Το ECOFIN συμφώνησε κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό 2020

Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων δαπανών, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς προσφυγή σε μηχανισμούς χρηματοδότησης εκτός του ΠΔΠ που θέτουν σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αρχές.

Στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2020, συμφώνησε σήμερα το ECOFIN, υιοθετώντας κείμενο συμπερασμάτων, με το οποίο προειδοποιεί ότι η δημοσιονομική πειθαρχία πρέπει να διατηρηθεί σε όλα τα επίπεδα και ότι πρέπει να τηρηθεί το ΠΔΠ, η ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ (ΠΔΠ) και οι δεσμεύσεις του παρελθόντος.

Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη χρηματοδότησης όλων των αναγκαίων δαπανών, στο μέτρο του δυνατού, χωρίς προσφυγή σε μηχανισμούς χρηματοδότησης εκτός του ΠΔΠ που θέτουν σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αρχές.

Κατά γενικό κανόνα, δεν θα πρέπει να επαναληφθεί ή να παραταθεί η περίοδος αποδέσμευσης. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές θα διαβιβαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Κομισιόν καθώς και στα άλλα θεσμικά όργανα.

Επιπλέον το Συμβούλιο υπογραμμίζει την ανάγκη προβλεψιμότητας τόσο των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της Ένωσης όσο και των μεταφορών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τα κράτη μέλη, υπενθυμίζοντας ότι τόσο η υπερβολική όσο και η υποαπορρόφηση προϋπολογισμού αποτελούν ανεπιθύμητες προκλήσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Τα διορθωτικά δημοσιονομικά μέσα, όπως οι διορθωτικοί προϋπολογισμοί, πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο δυνατό, να υποβληθούν στο Συμβούλιο το συντομότερο δυνατόν και να χρηματοδοτηθούν κυρίως από αναδιατάξεις.

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2020 θα πρέπει να σέβεται πλήρως το υφιστάμενο πλαίσιο, το MTR (μεσοπρόθεσμη αναθεώρηση) και τις δεσμεύσεις που είχαν αναληφθεί στο παρελθόν και ζητεί συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού και επαρκή περιθώρια. Ο προϋπολογισμός 2020 πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους για την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας στους τομείς που καλύπτονται από το τρέχον ΠΔΠ. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι μια διαφανής, ακριβής και υπεύθυνη χρήση των πόρων της Ένωσης αποτελεί γενική αρχή για την προσέγγιση των πολιτών της ΕΕ με το ευρωπαϊκό σχέδιο.

Επιπλέον το Συμβούλιο ζητά έγκαιρη, προβλέψιμη, διαφανή και ακριβή εκτίμηση των αναγκών βάσει συνολικών δημοσιονομικών πληροφοριών και επαναλαμβάνει την ανάγκη να τηρηθούν οι προσαρμογές που έγιναν στο πλαίσιο του MTR και των σχετικών ανώτατων ορίων του κανονισμού για το ΠΔΠ για την περίοδο 2014-2020, ενώ τονίζει τη σημασία της παροχής αξιόπιστων και ακριβών προβλέψεων για τα έσοδα, επιτρέποντας στα κράτη μέλη να αξιολογούν εγκαίρως τις αναμενόμενες συνεισφορές τους στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Το Συμβούλιο τονίζει την ανάγκη τήρησης των δημοσιονομικών αρχών, ιδίως της ετήσιας και της ενότητας του προϋπολογισμού. Κατά γενικό κανόνα, δεν θα πρέπει να υπάρξει ανάληψη ή παράταση των περιόδων αποδέσμευσης και επαναλαμβάνει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές και αναμένει από την Κομισιόν να τις λάβει δεόντως υπόψη κατά την προετοιμασία του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2020. Επιπλέον, το Συμβούλιο καλεί την Κομισιόν να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας του προϋπολογισμού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ