Νέοι κανόνες στα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα

Συμφωνία για ενίσχυση εποπτείας χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και καταπολέμηση χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεσμεύθηκαν σήμερα να ενισχύσουν το εποπτικό πλαίσιο για τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς το Συμβούλιο ECOFIN, επιβεβαίωσε τη θέση του σχετικά με προτάσεις για την αναθεώρηση της λειτουργίας του ισχύοντος ευρωπαϊκού συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας (ΕΣΧΕ) και κάλεσε τη ρουμανική Προεδρία να αρχίσει διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό. Επιπλέον Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου.

"Οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην υγεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ. Εξασφαλίζουν ότι οι κοινοί μας κανόνες εφαρμόζονται συνολικά σε ολόκληρη την ΕΕ και ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές συνεργάζονται όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά", δήλωσε σχετικά ο Eugen Teodorovici, υπουργός οικονομικών της Ρουμανίας, ο οποίος σήμερα ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου

Το ευρωπαϊκό σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας ιδρύθηκε το 2011 και αποτελείται από τρεις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές:  Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ),  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) και  Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ), οι οποίες εποπτεύουν και παρέχουν ρυθμιστικές οδηγίες για μεμονωμένους τομείς και ιδρύματα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ESRB), το οποίο επιβλέπει το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος και συντονίζει τις πολιτικές της ΕΕ για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Οι αρχές αυτές διαδραματίζουν βασικό ρόλο για να διασφαλίσουν ότι οι χρηματοπιστωτικές αγορές σε ολόκληρη την ΕΕ είναι καλά ρυθμισμένες, ισχυρές και σταθερές και συμβάλλουν στην ανάπτυξη και τη συνεπή εφαρμογή του ενιαίου εγχειριδίου, στην επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων και, συνεπώς, στην προώθηση τόσο της ρυθμιστικής όσο και της εποπτικής σύγκλισης.

Επιπλέον,  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής πρόσβασης στις χρηματοπιστωτικές πληροφορίες από τις αρχές επιβολής του νόμου. Μια πολιτική προτεραιότητα για το 2018-2019, τα νέα μέτρα θα επιτρέψουν στην αστυνομία να αποκτήσει γρήγορα πρόσβαση σε κρίσιμες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για ποινικές έρευνες, ενισχύοντας την ανταπόκριση της ΕΕ στην τρομοκρατία και σε άλλα σοβαρά εγκλήματα.

Σήμερα εκπρόσωποι της Προεδρίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε άτυπη συμφωνία σχετικά με μια οδηγία που θεσπίζει κανόνες για τη διευκόλυνση της χρήσης οικονομικών και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή τη δίωξη ορισμένων αξιόποινων πράξεων. Η άτυπη συμφωνία θα υποβληθεί τώρα στους πρεσβευτές της ΕΕ για επιβεβαίωση εξ ονόματος του Συμβουλίου.

"Οι εγκληματίες είναι σε θέση να μεταφέρουν πολύ γρήγορα τα παράνομα κονδύλια, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ενεργήσουν ακόμη πιο γρήγορα. πληροφορίες", δήλωσε η Carmen Daniela Dan, Υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας

Η υφιστάμενη οδηγία της ΕΕ για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες απαιτεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συγκεντρωτικά μητρώα τραπεζικών λογαριασμών ή συστήματα ανάκτησης δεδομένων για να επιτρέψουν τον έγκαιρο εντοπισμό των ατόμων που κατέχουν λογαριασμούς τραπεζών και πληρωμών και θυρίδες ασφαλείας. Παρέχει επίσης στις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στις πληροφορίες που τηρούνται σε αυτά τα μητρώα.

Οι νέοι κανόνες απαιτούν από τα κράτη μέλη

- να ενημερώνουν την Επιτροπή και να διασφαλίζουν ότι οι εν λόγω αρμόδιες αρχές έχουν επίσης την εξουσία πρόσβασης και αναζήτησης άμεσων και άμεσων πληροφοριών τραπεζικών λογαριασμών για την πρόληψη, τον εντοπισμό, την έρευνα ή τη δίωξη ορισμένων ποινικών αδικημάτων

- να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών πρέπει να συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές και
- να είναι σε θέση να απαντούν εγκαίρως σε αιτήσεις παροχής χρηματοοικονομικών πληροφοριών ή ανάλυσης από τις εν λόγω αρχές

- να εξασφαλίσουν ότι οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές θα απαντήσουν εγκαίρως στις αιτήσεις πληροφοριών για την επιβολή του νόμου από την εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών

- να εξασφαλίσουν ότι οι μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών από διάφορα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ανταλλάσσουν πληροφορίες σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις που σχετίζονται με την τρομοκρατία ή το οργανωμένο έγκλημα που συνδέεται με την τρομοκρατία

- να εξασφαλίζουν ότι οι αρμόδιες αρχές και η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών έχουν το δικαίωμα να απαντούν (είτε απευθείας είτε μέσω της εθνικής μονάδας της Ευρωπόλ) σε δεόντως αιτιολογημένα αιτήματα σχετικά με τραπεζικό λογαριασμό και οικονομικές πληροφορίες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπόλ

Χαιρετίζοντας τη συμφωνία, ο Επίτροπος αρμόδιος για τη μετανάστευση, τις εσωτερικές υποθέσεις και την ιδιότητα του πολίτη, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε: "Αν θέλετε να πιάσετε εγκληματίες και τρομοκράτες, πρέπει να είστε σε θέση να ακολουθήσετε τα χρήματά τους. Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα διασφαλίσουν την ταχεία πρόσβαση στις οικονομικές πληροφορίες και την ομαλότερη συνεργασία σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε κανένας εγκληματίας ή ύποπτος να μην μπορεί να υποχωρήσει κάτω από το ραντάρ ή να ξεφύγει με βρώμικα χρήματα".

Από την πλευρά του ο αρμόδιος Επίτροπος για την Ασφάλεια Tζούλιαν Κίνγκ, δήλωσε: "Κλείνουμε τον χώρο όπου λειτουργούν οι τρομοκράτες και οι εγκληματίες, αρνούμενος τους τα μέσα για να εκτελέσουν τις θανατηφόρες επιθέσεις τους. Σήμερα, περιορίζουμε ακόμη περισσότερο αυτόν τον χώρο, καθιστώντας ευκολότερη την πρόσβαση των αρχών επιβολής του νόμου σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες που θα τους βοηθήσουν να σπάσουν τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη σημαντικής δέσμευσης για την οικοδόμηση μιας ασφαλέστερης Ευρώπης".

Τέλος η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Βέρα Γιούροβα, δήλωσε: "η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και της επιβολής του νόμου στην ΕΕ θα επιτρέψει την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Πρέπει να επαγρυπνούμε για ύποπτες μεταφορές χρημάτων, κάτι που μπορεί να είναι ένα από τα σημάδια ότι προετοιμάζεται μια τρομοκρατική επίθεση. Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να μεταδίδονται γρήγορα, και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν έχουμε ένα ισχυρό δίκτυο".

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ