Η Amathus απέκτησε το 6,11% της Leisure Holding S.A

Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Leisure Holding S.A. είναι η Amathus Public Limited με ποσοστό 31,22%, η Claridge Public Limited με ποσοστό 30,87%, η Strawdale Limited με ποσοστό 5,22% και η Lanitis E.C. Holdings Limited μαζί με τους ιδιώτες μέτοχους της με ποσοστό 26,58%.

Η Amathus Public Limited ανακοινώνει πως έχει καταλήξει σε συμφωνία για να αποκτήσει το ποσοστό της Osiris Limited στην Leisure Holding S.A., της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Λουξεμβούργο. Το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται σε 6,11%.

Οι υπόλοιποι μέτοχοι της Leisure Holding S.A. είναι η Amathus Public Limited με ποσοστό 31,22%, η Claridge Public Limited με ποσοστό 30,87%, η Strawdale Limited με ποσοστό 5,22% και η Lanitis E.C. Holdings Limited μαζί με τους ιδιώτες μέτοχους της με ποσοστό 26,58%.

Το τίμημα απόκτησης του πιο πάνω ποσοστού από την Amathus Public Limited ανέρχεται σε €209.805, πληρωτέο εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Υπενθυμίζεται πως το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο της Leisure Holding S.A. είναι το καθαρό υπόλοιπο που προέκυψε από την πώληση της εταιρείας Λάνδα ΑΞΤΕ, η οποία είναι η ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου Amathus Beach Hotel Rhodes.

Το εν λόγω καθαρό υπόλοιπο ανέρχεται στο ποσό των €4,2 εκατομμύρια περίπου και θα διανεμηθεί στους μετόχους της Leisure Holding S.A. όταν θα έχουν εκπνεύσει οι διάφοροι περίοδοι των εγγυήσεων που έχουν παραχωρηθεί από την Amathus Public Limited προς τον αγοραστή του εν λόγω ξενοδοχείου. Το τίμημα που θα καταβάλει η Amathus Public Limited στην Osiris Limited είναι με έκπτωση 15% από την αναλογία της Osiris Limited στο καθαρό ενεργητικό της Leisure Holding S.A.

Η Amathus Public Limited προβαίνει στην εν λόγω απόκτηση του ποσοστού της Osiris  imited για να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο της Leisure Holding S.A., δεδομένης της ανάληψης από μέρους της όλων των εγγυήσεων προς τον αγοραστή του ξενοδοχείου στη Ρόδο, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό τα διαθέσιμα κεφάλαια της Leisure Holding S.A. σε περίπτωση που θα υποχρεωθεί να πληρώσει οποιοδήποτε ποσό ένεκα των εν λόγω εγγυήσεων. Με την απόκτηση του εν λόγω ποσοστού η Amathus Public Limited θα αποκτήσει και τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου της Leisure Holding S.A.

Στην εν λόγω απόκτηση δεν υπήρξε οποιαδήποτε μεσολάβηση από οποιοδήποτε και δεν έχουν καταβληθεί οποιαδήποτε δικαιώματα για την ολοκλήρωση της εν λόγω συναλλαγής.

Η απόκτηση του ποσοστού της Osiris Limited γίνεται με έκπτωση 15%, γεγονός που θα δημιουργήσει κέρδος για την Amathus Public Limited κατά την διανομή του καθαρού υπολοίπου των κεφαλαίων της Leisure Holding S.A. νοουμένου ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αξίωση από τον αγοραστή του ξενοδοχείου. Υπενθυμίζεται ότι η μέγιστη περίοδος εγγύησης που δόθηκε από την Amathus Public Limited προς τον αγοραστή του ξενοδοχείου της Ρόδου είναι τα 6 χρόνια, από τα οποία ήδη έχουν παρέλθει σχεδόν τα 2 χρόνια και οποιεσδήποτε εκκρεμότητες είχαν παραμείνει, οι οποίες μπορούσαν να δημιουργήσουν κάποια αξίωση εναντίον της Amathus Public Limited έχουν ήδη διευθετηθεί. Η εκτίμηση του διοικητικού συμβουλίου της Amathus Public Limited για το θέμα αυτό είναι πως ο κίνδυνος είναι περιορισμένος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ