπρο, προς την κατεύθυνση αυτή.

Το ΧΑΚ, όπως και όλες οι Αγορές παγκοσμίως, συνιστούν βασικότατα εργαλεία οικονομικής ανάπτυξης, υποβοηθώντας τις επιχειρήσεις για άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων προς ανάπτυξη και διαρκή βελτίωση τους, συμβάλλοντας με σημαντικά προστιθέμενη αξία στην οικονομία κάθε χώρας. Ταυτόχρονα, τα Χρηματιστήρια λειτουργούν με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε πρότυπα επίπεδα διαφάνειας, παρέχοντας επενδυτικές ευκαιρίες,  μηχανισμό εισόδου και εξόδου στις επενδύσεις και καθημερινή αποτίμηση των αξιών.  Συνιστά δε πλεονασμό να αναφέρουμε τη μεγάλη σημασία που δίδουν όλες οι Αρχές και οι συντελεστές των Αγορών των ανεπτυγμένων χωρών, για την πορεία των χρηματιστηριακών αγορών τους, τη χρησιμότητα τους, καθώς και με την ταύτιση τους με την πορεία των οικονομιών των χωρών τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ