Νέα επαγγελματικά προγράμματα στον τομέα των Δημόσιων Σχέσεων

Το CIPR (Chartered Institute of Public Relations) δηµιουργήθηκε το 1948 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο µε περισσότερα από 14.000 µέλη παγκοσµίως.

Του Σωκράτη Ιωακείμ

Το CIPR (Chartered Institute of Public Relations) από τον Ιούνιο του 2018 εκπροσωπείται και στην Κύπρο από τον εκπαιδευτικό οργανισµό SocialSpace Academy, προσφέροντας δύο επαγγελµατικά προγράµµατα σπουδών.

Σε συνέντευξή του στο Economy Today, o Μάρκος Κωµοδρόµος, PhD, Chartered PR Practitioner & Trainer, Υπεύθυνος προγραµµάτων CIPR Professional PR Diploma & CIPR Specialist Diploma in Internal Communication για την Κύπρο, µας µίλησε για τα νέα επαγγελµατικά προγράµµατα σπουδών που προσφέρουν, τα οποία όσοι τα αποκτήσουν θα µπορούν να εργαστούν αποτελεσµατικά και επαγγελµατικά στον κλάδο των Δηµοσίων Σχέσεων και της Επικοινωνίας.
Μιλήστε µας για το CIPR και τη συνεργασία σας µε τη SocialSpace Academy.

Το CIPR (Chartered Institute of Public Relations) δηµιουργήθηκε το 1948 και είναι ο µεγαλύτερος φορέας εκπροσώπησης στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων στο Ηνωµένο Βασίλειο µε περισσότερα από 14.000 µέλη παγκοσµίως. Το CIPR από τον Ιούνιο του 2018 εκπροσωπείται στην Κύπρο από τον εκπαιδευτικό οργανισµό SocialSpace Academy, προσφέροντας δύο επαγγελµατικά προγράµµατα σπουδών: Professional PR Diploma & Specialist Diploma in Internal Communication για επαγγελµατίες Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Σε ποιους απευθύνονται τα προγράµµατα αυτά; 

Τα προγράµµατα απευθύνονται σε επαγγελµατίες, στελέχη Δηµοσίων Σχέσεων, Μάρκετινγκ, Διαφήµισης, Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού και Μάνατζµεντ, καθώς και σε άτοµα, τα οποία θα ήθελαν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους και τις γνώσεις τους στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων. Τα δύο αυτά προγράµµατα απευθύνονται και σε άτοµα που µπορεί να µην κατέχουν Δίπλωµα Δηµοσίων Σχέσεων, αλλά επιθυµούν την επαγγελµατική και προσωπική τους ανέλιξη στον τοµέα των Δηµοσίων Σχέσεων και εσωτερικής επικοινωνίας, όπως και σε φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδίκευση και πιστοποίηση στις Δηµόσιες Σχέσεις. Οι εξελιγµένες δεξιότητες επικοινωνίας είναι ουσιαστικό εργαλείο σε όλους τους επιχειρηµατικούς τοµείς και ως εκ τούτου Διευθυντικά Στελέχη και µη είναι απαραίτητο να βελτιώνουν και να εξελίσσουν τις επικοινωνιακές τους ικανότητες, για να µπορούν να συνεργάζονται άρτια και αποτελεσµατικά µε πελάτες και συνεργάτες. Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν να αναπτύσσουν πρακτικά τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να εργασθούν µε περισσότερο επαγγελµατισµό και επιτυχία στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Μιλήστε µας για τα δύο επαγγελµατικά προγράµµατα σπουδών του CIPR και τι περιλαµβάνουν αυτά.

Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε πως τα 2 προγράµµατα προσφέρονται τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά και οι εργασίες που απαιτούνται για τα 2 προγράµµατα επίσης, µπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε γλώσσα επιθυµούν οι συµµετέχοντες. Το CIPR Professional PR Diploma περιλαµβάνει 3 units, τα οποία ολοκληρώνονται σε περίοδο 9-12 µηνών, εάν φυσικά οι συµµετέχοντες ολοκληρώσουν µε επιτυχία και τα 3 Units. Τα βασικά σηµεία της θεωρητικής πλευράς του προγράµµατος των 45 ωρών καλύπτουν τα θέµατα των Δηµοσίων Σχέσεων ως Διοικητικής Λειτουργίας, Θεωρητικές Προσεγγίσεις στις Δηµόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Φήµης Οργανισµών (Reputation Management), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Θεωρία Κατηγοριών Κοινού - Στόχων (corporate social responsibility and stakeholder theory), Θέµατα Διαχείρισης Κρίσεων (issues & crisis management), Διαδικασία Σχεδιασµού & Στρατηγικής (planning & strategic process) και Επιλογή και Στοχοποίηση Κοινού (prioritizing and targeting publics).Το CIPR Specialist Diploma in Internal Communication περιλαµβάνει 1 research assignment που µπορεί να ολοκληρωθεί σε περίοδο 6 µηνών. Τα βασικά σηµεία της θεωρητικής πλευράς του προγράµµατος καλύπτουν τα θέµατα της εσωτερικής επικοινωνίας στους οργανισµούς, κουλτούρας, οργανωσιακής αλλαγής και επικοινωνίας και στρατηγικού προγραµµατισµού εσωτερικής επικοινωνίας για π.χ. αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων, employee trust and commitment, κ.λπ. 

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόµενοι/ες, για να εγγραφούν στο πρόγραµµα και από που µπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες;

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράµµατά µας µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της SocialSpace Academy socialspaceacademy.com και της 360 Chartered PR Consultants 360proncultants.com. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το πρόγραµµα CIPR Professional PR Diploma εγκρίθηκε για επιχορήγηση από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναµικού (ΑνΑΔ) και επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πάρουν περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 70.088.088. Η οµάδα του προγράµµατος είναι πρόθυµη να εξυπηρετήσει τον κάθε ενδιαφερόµενο και να του αποστείλουν ηλεκτρονικά το υλικό και την αίτηση συµµετοχής.

Πότε αρχίζουν τα µαθήµατα;

Τον ερχόµενο Οκτώβριο και ισχύει ο περιορισµένος αριθµός θέσεων στα προγράµµατά µας. Το CIPR Professional PR Diploma και το CIPR Specialist Diploma in Internal Communication βοηθούν τους συµµετέχοντες να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέµατα Στρατηγικής Δηµοσίων Σχέσεων, Διοίκησης Δηµοσίων Σχέσεων, Εσωτερικής Επικοινωνίας και Ανάπτυξης Επαγγελµατικής Προσωπικότητας. 

Γιατί είναι σηµαντική η απόκτηση αυτού του επαγγελµατικού τίτλου;

Θεωρώ ότι ο συγκεκριµένος επαγγελµατικός τίτλος και των δύο προγραµµάτων είναι απαραίτητος για κάθε επαγγελµατία Δηµοσίων Σχέσεων που θέλει να κάνει καριέρα στον χώρο, αλλά και σε όσους επιθυµούν να εργαστούν στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων. Σκοπός του κύκλου Σπουδών του CIPR Diploma είναι η ολοκληρωµένη, πιστοποιηµένη εκπαίδευση και η απόκτηση τόσο θεωρητικής όσο και πρακτικής γνώσης των Δηµοσίων Σχέσεων (ως διοικητικής λειτουργίας). Συγκεκριµένα, οι εκπαιδευόµενοι µαθαίνουν να αναπτύσσουν πρακτικά τις απαραίτητες ικανότητες, ώστε να εργασθούν αποτελεσµατικά και επαγγελµατικά στον χώρο των Δηµοσίων Σχέσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στη SocialSpace Academy µπορείτε να παρακολουθήσετε ένα µεγάλο εύρος πιστοποιηµένων προγραµµάτων, όπως το Digital Marketing Professional Diploma, Certified Human Resource Professional, Certified Secretaries Management Assistants και Graphic Design & Video Animator/Editor. 
Για την ολοκληρωµένη λίστα των πιστοποιήσεων, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.socialspaceacademy.com/certifications-2018.