Πού να επενδύσετε τα λεφτά σας - 10 ειδικοί συμβουλεύουν

Ζητήσαµε από 10 ειδικούς να µας υποδείξουν «πού θα ήταν καλύτερα να επενδύσει κάποιος σήµερα €200.000 και συγκεκριµένα για χαρτοφυλάκια χαµηλού, µεσαίου και υψηλού ρίσκου».

Του Σωκράτη Ιωακείμ

∆ιανύουµε µια περίοδο όπου η παγκόσµια οικονοµία αντιµετωπίζει αρκετές προκλήσεις. Από τη µια έχουµε τον οικονοµικό πόλεµο και τις γεωπολιτικές διενέξεις ανάµεσα στις µεγάλες δυνάµεις και από την άλλη το δυσθεώρητο ύψος του παγκόσµιου χρέους, τη διάλυση των πολυµερών συµφωνιών για το εµπόριο και την επιβράδυνση µεγάλων οικονοµιών, όπως της Κίνας. Σε αυτό το δύσκολο λοιπόν περιβάλλον, υπάρχουν και ευκαιρίες για κάποιον που έχει τη δυνατότητα να επενδύσει σήµερα; Η απάντηση στο ερώτηµα, µε βάση τα στοιχεία που λάβαµε από ειδικούς, είναι θετική.

Συγκεκριµένα, ζητήσαµε από 10 ειδικούς να µας υποδείξουν «πού θα ήταν καλύτερα να επενδύσει κάποιος σήµερα €200.000 και συγκεκριµένα για χαρτοφυλάκια χαµηλού, µεσαίου και υψηλού ρίσκου». Οι απαντήσεις που λάβαµε από ειδικούς σε θέµατα επενδύσεων ποικίλλουν και προκαλούν ενδιαφέρον. Σε καµία περίπτωση, ωστόσο, δεν αποτελούν συµβουλή ή σύσταση για λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Γι’ αυτό, πριν αποφασίσετε να επενδύσετε οποιοδήποτε ποσό, συµβουλευτείτε τους ειδικούς.

ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (CFA SOCIETY CYPRUS)

"ΕΤΣΙ ΘΑ ΧΤΙΣΕΤΕ ΤΟ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΣΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ"

Το πρώτο βήµα προς τη δηµιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου είναι η ετοιµασία ενός πλάνου, βάσει του οποίου ο επενδυτής πρέπει να καθορίσει τους στόχους και περιορισµούς του. Η επένδυση είναι προσωπικό θέµα, υπό την έννοια ότι σχετίζεται µε τις προσωπικές περιστάσεις του επενδυτή. Πρέπει να καθορίσουν τους στόχους απόδοσης και ρίσκου που επιθυµούν να έχουν, καθώς και τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται, όπως η ανάγκη για ρευστότητα, φορολογικά θέµατα και ο χρονικός ορίζοντας.

Οι στόχοι απόδοσης έχουν σχέση µε τον λόγο που γίνεται η επένδυση, τη χρήση και τον σκοπό της, καθώς και µε τις προσδοκίες για απόδοση του επενδυτή.

Οι στόχοι ρίσκου έχουν σχέση τόσο µε την ικανότητα του επενδυτή να αναλάβει περισσότερο ρίσκο (βάσει του επενδυτικού ορίζοντα) καθώς και µε την ανοχή του να αναλάβει ρίσκο που σχετίζεται µε την ετοιµότητά του να αποδέχεται τις υψηλές διακυµάνσεις των τιµών (ιδιαίτερα των αρνητικών).

Ταυτόχρονα, πρέπει να µετριαστούν οι περιορισµοί της επένδυσης, όπως η ανάγκη ρευστότητας σε συχνά χρονικά διαστήµατα ή σε µια µελλοντική περίοδο, πώς η φορολογία επηρεάζει την απόδοση µετά την αφαίρεση φόρων και ο χρονικός ορίζοντας που έχει ο επενδυτής. Συνήθως οι επενδύσεις πρέπει να έχουν µεσο-µακροπρόθεσµο ορίζοντα, τουλάχιστον 4-5 χρόνια, ώστε οι βραχυπρόθεσµες κινήσεις της αγοράς να µην επηρεάζουν τόσο τη µακροπρόθεσµη απόδοση της επένδυσης.

Εφόσον ο επενδυτής καθορίσει το πιο πάνω πλάνο, τότε µπορεί να προχωρήσει και να δηµιουργήσει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο. Η αξιολόγηση των πιο πάνω κριτηρίων θα καθορίσει εάν το προφίλ του χαρτοφυλακίου θα είναι χαµηλού, µεσαίου ή υψηλού ρίσκου. Η διαφορά των τριών αυτών κατηγοριών είναι συνήθως η κατανοµή της επένδυσης στις δύο κύριες κατηγορίες ενεργητικού (asset classes), δηλαδή σε οµόλογα ή µετοχές. Ιστορικά, οι οµολογιακοί τίτλοι (ΟΤ) χαρακτηρίζονται από χαµηλότερες αποδόσεις και χαµηλότερη διακύµανση τιµών σε σχέση µε τους µετοχικούς τίτλους (ΜΤ), που µακροπρόθεσµα δίνουν υψηλότερη απόδοση αλλά έχουν και µεγαλύτερες διακυµάνσεις στις τιµές τους.

Μια πολιτική συντηρητικού χαρτοφυλακίου χαµηλού ρίσκου θα είχε έκθεση 80% σε ΟΤ και 20% σε ΜΤ, ενός ισορροπηµένου χαρτοφυλακίου µεσαίου ρίσκου 60% σε ΟΤ και 40% σε ΜΤ και ενός επιθετικού χαρτοφυλακίου υψηλής απόδοσης 20% σε ΟΤ και 80% σε ΜΤ. Τα ποσοστά µεταξύ των δύο κατηγοριών αποτελούν ένδειξη, καθώς κυµαίνονται και λόγω της διακύµανσης των τιµών αλλά και ανάλογα µε την απόδοση και το ρίσκο που επιθυµεί ο κάθε επενδυτής.

Για τον Κύπριο επενδυτή µε ποσό διαθέσιµο για επένδυση της τάξης των 200 χιλιάδων ευρώ, υπάρχουν οι εξής επιλογές που µπορεί να µελετήσει:

Τα αµοιβαία κεφάλαια (ΑΚ) είναι από τις καλύτερες επιλογές (ΟΣΕΚΑ - UCITS) καθώς αποτελούν συγκεντρωµένα κεφάλαια επενδυτών, τα οποία διαχειρίζονται επαγγελµατίες διαχειριστές. Κύριο πλεονέκτηµά τους είναι η διασπορά των επενδύσεών τους σε διάφορους ΟΤ και ΜΤ, µε αποτέλεσµα η πολύ χαµηλή απόδοση ή χρεοκοπία ενός συγκεκριµένου οργανισµού να µην έχει σηµαντική επίπτωση στην ολική απόδοση της επένδυσης. Οι διαχειριστές δηµοσιοποιούν στοιχεία όσον αφορά το επενδυτικό προφίλ των ΑΚ, δηλαδή την κατανοµή σε κατηγορίες ενεργητικού, ιστορικές αποδόσεις καθώς και τη γεωγραφική έκθεση των επενδύσεών τους. Είναι σηµαντικό επίσης να υπάρχει και γεωγραφική διασπορά στο χαρτοφυλάκιο και να υπάρχει έκθεση σε χώρες όπως η Αµερική και η Ευρώπη, που έχουν ανεπτυγµένες και λειτουργικές κεφαλαιαγορές, σε αντίθεση µε τον περιορισµό σε µια συγκεκριµένη χώρα µε σχετικά µικρή κεφαλαιαγορά. Υπάρχουν διάφορα είδη ΑΚ που µπορεί να διαλέξει κάποιος, όπως π.χ. τα index funds, σκοπός των οποίων είναι να ακολουθούν την απόδοση συγκεκριµένου δείκτη αναφοράς, π.χ. S&P 500. Άλλα πλεονεκτήµατα των ΑΚ είναι ότι είναι άµεσα ρευστοποιήσιµα και δεν χρειάζεται µεγάλο ποσό για επένδυση σε αυτά. Εννοείται επίσης ότι δεν υπάρχει εγγύηση κεφαλαίου και η µεταβλητότητά τους εξαρτάται από το µείγµα επένδυσης σε ΟΤ και ΜΤ και από την πορεία/αποδόσεις των αγορών. Προσοχή πρέπει να δοθεί επίσης και στην αµοιβή διαχείρισης, η οποία επηρεάζει την απόδοση των ΑΚ.

Η πρόσβαση σε ΑΚ έχει πλέον γίνει σχετικά εύκολη και οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να απευθυνθούν στους χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους τους και να ζητήσουν τι επιθυµούν βάσει του επενδυτικού τους πλάνου. Εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών καθώς επίσης και διαχειριστές κεφαλαίων µπορούν να προσφέρουν είτε δικά τους προϊόντα/αµοιβαία κεφάλαια είτε από τρίτους διαχειριστές του εξωτερικού.

Οι επενδυτές µπορούν να επενδύσουν κατευθείαν σε ΟΤ ή/και ΜΤ, όµως εδώ πρέπει να προσέξουν τη διασπορά της επένδυσής τους – καλύτερα να µην ξεπερνά το 5% η έκθεση σε κάθε ΜΤ, ενώ για ΟΤ µπορούν να έχουν περισσότερη συγκέντρωση, εφόσον θεωρείται επένδυση µε λιγότερο ρίσκο. Επένδυση όµως κατευθείαν σε συγκεκριµένους τίτλους προϋποθέτει περισσότερη παρακολούθηση των τίτλων αυτών, αφιέρωση χρόνου και έρευνα για την κάθε επένδυση στην οποία τοποθετούνται. Μεταξύ άλλων, πρέπει να λαµβάνουν υπόψη ποιοτικά κριτήρια του κάθε τίτλου και είναι πιο ασφαλές τέτοιοι τίτλοι να ανήκουν σε σχετικά µεγάλους οργανισµούς µε µακρόχρονη ιστορία σε ανεπτυγµένες οικονοµίες.

Επίσης, στην εποχή των χαµηλών επιτοκίων που διανύουµε, είναι δυσκολότερο να πετύχει κάποιος ικανοποιητικές αποδόσεις σε οµολογιακού τύπου επενδύσεις, που είναι χαµηλότερου ρίσκου, ή και σε καταθέσεις, που διαχρονικά αποτελούσε την κύρια µορφή επένδυσης των Κυπρίων.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα κυπριακά κρατικά οµόλογα για ιδιώτες έχουν καλύτερη απόδοση από τις καταθέσεις, δεν χρειάζονται τόσο σηµαντικό κεφάλαιο για την αγορά τους και το κεφάλαιο είναι εγγυηµένο καθώς επιστρέφεται στη λήξη τους, εφόσον δεν υποστεί κατάρρευση ο εκδότης φυσικά, δηλαδή το κράτος. Η αυξοµείωση επιτοκίων επηρεάζει την τιµή τους στην αγορά στην περίπτωση που κάποιος χρειάζεται να ρευστοποιήσει, όµως αναλόγως των οµολόγων που κατέχονται υπάρχει και η επιλογή να υποβληθούν πίσω στον εκδότη/κράτος σε περίπτωση που χρειάζεται ρευστοποίηση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η φορολογία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για ιδιώτες, καθώς το τέλος αµυντικής εισφοράς στην πληρωµή των τόκων από κρατικά οµόλογα είναι µόνο 3%, ενώ από άλλες πηγές, όπως οι καταθέσεις ή τα οµόλογα, το τέλος αµυντικής εισφοράς είναι 30%.

Άλλη επιλογή για τον Κύπριο επενδυτή, ιδιαίτερα αν έχει σκοπό να συνεισφέρει περιοδικά/µηνιαία νέο κεφάλαιο στην επένδυσή του, αποτελούν επίσης τα ασφαλιστικά επενδυτικά προϊόντα, τα οποία προσφέρουν παρόµοια κατανοµή σε κατηγορίες ενεργητικού όπως τα ΑΚ και έχουν το πλεονέκτηµα της φορολογικής έκπτωσης, µέχρι κάποιου ποσοστού, επί των εισοδηµάτων του επενδυτή σε τέτοιο προϊόν.

Κλείνοντας, εφόσον ο κάθε επενδυτής δηµιουργήσει το πλάνο του, µπορεί να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό του µε όλους τους προαναφερόµενους συνδυασµούς, µε την επιλογή των ΑΚ να είναι πιθανόν η πιο εύκολη και λιγότερο χρονοβόρα, τόσο για τη δηµιουργία όσο και για την παρακολούθησή της. Η απόφαση του προφίλ και της κατανοµής µεταξύ κατηγοριών ενεργητικού αποτελεί την κύρια παράµετρο που θα διαµορφώσει το µεγαλύτερο µέρος της απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΟΥ

CHIEF INVESTMENT OFFICER, 7Q FINANCIAL SERVICES LTD

"ΟΡΘΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ"

H επενδυτική µας φιλοσοφία αναγνωρίζει ότι ο βασικός παράγοντας που επηρεάζει την προσαρµοσµένη για τον κίνδυνο απόδοση (risk-adjusted returns) είναι η ορθή κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών επενδύσεων (asset allocation), στοχεύοντας σε ένα ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο παντός καιρού. Επιπλέον, βασίζεται στη µέθοδο δόµησης του χαρτοφυλακίου που ορίζεται ως Πυρήνας/∆ορυφόρος (Core/Satellite approach). Η προσέγγιση αυτή µας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούµε αποδοτικότερα τόσο τη διασπορά όσο και τη διακύµανση του χαρτοφυλακίου, ενώ παράλληλα επιτρέπει την υπεραπόδοση σε σχέση µε την αγορά.

Η µακροπρόθεσµη απόφαση κατανοµής επενδύσεων πρέπει να λαµβάνει υπόψη όχι µόνο τις αποδόσεις και τον επενδυτικό κίνδυνο αλλά και τις υποχρεώσεις του χαρτοφυλακίου. Η προσέγγισή µας βασίζεται στις παρακάτω αρχές/πεποιθήσεις:

● Ως µακροχρόνιοι επενδυτές αναµένουµε ότι επενδύσεις µε µεγαλύτερο κίνδυνο προσφέρουν επιπλέον απόδοση (ασφάλιστρο κινδύνου) για τον επιπλέον κίνδυνο που εµπεριέχουν.

● Στις επενδύσεις του χαρτοφυλακίου θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη διασπορά για ελαχιστοποίηση του κινδύνου σηµαντικών απωλειών εντός µιας κατηγορίας επενδύσεων, τοµέα, λήξης, ή γεωγραφικής τοποθεσίας που θα µπορούσε να προκαλέσει πρόβληµα στην επίτευξη του µακροπρόθεσµου επενδυτικού στόχου του χαρτοφυλακίου.

● Η απόφαση της στρατηγικής κατανοµής επενδύσεων θα πρέπει να γίνει µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σε όλα τα στάδια της κυκλικής περιόδου της αγοράς (ανάπτυξη και µείωση πληθωρισµού, ανάπτυξη και αύξηση πληθωρισµού, ύφεση και αύξηση πληθωρισµού και ύφεση και µείωση πληθωρισµού) το χαρτοφυλάκιο να επιτύχει τόσο τη διατήρηση της αγοραστικής του ικανότητας (αναµενόµενος µακροπρόθεσµος πληθωρισµός) όσο και την επίτευξη υψηλών µακροπρόθεσµων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδηµα.

● Η ελαχιστοποίηση του κόστους συναλλαγών και των προµηθειών διαχείρισης έχουν σηµαντική επίδραση στις αποδόσεις.

● Πειθαρχηµένες διαδικασίες, τόσο σε ποιοτικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, για τον αποτελεσµατικότερο συνδυασµό συστηµικού κινδύνου (beta) µε την προσδοκία υπερ-αποδόσεων (alpha).

Η παγκόσµια οικονοµία διανύει την ένατη χρονιά επαρκούς ανάπτυξης και χαµηλού πληθωρισµού, παρά τα ιστορικά χαµηλά επιτόκια και την άπλετη ρευστότητα που έχουν διοχετεύσει οι κεντρικές τράπεζες στο παγκόσµιο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα. Τα οικονοµικά στοιχεία συνεχίζουν να υποστηρίζουν το σενάριο της διατήρησης µιας ικανοποιητικής παγκόσµιας ανάπτυξης και για το 2019 (3,3%).

Οι ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιγξη της νοµισµατικής πολιτικής της FED, σε συνδυασµό µε τον εµπορικό πόλεµο, αναµένεται να αποτελέσουν τις βασικές αιτίες για αύξηση της µεταβλητότητας των αγορών.

Στο στάδιο αυτό της αγοράς διατηρούµε αµυντική θέση στις µετοχικές αγορές, χρησιµοποιώντας «δορυφορικές» επενδύσεις για επίτευξη υπερ-αποδόσεων (alpha) στα χαρτοφυλάκιά µας.

Υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες αλλά οι προσδοκίες των επενδυτών θα πρέπει να µετριαστούν, εστιάζοντας πρωτίστως στην προστασία του επενδυµένου κεφαλαίου και δευτερευόντως στην επίτευξη αποδόσεων. Ταυτόχρονα, οι επενδυτές θα πρέπει να επιλέγουν χαρτοφυλάκια που θα τους «αποζηµιώνουν» για τον κίνδυνο που αναλαµβάνουν.

Τακτική κατανοµή κεφαλαίων:

Συντηρητικό

-35% µετρητά και ισοδύναµα µετρητών

-30% οµόλογα

-20% εναλλακτικές επενδύσεις

-15% µετοχές

Μεικτό

-30% µετρητά και ισοδύναµα µετρητών

-25% οµόλογα

-25% εναλλακτικές επενδύσεις

-20% µετοχές

∆υναµικό

-30% µετοχές

-30% εναλλακτικές επενδύσεις

-20% οµόλογα

-20% µετρητά

Ρήτρα

Οι περιλαµβανόµενες στο παρόν πληροφορίες ή απόψεις δεν έχουν λάβει υπόψη τις εξατοµικευµένες περιστάσεις, τους επενδυτικούς στόχους, την οικονοµική δυνατότητα και την πείρα ή γνώση των πιθανών παραληπτών του παρόντος και, ως εκ τούτου, δεν συνιστούν και δεν πρέπει να εκλαµβάνονται ως πρόταση ή προσφορά για τη διενέργεια συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα, ούτε ως σύσταση ή συµβουλή για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά µε αυτά.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕΛΩΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ, ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ:

"ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΗ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ"

Το ερώτηµα φαινοµενικά απλό, η απάντηση όµως όχι και τόσο. Γιατί, όπως ένας καλός ντετέκτιβ θα σας πει, χρειάζεσαι το πώς, πότε και πού για να ολοκληρώσεις το παζλ. Με πιο τεχνική ορολογία, εκτός από το κεφάλαιο που θα επενδυθεί, χρειάζεσαι τη διάθεση ανάληψης επενδυτικού κινδύνου του επενδυτή, τον επενδυτικό ορίζοντα και τυχόν ευαισθησίες/ειδικές ανάγκες του επενδυτή που περιορίζουν τις επενδυτικές επιλογές.

Για να απλοποιήσουµε τα πράγµατα, θα κάνουµε µερικές υποθέσεις εν είδει απαντήσεων στα πιο πάνω ερωτήµατα. Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι ο επενδυτής µας είναι (α) ένα νεαρό ζευγάρι χωρίς παιδιά και µε τους δύο να δουλεύουν, (β) ένα ζευγάρι µε παιδιά σε λυκειακή ηλικία και (γ) ένα ζεύγος συνταξιούχων.

Χαρτοφυλάκιο για ένα τυπικό νεαρό ζευγάρι

Ένα τυπικό νεαρό ζευγάρι όπως το δικό µας, που ζει στην Κύπρο του σήµερα, έχει έναν µεγάλο στόχο: την απόκτηση στέγης, που θα είναι ίσως και η µεγαλύτερη επένδυση της ζωής τους. Ένας τέτοιος µποναµάς τούς δίνει την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν το όνειρο. Σε τι όµως να επενδύσουν – διαµέρισµα, γη, ή και τα δύο; Η καλύτερη επένδυση για αυτούς είναι η γη. Αν όµως υπάρχει άµεση ανάγκη στέγασης και δεν υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της γης στο σύντοµο µέλλον, αυτό το δώρο καταλήγει άδωρο. Εποµένως, η επενδυτική επιλογή που θα τους αποδώσει τη µέγιστη ωφελιµότητα (δηλαδή απόδοση και χρησιµότητα) είναι η αγορά ενός διαµερίσµατος.

Χαρτοφυλάκιο για ζευγάρι µε παιδιά σε σχολική/λυκειακή ηλικία

Για ένα ζευγάρι µε παιδιά σε σχολική/λυκειακή ηλικία, το µεγαλύτερο πρόβληµα που το απασχολεί είναι η χρηµατοδότηση των σπουδών των παιδιών – η δεύτερη µεγαλύτερη επένδυση µετά τη στέγη. Το κύριο ζητούµενο εδώ δεν είναι η µεγιστοποίηση της απόδοσης αλλά η διατήρηση του κεφαλαίου, αφού ως ποσό είναι αρκετό για να χρηµατοδοτήσει τις σπουδές δύο παιδιών, που είναι και ο µέσος όρος µιας τυπικής κυπριακής οικογένειας. Αν οι προγραµµατιζόµενες σπουδές είναι στην Κύπρο ή σε χώρα της Ευρωζώνης, όπου η δαπάνη δεν περιέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο, θα πρότεινα δύο καταθέσεις των 100.000 ευρώ σε διαφορετικά ονόµατα για προστασία του κεφαλαίου από το σύστηµα εγγύησης καταθέσεων. Αν όµως οι προγραµµατιζόµενες σπουδές είναι σε άλλες χώρες, π.χ. Ηνωµένο Βασίλειο, καλό θα ήταν το µισό περίπου πόσο να µετατραπεί σε κατάθεση στο νόµισµα της χώρας σπουδών (π.χ. στερλίνες), ώστε τουλάχιστον τα δίδακτρα σπουδών να είναι διασφαλισµένα, ανεξάρτητα από την όποια συναλλαγµατική διακύµανση.

Χαρτοφυλάκιο για ζευγάρι συνταξιούχων

Τέλος, ένα ζευγάρι συνταξιούχων έχει στον νου του τρεις βασικές ανάγκες: (α) να χαρεί τα επόµενα χρόνια πριν οι σωµατικές του ικανότητες αρχίσουν να φθίνουν, (β) να µπορεί να καλύψει τα µελλοντικά έξοδα φροντίδας και περίθαλψης για να µην είναι βάρος στα παιδιά του και (γ) να αφήσει και «κάτι» για τα παιδιά και εγγόνια. Με αυτά κατά νου, θα πρότεινα όπως αφήσουν 50.000 ευρώ σε µια βραχυπρόθεσµη κατάθεση για τα ωραία χρόνια τους, διατηρήσουν το 50% του κεφαλαίου σε µια µακροχρόνια κατάθεση και επενδύσουν τις υπόλοιπες 50.000 ευρώ σε χρεόγραφα του κυπριακού ∆ηµοσίου.

ΜΑΡΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ​

MANAGING PARTNER, MD MINDSET CAPITAL LTD

"ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ"

Παρά την πολύ καλή πορεία των αγορών τους πρώτους µήνες του 2019, είναι φανερό ότι η παγκόσµια οικονοµία αντιµετωπίζει πολλές προκλήσεις. Αυτές έχουν να κάνουν περισσότερο µε τον πόλεµο που έχει ξεσπάσει στο παγκόσµιο εµπόριο, ο οποίος αναµένεται ότι θα επηρεάσει τις οικονοµίες. Ως αποτέλεσµα, όλοι οι αναλυτές συµφωνούν ότι θα υπάρξει επιβράδυνση στην οικονοµική ανάπτυξη, αλλά βεβαίως κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τον βαθµό επηρεασµού. Θεωρώ ότι ένας επενδυτής θα πρέπει να µειώσει τις επενδύσεις του σε µετοχικούς τίτλους και να κρατήσει περισσότερα µετρητά, ίσως και χρυσό, αφού και τα οµόλογα παρουσιάζουν υψηλές αποτιµήσεις λόγω των παρατεταµένων χαµηλών επιτοκίων. Για τα χαρτοφυλάκια στα οποία αναφέρεστε, θα είχα την ακόλουθη κατανοµή:

Χαµηλού κινδύνου

-50% σε µετρητά

-50% σε βραχυπρόθεσµα οµόλογα

Μεσαίου κινδύνου

-30% σε µετοχικούς τίτλους – περισσότερο σε τίτλους οι οποίοι έχουν αµυντική συµπεριφορά

-30% σε µετρητά

-30% σε οµόλογα βραχυπρόθεσµης διάρκειας

-10% σε χρυσό

Υψηλού κινδύνου

-50% σε µετοχικούς τίτλους

-30% σε µετρητά

-20% σε χρυσό

∆Ρ ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ∆ΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ∆:

"ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ∆ΙΑΣΠΟΡΑ"

Κατά το 2019 αναµένεται να σηµειωθεί µια τάση σταθεροποίησης της ανάπτυξης των αναδυόµενων αγορών. Την ίδια στιγµή, η επέκταση της ευρωπαϊκής και της αµερικανικής οικονοµίας αναµένεται να επιβραδυνθεί, καθώς τα αυξανόµενα επιτόκια και οι γεωπολιτικές εντάσεις δηµιουργούν νέες απειλές στην παγκόσµια ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των καταθέσεων αναµένεται να παραµείνουν σε ιδιαίτερα χαµηλά επίπεδα, τα οποία µε δυσκολία καλύπτουν τον πληθωρισµό. Επιπρόσθετα, η ωρίµανση της παγκόσµιας οικονοµικής δυναµικής και οι γεωπολιτικές προκλήσεις διαµορφώνουν περιβάλλον αυξηµένων διακυµάνσεων για τις διεθνείς αγορές. Η επενδυτική στρατηγική όσον αφορά τη διάρθρωση του χαρτοφυλακίου των €200.000 θα πρέπει να διαφέρει ανάλογα µε τις προσωπικές συνθήκες του κάθε επενδυτή. Η δηµιουργία του επενδυτικού χαρτοφυλακίου πρέπει να σχετίζεται µε την κάλυψη προκαθορισµένων οικονοµικών στόχων που έχει θέσει ο επενδυτής, υιοθετώντας κάποιες βασικές αρχές:

● ∆ιασπορά: Θα πρέπει να υπάρχει εκτεταµένη διασπορά σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης όσο και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές και οικονοµικούς κλάδους.

● Χρονικός ορίζοντας: Θα πρέπει να υπάρχει χρονικός ορίζοντας τουλάχιστον 3-5 χρόνων για να µπορούν να ωριµάσουν οι επενδύσεις, για προστασία του χαρτοφυλακίου από βραχυπρόθεσµες διακυµάνσεις των αγορών.

● Προφίλ ρίσκου: Η διάρθρωση του χαρτοφυλακίου πρέπει να είναι συνυφασµένη µε τα περιθώρια «ανοχής» που µπορεί να επιδείξει ο επενδυτής στις διακυµάνσεις των αγορών.

● Μέσο επένδυσης: Για µη επαγγελµατίες επενδυτές είναι προτιµότερο να επιλέγονται αµοιβαία κεφάλαια λόγω της ευχέρειας στις αγοραπωλησίες τους και της επαγγελµατικής τους διαχείρισης.

Σε γενικές γραµµές, αναφορικά µε τις τρεις στρατηγικές χαµηλού ρίσκου, µεσαίου ρίσκου και υψηλού ρίσκου, θα προτείναµε τα εξής:

Υψηλού ρίσκου

-30% σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

-20% σε οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

-20% σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια µε επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές

-15% σε αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε εµπορεύµατα

-15% σε αµοιβαία κεφάλαια που επενδύουν σε νοµίσµατα

Μεσαίου ρίσκου

-40% σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

-30% σε οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

-20% σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια µε επενδύσεις σε αναδυόµενες αγορές

-10% σε καταθέσεις ή κρατικά οµόλογα

Χαµηλού ρίσκου

-40% σε καταθέσεις ή κρατικά οµόλογα

-30% σε µετοχικά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

-30% σε οµολογιακά αµοιβαία κεφάλαια µε παγκόσµια διασπορά

Είναι, πράγµατι, εξαιρετικά δύσκολο να καταλήξει κανείς σε συµπεράσµατα για τη στάση που πρέπει να τηρήσουν οι επενδυτές σε περιόδους οικονοµικής αλλά και πολιτικής αβεβαιότητας, σε συνδυασµό µάλιστα µε το ξετύλιγµα µιας βαθιάς πολιτικοοικονοµικής κρίσης εµπιστοσύνης, η οποία αναµένεται ότι θα συνεχιστεί. Ως εκ τούτου, η στρατηγική άµυνας είναι ίσως η πιο δηµοφιλής επιλογή.

ΠΟΛΥΣ​ ΚΟΥΡΟΥΣΙ∆ΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

"ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ"

Χαµηλού ρίσκου επένδυση

∆ιαχρονικά η επένδυση σε ακίνητα θεωρείται ένας από τους πιο ασφαλείς τρόπους να επενδύσει κάποιος τα χρήµατά του. Σίγουρα, όπως κάθε λογής επένδυση, έτσι και αυτή έχει τα δικά της ρίσκα, µε κυριότερο ότι σε περιόδους κρίσης δεν είναι εύκολο να ρευστοποιήσεις την επένδυση σε ακίνητα, κυρίως λόγω της υψηλής κεφαλαιουχικής δαπάνης. Το πώς επενδύει κάποιος τα χρήµατά του εξαρτάται κυρίως από το επενδυτικό του προφίλ και το πόσο επιρρεπής είναι στο ρίσκο. Μια αρκετά καλή επένδυση για €200.000 µε σχετικά πολύ χαµηλό ρίσκο που µπορεί να σου αποφέρει και µηνιαία απόδοση θα ήταν η αγορά δύο διαµερισµάτων ενός υπνοδωµατίου (ηλικίας 1-5 χρόνων). Η απόδοση µε τα σηµερινά δεδοµένα είναι γύρω στο 4%-5%.

Μεσαίου ρίσκου επένδυση

Μια µεσοπρόθεσµη επένδυση (6-8 χρόνια), χωρίς όµως ετήσια απόδοση, θα ήταν η αγορά χωραφιού κοντά σε οικιστική ζώνη (σε αστικούς δήµους), όπου µια πιθανή ένταξη του τεµαχίου στο µέλλον εντός οικιστικής πολεοδοµικής ζώνης θα έχει ως αποτέλεσµα αύξηση της αγοραίας αξίας του. Αυτό εµπεριέχει ρίσκο λόγω του ότι δεν µπορεί εύκολα να ρευστοποιηθεί και σε περίπτωση που χρειαστεί ο επενδυτής τα χρήµατά του πριν από την αλλαγή της ζώνης, πιθανόν να χάσει από την επένδυσή του. Επίσης, προβλέπεται στο σύντοµο µέλλον να µπουν στην αγορά αρκετά ακίνητα και αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα οι τιµές, τα επόµενα πέντε χρόνια τουλάχιστον, να πιεστούν. Άρα, ο επενδυτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντέξει αυτή την πίεση των τιµών.

Υψηλού ρίσκου επένδυση

Τέλος, µια επένδυση µε αρκετό ρίσκο θα ήταν το ποσό των €200.000 να χρησιµοποιηθεί ως προκαταβολή για αγορά περισσότερων διαµερισµάτων, όπου η αποπληρωµή του υπόλοιπου ποσού θα γίνεται από τα ενοίκια. Σε περίπτωση όµως που µειωθούν τα ενοίκια ή µείνουν τα διαµερίσµατα χωρίς ενοίκους, τότε ο επενδυτής θα πρέπει να έχει διαθέσιµα ποσά για να καλύψει τις δόσεις του. Ως εκ τούτου, θεωρώ ως µια από τις καλύτερες επενδύσεις γενικότερα την πρώτη επιλογή (αγορά δύο διαµερισµάτων ενός υπνοδωµατίου), επιλέγοντας πάντα όµως καλές περιοχές, όπου υπάρχει ζήτηση για ενοικίαση διαµερισµάτων. Εν κατακλείδι, εάν κάποιος διαθέτει τα χρήµατα για επένδυση, παρά να περιµένει να αγοράσει ακίνητα, καλύτερα να αγοράσει και να περιµένει!

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΟΜΗΡΟΥ​ ΧΑΤΖΗΣΤΥΛΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ

"ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ∆ΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ"

Παρά το καλύτερο από το αναµενόµενο ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το 1ο τρίµηνο του 2019, υπάρχουν αρκετές σοβαρές ενδείξεις ότι τόσο η Ευρωζώνη όσο και οι ΗΠΑ οδηγούνται αρκετά πιθανόν προς την ύφεση. Αρκετά στοιχεία συνηγορούν πως βρισκόµαστε κοντά στο τέλος του τρέχοντος οικονοµικού κύκλου. Το γεγονός ότι το επιτόκιο της ΕΚΤ είναι 0% σε αυτό το στάδιο του κύκλου κάνει αρκετά δύσκολη υπόθεση την άσκηση αποτελεσµατικής νοµισµατικής πολιτικής. Στις ΗΠΑ τα περιθώρια είναι κάπως καλύτερα, µε το τρέχον επιτόκιο της FED στα 2,50% και τα δεκαετή κρατικά οµόλογα να αποδίδουν 2,49%. Το δολάριο φαίνεται πως θα συνεχίσει την ανοδική του πορεία έναντι του ευρώ. Οι δείκτες των χρηµατιστηριακών αγορών είναι σε ιστορικά υψηλά αλλά και υπερτιµηµένα επίπεδα. Τα κρατικά δεκαετή οµόλογα Γαλλίας και Γερµανίας έχουν οριακά αρνητικές αποδόσεις, ενώ τα ευρωπαϊκά εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας αποδίδουν γύρω στο 1,5%. Είµαστε σε ένα πολύ δύσκολο γενικά επενδυτικό περιβάλλον, όπου προτεραιότητα έχει η διαφύλαξη του επενδυτικού κεφαλαίου. Στη βάση των πιο πάνω, προτείνω την αποφυγή αγοράς κοινών µετοχών για όλα τα είδη χαρτοφυλακίων και τις ακόλουθες κατανοµές κεφαλαίων ανά είδος χαρτοφυλακίου:

Χαµηλού ρίσκου:

-Μετρητά: 50%

-Ταµείο µε δεκαετή οµόλογα κρατών Ευρωζώνης: 50%

Μεσαίου ρίσκου:

-Μετρητά: 30%

-Ταµείο µε δεκαετή οµόλογα κρατών Ευρωζώνης: 45%

-Ταµείο µε δεκαετή ευρωπαϊκά εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας ΑΑΑ: 15%

-Ταµείο µε ευρωπαϊκές προνοµιούχες µετοχές (Preferred Stocks) υψηλής ποιότητας ΑΑΑ: 10%

Υψηλού ρίσκου:

-Μετρητά: 20%

-Ταµείο µε δεκαετή οµόλογα κρατών Ευρωζώνης: 20%

-Ταµείο µε δεκαετή ευρωπαϊκά εταιρικά οµόλογα υψηλής ποιότητας ΑΑΑ: 20%

-Ταµείο µε ευρωπαϊκές προνοµιούχες µετοχές (Preferred Stocks) υψηλής ποιότητας ΑΑΑ: 20%

-Ταµείο µε δεκαετή κρατικά οµόλογα ΗΠΑ: 20%

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΚΩΣΤΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, SYMMETRIA F.S. LTD

"∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ∆ΥΝΑΜΗΣ"

Στόχος του κάθε επαγγελµατία επενδυτικού συµβούλου είναι η υποβοήθηση πελατών για συνεπή επίτευξη µακροπρόθεσµων αποδόσεων και δηµιουργία αξίας µε προσήλωση στη διαχείριση κινδύνων, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί συνετά κυρίως µέσω της δηµιουργίας δυναµικών επενδυτικών χαρτοφυλακίων παρά µέσω µεµονωµένων επενδύσεων λαµβανόµενων παρορµητικά.

Ενώ η στρατηγική επιλογή του καταλληλότερου χαρτοφυλακίου βάσει διαβάθµισης κινδύνου (χαµηλού, µεσαίου, υψηλού κτλ.) καθορίζεται αφού πρώτα αξιολογηθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στόχοι του πελάτη, διεθνείς µελέτες δείχνουν ότι ίσως η πιο σηµαντική επενδυτική απόφαση έχει να κάνει µε την εκάστοτε τακτική τοποθέτηση στις διάφορες επενδυτικές κατηγορίες.

Παρόλο που στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία οι απόψεις διαφόρων οικονοµικών αναλυτών συγκλίνουν στις µικρές πιθανότητες µιας παγκόσµιας ύφεσης στο σύντοµο µέλλον, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι αρκετοί (εµπορικός πόλεµος, απότοµη σύσφιξη νοµισµατικών πολιτικών, επιβράδυνση κινεζικής οικονοµίας, Brexit, ευρωεκλογές, έξαρση εθνικισµού κ.ά.) δικαιολογώντας αµυντικές τακτικές κατανοµές που σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα προάγουν τη διατήρηση της αγοραστικής δύναµης παρά την ενίσχυση κεφαλαίου.

Σε αυτά τα πλαίσια, προκρίνουµε:

● Αυξηµένη θέση σε µετρητά και αντίστοιχα µετρητών που προστατεύουν από την αύξηση της µεταβλητότητας επιτρέποντας ταυτόχρονα ευκαιριακές τοποθετήσεις στις διάφορες άλλες επενδυτικές κατηγορίες.

● Ουδέτερη θέση στις αξίες σταθερού εισοδήµατος (οµόλογα) τονίζοντας την προστασία που παρέχουν αξίες κυµαινόµενου επιτοκίου και τοποθετήσεις µικρής διάρκειας από αυξήσεις επιτοκίων. Προτιµούµε εταιρικά οµόλογα επενδυτικής βαθµίδας έναντι κρατικών λόγω κυρίως της ασύµµετρης σχέσης απόδοσης-κινδύνου των τελευταίων ετών.

● Ελαφρώς υποεπενδυµένη θέση στις µετοχές, ιδιαίτερα µετά τη σηµαντική ανάκαµψη που συντελείται από την αρχή του έτους.

● Ουδέτερη θέση σε στρατηγικές εναλλακτικών επενδύσεων που εστιάζουν στην απόδοση ανεξαρτήτως συνθηκών αγοράς (market-neutral strategies) και σε κερδοσκοπικά αµοιβαία κεφάλαια πολλαπλών στρατηγικών (multi-strategy hedge funds). Τέτοιες στρατηγικές παρουσιάζουν µέτρια έως χαµηλή συσχέτιση µε τις παραδοσιακές κατηγορίες των µετοχών και των οµολόγων ενώ προσφέρουν και ένα πιο ελκυστικό προφίλ απόδοσης-κινδύνου.

Καταλήγοντας, το όποιο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο πρέπει να χαρακτηρίζεται από επαρκή διασπορά σε τίτλους. Σε χαρτοφυλάκια µικρού µεγέθους κάτι τέτοιο µπορεί να επιτευχθεί αποτελεσµατικά µέσω συλλογικών επενδύσεων / αµοιβαίων κεφαλαίων.

ΜΑΡΙΟΣ ΚΛΗΡΙ∆ΗΣ

ΠΡΩΗΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

"ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΓΑ ΣΤΟ Ι∆ΙΟ ΚΑΛΑΘΙ"

Το πιο σηµαντικό πριν να συµβουλέψεις κάποιον επενδυτή είναι το να δεις τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του. ∆ιαφορετικά θα τον συµβουλέψεις αν για παράδειγµα οι €200 χιλιάδες αποτελούν ολόκληρη την περιουσία του και διαφορετικά αν είναι µέρος από το περίσσευµά του. Προσωπικά, στην παρούσα χρονική συγκυρία και για τα τρία σενάρια, δηλαδή χαµηλού, µεσαίου και υψηλού ρίσκου, για επενδυτές µε µακροχρόνιο ορίζοντα θα πρότεινα εναλλακτικού τύπου επενδύσεις στις οποίες υπάρχουν αρκετές προοπτικές, όπως στην ανακύκλωση πλαστικού, στις βιοκαλλιέργειες και στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Για βραχυπρόθεσµο ορίζοντα θα πρότεινα την επένδυση σε κρατικά ή εταιρικά οµόλογα, τα οποία µπορούν να µην έχουν µεγάλες αποδόσεις, αλλά σου παρέχουν ένα εξασφαλισµένο εισόδηµα. Για τις τραπεζικές καταθέσεις θα πρέπει να είναι προσεκτικό το επενδυτικό κοινό στην επιλογή του, καθώς τα υψηλότερα καταθετικά επιτόκια εµπεριέχουν και κινδύνους. Βασική αρχή της επαγγελµατικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου είναι η λεγόµενη διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, τακτική που έχει την ίδια φιλοσοφία µε τη λαϊκή ρήση «µη βάζεις όλα τα αυγά σου σε ένα καλάθι». Είναι πολύ πιθανότερο να συναντήσει κανείς δυσάρεστες καταστάσεις αν συνδέσει την τύχη του µε µία µόνο µετοχή από το να έχει στα χέρια του µετοχές περισσότερων επιχειρήσεων. Για παράδειγµα, το πόσο θα διαφοροποιήσει κανείς το χαρτοφυλάκιό του, δηλαδή πόσες διαφορετικές µετοχές θα συµπεριλάβει σε αυτό, εξαρτάται και από το ύψος του αρχικού κεφαλαίου που είναι διατεθειµένος να καταβάλει. Συνήθως η διασπορά του επενδυτικού κινδύνου, δηλαδή η επιλογή των µετοχών, γίνεται µεταξύ επιχειρήσεων που ανήκουν σε διαφορετικούς κλάδους δραστηριότητας, ώστε οι µετοχές να έχουν διαφορετική συµπεριφορά σε γεγονότα που επηρεάζουν ολόκληρους κλάδους επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

ΜΑΡΙΟΣ ΤΑΝΟΥΣΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

"ΕΠΕΝ∆ΥΣΤΕ ΣΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ​,ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ESG"

Μπορείτε να φανταστείτε ένα µέλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις που ενεργούν υπεύθυνα απολαµβάνουν καλύτερες µακροπρόθεσµες αποδόσεις και επιβραβεύονται µε χαµηλότερο κόστος δανεισµού; Αυτό το µέλλον είναι τώρα εδώ χάρη στη νέα αγορά των λεγόµενων ESG (Environment, Social, Governance), των υπεύθυνων επενδύσεων, και των αντίστοιχων ESG Funds, βασισµένων σε διάφορες παραλλαγές. Έχει πλέον επιβεβαιωθεί, όχι µόνο ακαδηµαϊκά, αλλά και στις αποδόσεις, ότι οι εταιρείες µε υγιή και καλά µη χρηµατοοικονοµικά θεµελιώδη έχουν αφενός λιγότερο ρίσκο αλλά και πολύ καλές ή και καλύτερες αποδόσεις, κυρίως σε περιόδους κρίσεων.

Η αγορά των ESG υπεύθυνων επενδύσεων και των ESG Funds αυξάνεται σταδιακά αλλά σταθερά, τόσο σε αξία από την οπτική των υπό διαχείριση assets, όσο και σε σχέση µε τον αυξανόµενο αριθµό των σχετικών ESG Funds, τον αυξανόµενο αριθµό των θεσµικών και άλλων επενδυτών που βάζουν ως όρο στις επενδύσεις τους τα Funds να έχουν ενσωµατώσει ESG KPIs, αλλά και τον αυξανόµενο αριθµό διαχειριστών κεφαλαίων (Asset Managers) που ενσωµατώνουν ESG KPIs στις επενδυτικές τους στρατηγικές.

Επιπλέον, οι κυριότεροι παγκόσµιοι και Ευρωπαίοι ηγέτες της επενδυτικής βιοµηχανίας προσφέρουν πλέον προϊόντα και ESG Funds (ETFs, Fixed Income, όπως π.χ. ενδεικτικά Allianz Global Investors, Union Investment, Pimco, Shroders, Deutsche Bank Asset Management, RobecoSam, Aviva, Amundi, BNP, Triodos, AXA Investment Partners, Sycomore, Arabesque, Calvert, Trillium και πολλοί ακόµα), καθώς διαβλέπουν την αυξητική τάση της αγοράς. Η ευρωπαϊκή αγορά κατέχει µε διαφορά τα σκήπτρα στην εν λόγω ESG αγορά, έπεται η Βόρεια Αµερική (ΗΠΑ, Καναδάς) και ακολουθεί η Ασία µε πολύ µεγάλη δυναµική και ραγδαία αύξηση των εν λόγω επενδύσεων στην κινεζική αγορά και από κινεζικά κεφάλαια. Τα µοντέλα ESG δίνουν τη δυνατότητα εντοπισµού ρίσκων, όπως κενά στην εταιρική διακυβέρνηση, κενά περιβαλλοντικά, κοινωνικά, κλαδικά κλπ., αλλά και ευκαιρίες, καθώς επίσης δίνουν την ευκαιρία να αξιολογηθούν και να αναλυθούν ορθά οι µη χρηµατοοικονοµικοί δείκτες KPI µιας εταιρείας.

Ο Σύνδεσµος Κυπριακών Επενδυτικών Ταµείων (CIFA) είναι υπερήφανος που κάποια από τα µέλη του ξεκίνησαν να επικεντρώνονται σε αυτές τις επενδύσεις και είµαστε σίγουροι ότι ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί στο µέλλον, αφού ενθαρρύνουµε τα µέλη µας να επιδιώξουν παγκόσµια ESG διαπίστευση, ώστε να µπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη συναρπαστική νέα αγορά ανάπτυξης. Στόχος της ESG είναι να βοηθήσει τους επενδυτές να επιλέξουν εκείνες τις εταιρείες που διατηρούν τα υψηλότερα πρότυπα στον συγκεκριµένο κλάδο ή στην κατηγορία στοιχείων ενεργητικού τους. 

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η επένδυση είναι προσωπικό θέµα, υπό την έννοια ότι σχετίζεται µε τις προσωπικές περιστάσεις του επενδυτή. Τα κυπριακά κρατικά οµόλογα για ιδιώτες έχουν καλύτερη απόδοση από τις καταθέσεις, δεν χρειάζονται τόσο σηµαντικό κεφάλαιο για την αγορά τους και το κεφάλαιο είναι εγγυηµένο καθώς επιστρέφεται στη λήξη τους. Όλοι οι αναλυτές συµφωνούν ότι θα υπάρξει επιβράδυνση στην οικονοµική ανάπτυξη, αλλά βεβαίως κανείς δεν µπορεί να προβλέψει τον βαθµό επηρεασµού

TI ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕΤΕ ΠΡΙΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ

• Πόση απόδοση αναζητάτε, καθώς µεγαλύτερη απόδοση συνεπάγεται και ανάληψη µεγαλύτερου επενδυτικού κινδύνου.

• Ποιος είναι ο επενδυτικός σας ορίζοντας.

• Ποιο είναι το µέγεθος του κεφαλαίου σας. Ένα κεφάλαιο µερικών εκατοµµυρίων δίνει τη δυνατότητα σχεδιασµού µιας επενδυτικής πολιτικής διασποράς του επενδυτικού κινδύνου σε επενδύσεις διαφόρων διαβαθµίσεων ρίσκου, ώστε να επιτυγχάνεται µια πιο ιδανική ισορροπία ρίσκου και απόδοσης.

•  Πόσο επιθυµητή είναι η πρόσβαση στην επένδυσή σας. Εάν επιθυµείτε να έχετε τη δυνατότητα άµεσης ρευστοποίησης, τότε περιορίζετε τις επενδυτικές σας επιλογές σε κυρίως χρηµατοοικονοµικά µέσα και δη σε αγορές µε βάθος ρευστότητας.

• Επιθυµία ή ανάγκη για ένα τακτικό σταθερό εισόδηµα µε επιλογή για επιστροφή κεφαλαίου και απόδοσης σε τακτά διαστήµατα ή µε τη ρευστοποίηση της επένδυσης.

• Εάν έχετε ανάγκες σε ξένο νόµισµα (π.χ. παιδιά που θα σπουδάσουν στην Αγγλία ή την Αµερική), τότε θα µπορούσατε να σκεφτείτε µια επένδυση σε αυτά τα νοµίσµατα.

Πόσο ενεργητικός ή παθητικός επενδυτής επιθυµείτε να είστε. Ένας παθητικός επενδυτής, συνήθως, επιλέγει µια επένδυση µακροχρόνιας απόδοσης που αποδίδει είτε κάποιο σταθερό µηνιαίο εισόδηµα είτε µια τελική προσδοκώµενη υπερ-απόδοση κεφαλαίου. Μια τέτοια επένδυση προϋποθέτει και την επιλογή κάποιου διαχειριστή, πράγµα που συνεπάγεται αποδοχή του κόστους διαχείρισης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ