Εκτός συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας το Μπελίζε

Το ΕCOFIN διέγραψε το Μπελίζε από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Το Συμβούλιο Εcofin αποφάσισε να διαγράψει το Μπελίζε από τον ενωσιακό κατάλογο μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας.

Το Μπελίζε προέβη στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να βελτιώσει το φορολογικό του καθεστώς όσον αφορά τις διεθνείς επιχειρηματικές εταιρείες, το οποίο επρόκειτο να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τα τέλη του 2018. Για τον λόγο αυτόν, το Μπελίζε μετατίθεται από το "παράρτημα Ι" των συμπερασμάτων στο "παράρτημα ΙΙ", έως ότου η χώρα τηρήσει την υπόσχεσή της να τροποποιήσει ή να καταργήσει τα επιζήμια στοιχεία του καθεστώτος απαλλαγής από τον φόρο των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης μέχρι τα τέλη του 2019.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε επίσης ότι η Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας τηρεί όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στον τομέα της φορολογικής συνεργασίας αφότου επικύρωσε την πολυμερή σύμβαση του ΟΟΣΑ περί αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής. Ως εκ τούτου, η χώρα διεγράφη από το "παράρτημα ΙΙ" των συμπερασμάτων.

Στον κατάλογο των μη συνεργάσιμων περιοχών φορολογικής δικαιοδοσίας παραμένουν ακόμη οκτώ περιοχές: Αμερικανική Σαμόα, Φίτζι, Γκουάμ, Ομάν, Σαμόα, Τρινιδάδ και Τομπάγκο, Αμερικανικές Παρθένοι Νήσοι και Βανουάτου.
Η επεξεργασία του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων περιοχών δικαιοδοσίας είναι μια δυναμική διαδικασία. Το Συμβούλιο θα συνεχίσει να επανεξετάζει και να ενημερώνει τακτικά τον κατάλογο κατά τη διάρκεια του 2019, ενώ έχει ζητήσει να εφαρμοστεί μια πιο σταθερή διαδικασία από το 2020 (δύο διαδικασίες ενημέρωσης ετησίως).

Σημειώνεται ότι ο κατάλογος της ΕΕ συμβάλλει στις προσπάθειες αποτροπής της φοροαποφυγής και προαγωγής των αρχών χρηστής διακυβέρνησης όπως η φορολογική διαφάνεια, η δίκαιη φορολόγηση και τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μετατόπισης των κερδών. Καταρτίσθηκε δε τον Δεκέμβριο του 2017, επανεξετάσθηκε τον Μάρτιο του 2019 και περιλαμβάνεται στο παράρτημα I των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Τα συμπεράσματα περιλαμβάνουν και ένα δεύτερο παράρτημα με τις περιοχές δικαιοδοσίας που έχουν αναλάβει επαρκείς δεσμεύσεις για μεταρρύθμιση της φορολογικής πολιτικής τους και των οποίων οι μεταρρυθμίσεις παρακολουθούνται από την Ομάδα «Κώδικας δεοντολογίας» του Συμβουλίου για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Επιπλεον το Συμβούλιο Ecofin ενέκρινε σήμερα δέσμη νομοθετικών μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στην επίτευξη της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Τα κείμενα αφορούν τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας δεικτών αναφοράς που συμβάλλουν στη βιώσιμη χρηματοδότηση,  τις υποχρεώσεις διαφάνειας για τις βιώσιμες επενδύσεις, νέο πλαίσιο προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, εναρμονισμένο πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα, κανόνες για την προώθηση της πρόσβασης στις αγορές ανάπτυξης ΜΜΕ.

Όλα τα κείμενα θα υπογραφούν στο Στρασβούργο την εβδομάδα της 25ης Νοεμβρίου και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος το Συμβούλιο εξέδωσε σήμερα οδηγία που θα εκσυγχρονίσει τη νομοθεσία της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών και θα διευκολύνει την επιβολή των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Η οδηγία προβλέπει βελτιωμένη εναρμόνιση και ενσωμάτωση ορισμένων από τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό του επιπέδου κυρώσεων για τις παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου για τους καταναλωτές, δικαίωμα σε ατομικά μέσα έννομης προστασίας για τους καταναλωτές όταν βλάπτονται από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως το επιθετικό μάρκετινγκ, βελτιωμένη διαφάνεια σε online συναλλαγές, ιδίως όσον αφορά τη χρήση διαδικτυακών αξιολογήσεων, εξατομικευμένες τεχνικές τιμολόγησης βάσει αλγορίθμων ή την υψηλότερη κατάταξη προϊόντων λόγω «τοποθετήσεων επί πληρωμή», την υποχρέωση των online αγορών να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με το αν ο έμπορος που φέρει ευθύνη σε μία συναλλαγή είναι ο πωλητής και/ή η ίδια η online αγορά, την προστασία των καταναλωτών όσον αφορά «δωρεάν» ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή εκείνες για τις οποίες οι καταναλωτές δεν καταβάλλουν χρήματα αλλά παρέχουν προσωπικά δεδομένα, όπως: αποθήκευση στο νέφος, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, σαφείς πληροφορίες για τους καταναλωτές σε περίπτωση μείωσης τιμών, την αφαίρεση δυσανάλογων επιβαρύνσεων, όπως η υποχρέωση χρήσης παρωχημένων μέσων επικοινωνίας, οι οποίες επιβάλλονται στις επιχειρήσεις από την υφιστάμενη νομοθεσία.

Επίσης προβλέπει διευκρινίσεις ως προς την ελευθερία των κρατών μελών να θεσπίζουν κανόνες για να προστατεύουν τα έννομα συμφέροντα των καταναλωτών όσον αφορά ορισμένες ιδιαιτέρως επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ ή πώλησης στο πλαίσιο πωλήσεων εκτός εμπορικού καταστήματος, διευκρινίσεις ως προς τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν παραπλανητικές πρακτικές μάρκετινγκ προϊόντων «δύο ποιοτήτων».

Η οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, την οδηγία 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών, την οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων και την οδηγία 98/6/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των τιμών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ