Βρυξέλλες: Στο προσκήνιο φορολόγηση ενέργειας και ανάπτυξη

Τι συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Ecofin.

Το Συμβούλιο Ecofin, το οποίο ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του σήμερα στις Βρυξέλλες, ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ για τη φορολόγηση της ενέργειας, συμπεράσματα σχετικά με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη και συμπεράσματα σχετικά με την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU).

Σε σχέση με την ενέργεια, τα συμπεράσματα συνιστούν άμεση απάντηση στην έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να προχωρήσουν οι εργασίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κίνητρα και το ευνοϊκό πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη ΕΕ, σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων και την επίτευξη των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κλιματικών στόχων για το 2030, διαφυλάσσοντας παράλληλα την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας δίκαιους και κοινωνικά ισορροπημένους κανόνες και με σεβασμό στο δικαίωμα των κρατών μελών να αποφασίζουν για το δικό τους ενεργειακό μείγμα.

Συγκεκριμένα το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να αναλύσει και να αξιολογήσει πιθανές επιλογές για πιθανή αναθεώρηση της οδηγίας του 2003 περί φορολόγησης της ενέργειας όπου θα αποτυπώνονται οι τρέχουσες ανάγκες της ΕΕ και των κρατών μελών, να εξετάσει ιδιαίτερα το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, τους ελάχιστους συντελεστές και τις ειδικές φορολογικές μειώσεις και απαλλαγές, αλλά και να επικαιροποιήσει διατάξεις, όπου ενδείκνυται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη και να παράσχουν μεγαλύτερη βεβαιότητα και σαφήνεια κατά την εφαρμογή της, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη:

- τη μεταχείριση των βιοκαυσίμων και άλλων εναλλακτικών καυσίμων,
- τη δυνατότητα εφαρμογής διατάξεων περί ελέγχου και κυκλοφορίας σε ορισμένα προϊόντα, όπως η μεταχείριση λιπαντικών και καυσίμων εξατομικευμένου σχεδιασμού,
- τα νέα ενεργειακά προϊόντα και τις τεχνολογίες,
- τους σχετικούς τομείς, όπως η αεροπορία, έχοντας κατά νου τις ιδιαιτερότητές τους, τις υφιστάμενες εξαιρέσεις και τη διεθνή διάσταση,
- τον αντίκτυπο στα κρατικά έσοδα,
- τις διαδικασίες και τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Σε σχέση με την ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη, το ECOFIN ενέκρινε συμπεράσματα σε συνέχεια και βάσει της έκθεσης της ομάδας σοφών που συστάθηκε τον Απρίλιο του 2019 με σκοπό να προταθούν πιθανές επιλογές για τη μεταρρύθμιση του υφιστάμενου πλαισίου χρηματοδότησης των αναπτυξιακών πολιτικών.

Στα συμπεράσματα τονίζεται ότι η ευρωπαϊκή χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική για την ανάπτυξη πρέπει να γίνει πιο ισχυρή, ευέλικτη, ολοκληρωμένη, συνεκτική και στρατηγική και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κλιματικής αλλαγής και της ανάπτυξης. Το Συμβούλιο επισημαίνει ότι είναι αναγκαίο τα κράτη μέλη της ΕΕ, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εργαστούν για να βελτιώσουν τον συντονισμό των θέσεων της ΕΕ σε πολυμερή αναπτυξιακά βήματα διαλόγου και οργανισμούς, προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη συνοχή στη φωνή τους ως ΕΕ. Τα συμπεράσματα στηρίζουν απόλυτα τα βραχυπρόθεσμα μέτρα που προτείνονται στην έκθεση και καθορίζουν τα επόμενα βήματα για έναν πολιτικό προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενη θεσμική μεταρρύθμιση.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι βασικές θεσμικές αλλαγές για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογηθούν στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος. Θα πρέπει, συνεπώς, να εξεταστούν διεξοδικότερα οι βελτιώσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, με βάση συγκεκριμένα επιχειρηματικά μοντέλα της ΕΤΑΑ και της ΕΤΕπ. Προς τούτο, το Συμβούλιο καλεί την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ να υποβάλουν, έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2020, προτάσεις για συγκεκριμένες δράσεις ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος αναπτυξιακός αντίκτυπος μέσω ενισχυμένης συνεργασίας μεταξύ των θεσμικών οργάνων, καθώς και ανάλυση των επιπτώσεων που μπορεί να έχουν στους οργανισμούς τους οι πιθανές εξελίξεις του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

Αναφορικά με την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), σημειώνεται ότι η ΕΕ έχει σχεδόν ολοκληρώσει το αρχικό της σχέδιο δράσης από το 2015, έχουν εγκριθεί σχεδόν όλες οι προταθείσες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές συνέβαλαν στην ενίσχυση της χρηματοδοτικής ικανότητας της ΕΕ και της χρηματοπιστωτικής της σταθερότητας, ωστόσο, τα κανονιστικά και άλλα εμπόδια εξακολουθούν να παρακωλύουν την ομαλή κίνηση των κεφαλαίων και την πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα και υπηρεσίες του χρηματοπιστωτικού τομέα. Για τον λόγο αυτόν το Συμβούλιο εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να συνεχιστεί και να εμβαθυνθεί περαιτέρω το έργο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών.

Στα συμπεράσματα καθορίζονται 5 κύριοι στόχοι για την εμβάθυνση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ήτοι:
- ενισχυμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις επιχειρήσεις της ΕΕ, ιδίως τις ΜΜΕ,
- άρση των διαρθρωτικών και νομικών φραγμών για την αύξηση των διασυνοριακών ροών κεφαλαίων,
- παροχή κινήτρων και άρση των εμποδίων που παρακωλύουν την πραγματοποίηση επενδύσεων για σωστά ενημερωμένους αποταμιευτές,
- στήριξη της μετάβασης σε βιώσιμες οικονομίες,
- αξιοποίηση της τεχνολογικής προόδου και της ψηφιοποίησης
- ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

Με βάση αυτές τις γενικές αρχές, με τα συμπεράσματα καλείται η Κομισιόν να αξιολογήσει και να εξετάσει έναν κατάλογο ενδεχόμενων νέων λεπτομερών μέτρων και δράσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην υλοποίηση των στόχων αυτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ