Θωράκιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας από τα ΜΕΔ με Οδηγία της ΕΕ

Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων.

Ένας από τους βασικούς στόχους της οδηγίας, η οποία εκδόθηκε το 2018, είναι η βελτίωση της πρόσβασης και της διαφάνειας όσον αφορά τις δευτερογενείς αγορές για μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ). Ειδικότερα, η οδηγία θεσπίζει κοινές απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για τους αγοραστές πιστώσεων, καθώς και την υποχρέωση διορισμού διαχειριστή πιστώσεων για τους καταναλωτές και τους επενδυτές τρίτων χωρών.

Με τον τρόπο αυτό, οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν μια ενιαία αγορά για τους αγοραστές πιστώσεων και τους διαχειριστές πιστώσεων. Αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, θα αυξήσει τη μέση τιμή πώλησης των ΜΕΔ και θα μειώσει σημαντικά το κόστος εξυπηρέτησης προς όφελος των δανειοληπτών.

Επιπλέον, η οδηγία τροποποιεί την οδηγία για την καταναλωτική πίστη και την οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη. Οι τροποποιήσεις αυτές διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα επωφελούνται από μέτρα ρύθμισης, θα ενημερώνονται δεόντως όταν υπάρχει μεταβίβαση της πίστωσης και θα είναι σε θέση να διατηρούν τα ίδια συμβατικά δικαιώματα που είχαν με τις οντότητες οι οποίες μεταβιβάζουν τις πιστώσεις.

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, Επίτροπος αρμόδια για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε σχετικά: «Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια της αγοράς και την προστασία των καταναλωτών και θα συμβάλουν ώστε η τρέχουσα κρίση και η δυνητική αύξηση των ΜΕΔ να μην επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην ΕΕ.»

Η συμφωνία αφορά τους ειδικούς κανόνες που σχετίζονται με τις δευτερογενείς αγορές ΜΕΔ. Συνεχίζονται οι εργασίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το υπόλοιπο μέρος της πρότασης του Μαρτίου 2018. Το μέρος αυτό αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανάκτησης εξασφαλίσεων από τις επιχειρήσεις προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητές τους να λάβουν πίστωση. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) είναι διαθέσιμες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ