Η εκπαίδευση ενηλίκων ως καταλύτης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Οι παραδοσιακές δεξιότητες δεν αρκούν πλέον και οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και δεδομένα.

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αναδύεται ως ισχυρή δύναμη που επηρεάζει εκ βάθρων την οικονομία και την κοινωνία. Ως τέτοια μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες και δυναμική για τη χώρα μας, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες λειτουργώντας ως ένας σημαντικός πυλώνας ανάπτυξης, καινοτομίας και δημιουργίας νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Παράλληλα, επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που λειτουργούν οι εταιρείες και ο χώρος εργασίας διαμορφώνοντας νέες ανάγκες σε δεξιότητες και ικανότητες.

Ως αποτέλεσμα, οι ‘παραδοσιακές’ δεξιότητες δεν αρκούν πλέον και οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως του τομέα που εργοδοτούνται ή επιθυμούν να εργοδοτηθούν, πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακά εργαλεία για να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και δεδομένα. Η υιοθέτηση ψηφιακών δεξιοτήτων δεν είναι πλέον επιλογή, αλλά αναγκαιότητα για την επιβίωση στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, αποτελούν ένα σημαντικό εχέγγυο για τους εργαζομένους που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Οι πραγματικότητες αυτές καθιστούν την επένδυση στην εκπαίδευση, και δη των ενηλίκων, ζωτικής σημασίας για την προετοιμασία της κοινωνίας και του εργατικού δυναμικού για το ψηφιακό μετασχηματισμό σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο. Κάτι που αναγνωρίζεται και από τους ίδιους τους πολίτες καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου ‘Ψηφιακή Δεκαετία’ (Ιούνιος 2023), το 89% των Κυπρίων (το υψηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.) ζητά περισσότερη εκπαίδευση και κατάρτιση για να αναπτύξει τις ψηφιακές του δεξιότητες. Η επένδυση στην εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει βασικό κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται ώστε οι ενήλικες να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα, να εξοικειωθούν με νέες τεχνολογίες και κυρίως να διασφαλίσουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν θα θέσει κανένα στο περιθώριο. 

Ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες πραγματικότητες και ανάγκες αυτές, και με βασική επιδίωξη να συμβάλει στην ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων και δη αυτών με χαμηλές δεξιότητες, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας υλοποιεί το έργο AdultDigitalUp. Ένα έργο που χρηματοδοτείται από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET, το οποίο εφαρμόζει πολυεπίπεδες δράσεις για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από την Εθνική Στρατηγική Δια Βίου Μάθησης 2021-2027. Δια μέσω των εν λόγω δράσεων, το AdultDigitalUp, παρέχει υποστήριξη για τον σχεδιασμό και εφαρμογή στρατηγικών και δράσεων που θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, την στήριξη και εκπαίδευση των εκπαιδευτών ενηλίκων αλλά και την προώθηση της συμμετοχής των ενηλίκων στα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης.

Συγκεκριμένα, μετά από εις βάθος καταγραφή και ανάλυση των αναγκών των εκπαιδευτών ενηλικών, διαμόρφωσε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, μικτής μάθησης, για να ενισχύσει την ικανότητα τους να εντάξουν ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες εφαρμογές στο πλαίσιο των μαθημάτων τους. Παράλληλα, το εκπαιδευτικό υλικό τους παρέχει τις γνώσεις και καθοδήγηση ώστε να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητες των ενήλικων εκπαιδευόμενων με ιδιαίτερη έμφαση στους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση. Το πρόγραμμα, το οποίο πιστοποιήθηκε από την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πέραν των 120 εκπαιδευτών και παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων που συμμετείχαν στις εκπαιδεύσεις που προσφέρθηκαν στη Λευκωσία, τη Λάρνακα και τη Λεμεσό. Επιπρόσθετα, η ομάδα του έργου διοργάνωσε επισκέψεις μελέτης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και αξιωματούχων του ΥΠΑΝ, της ΑνΑΔ καθώς και εκπαιδευτικών οργανισμών, στην Εσθονία, την Ιρλανδία και την Κροατία για την λήψη ενημέρωσης σχετικά με πολιτικές και καλές πρακτικές που μπορούν να υιοθετηθούν στην Κύπρο.

Μέσω των δράσεων του έργου, τέθηκαν οι βάσεις για την περεταίρω ενίσχυση των προγραμμάτων Δια Βίου εκπαίδευσης στην Κύπρο, αλλά και για την προετοιμασία της κοινωνίας και δη των ενήλικων με χαμηλή ειδίκευση για τις νέες πραγματικότητες που επιφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός. Κυρίως όμως, το υλικό και οι δράσεις του AdultDigitalUp αποτελούν μια σημαντική επένδυση που μπορεί να συμβάλει στη συνολική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας μας, μέση της προσαρμογή στον  ταχέως μεταβαλλόμενο ψηφιακό κόσμο.

Περισσότερες πληροφορίες: www.adultdigitalup.eu

*To έργο AdultDigitalUp υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας με χρηματοδότηση από την Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίζεται από το ερευνητικό κέντρο CARDET.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ