Μάτσης: Πετύχαμε μείωση των ΜΕΧ στα €2.162 δις

Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 44η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (ΕΓΣ) των μετόχων της Ελληνικής Τράπεζας, κατά την οποία έγινε απολογισμός της πορείας της Τράπεζας το 2017 και οι προοπτικές της.

Ο Ιωάννης Μάτσης, Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής Ομίλου, κατά την ομιλία του ενώπιον της 44ης Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης εστίασε στα ζητήματα που θεωρεί ότι χρήζουν επισήμανσης.

Σύμφωνα με τον ίδιο «Ξεκινήσαμε το 2012 με €482 εκατ. ίδια κεφάλαια. Κατά την περίοδο 2013 – 2016 αντλήσαμε €328 εκατ. νέα κεφάλαια, ενώ εξασφαλίστηκαν επιπλέον κεφάλαια ύψους €125 εκατ. μέσω υποχρεωτικής Μετατροπής Αξιογράφων Κεφαλαίου».

Παράλληλα, -όπως είπε- προσθέσαμε στα κεφάλαια τα συνολικά κέρδη της περιόδου πριν τις προβλέψεις, που ανήλθαν στα €498 εκατομμύρια, το οποίο αναλογεί σε μέσο όρο κερδοφορία ανά χρονιά €125εκ.

«Παρόλ’ αυτά, είναι σημαντικό να εστιάσω την προσοχή σας στις συνολικές προβλέψεις οι οποίες ανήλθαν στα €831 εκατ. τα οποία αφαιρούνται από τα κεφάλαια μας. Έτσι, τα ίδια κεφάλαια της Τράπεζας καταλήξανε στο τέλος του 2016 στα €563 εκατομμύρια» συνέχισε.

Τόνισε πως το τελικό ύψος των προβλέψεων για τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις ήταν αρκετά υψηλότερο από τις αρχικές τους προσδοκίες, υπερβαίνοντας ακόμα και τα συνολικά καθαρά τους κέρδη πριν τις προβλέψεις.

Το θετικό, όπως είπε, είναι ότι το μέλλον φαίνεται πολύ καλύτερο:

1.1ον θετικό: Ο δείκτης κάλυψης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων μας βρίσκεται σήμερα στο 60%.

Την εικόνα μπορεί κάποιος να την καταλάβει ακόμα καλύτερα, μέσω του δείκτη κάλυψης των καθαρών Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων με εμπράγματες εξασφαλίσεις, ο οποίος ανήλθε στο 136%.

Αυτό σημαίνει ότι η τρέχουσα αξία των περιουσιακών στοιχείων που εξασφαλίζουν τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις μας είναι 136% της καθαρής λογιστικής αξίας των εν λόγω Χορηγήσεων στον ισολογισμό μας.

Στηριζόμενοι από τη δυναμική της εγχώριας οικονομίας, είμαστε πλέον σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις μέσω συναινετικών συμφωνιών με δανειολήπτες ή και εκποιήσεων χωρίς την πραγματοποίηση σημαντικών ζημιών για την Τράπεζα.

Επίσης σημαντικό είναι να αναφέρω ότι με τις αυξημένες προβλέψεις έχουμε καταφέρει να ευθυγραμμιστούμε με τις σημερινές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά τον υπολογισμό των προβλέψεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι γραμμές αυτές δεν θα αλλάξουν στο μέλλον.

2. 2ον θετικό – Στο τέλος του 2017 πετύχαμε μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στα €2.162 δισ., ενώ παράλληλα, εισάγοντας την προαναφερθείσα συντηρητική προσέγγιση ως προς τις προβλέψεις για τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις καταφέραμε να μειώσουμε τις καθαρές αξίες των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στον ισολογισμό μας στα €874 εκατομμύρια.

3. 3ον θετικό: Ο δανεισμός μας στην οικονομία συνεχίζει να αυξάνεται. Το 2017 καταφέραμε να διοχετεύσουμε €526 εκατ. νέα δάνεια, ποσοστό γύρω στο 20% του συνολικού δανεισμού που δόθηκε στη χώρα.

Αν λάβετε υπόψη ότι το μερίδιο μας ήταν γύρω στο 7,7% στην αρχή του χρόνου, καταφέραμε να διοχετεύσουμε σχεδόν 3 φορές το συνολικό υφιστάμενο μερίδιο αγοράς της Τράπεζας.

Έτσι, το μερίδιο αγοράς δανείων της Τράπεζας διαμορφώθηκε στο τέλος του 2917 στο 8.1%.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Το 2017 ήταν διαφορετικό για εμάς. Πέραν από τους οικονομικούς στόχους που θέσαμε, ήταν επίσης σημαντικό για εμάς να αποκτήσουμε αξιοπιστία απέναντι στους επόπτες μας, στους μετόχους μας, στους καταθέτες μας, στο προσωπικό μας, στην αγορά γενικότερα και στους πελάτες μας ειδικότερα.

Ακολουθήσαμε πιστά ένα προσεκτικά σχεδιασμένο πλάνο για να υλοποιήσουμε το φιλόδοξο στρατηγικό μας σχέδιο.

Ο στρατηγικός μας σχεδιασμός είχε τρεις ξεκάθαρους και βασικούς στόχους:

•Όπως έχω είδη αναφέρει, στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ)

•Την ενδυνάμωση της θέσης μας στην κυπριακή αγορά και

•Τη μείωση του κόστους μας

Κάτω από αυτούς τους στρατηγικούς σχεδιασμούς, θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω τους στόχους, τους οποίους πετύχαμε:

Τον Ιούνιο 2017 πρωτοπορήσαμε δημιουργώντας την APS Debt Servicing Cyprus, την πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων και Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στην κυπριακή αγορά.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, συμπεριλαμβανομένων και των απεργιών που προηγήθηκαν, μείναμε συγκεντρωμένοι στον στόχο μας.

Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο και τα στελέχη της Τράπεζας μας για την πλήρη στήριξη τους η οποία ήταν καθοριστική στην επίτευξη του στόχου.

Η επίτευξη της συμφωνίας με την APS ήταν η πρώτη απτή απόδειξη ότι πραγματικά εννοούσαμε και ενοούμε  όσα επικοινωνούμε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) όταν σχεδιάζουμε το στρατηγικό μας πλάνο.

Επίσης, παραμένοντας προσηλωμένοι στο στόχο της ουσιαστικής μείωσης των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα σύναψε συμφωνία πώλησης ενός χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους €145 εκατ., στη B2Kapital Cyprus Ltd.

Αυτή ήταν η πρώτη πώληση χαρτοφυλακίου Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων στη χώρα μας.  Άρα καταφέραμε να ιδρύσουμε την πρώτη πλατφόρμα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων και επίσης να προβούμε στην πρώτη πώληση ΜΕΧ στο νησί.

Ο επόμενος βασικός στόχος του Στρατηγικού πλάνου ήταν να γίνουμε πιο πελατοκεντρικοί αλλά και πιο ευέλικτοι και να μειώσουμε τη γραφειοκρατία και τις πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες, ώστε να ενδυναμώσουμε τη θέση μας στην κυπριακή αγορά.

Για να το πετύχουμε αυτό Προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση της Οργανωτικής Δομής της Τράπεζας.

Με την υλοποίηση της, ο Τομέας Ιδιωτών, ο Τομέας Επιχειρήσεων και ο Τομέας Διεθνούς Τραπεζικής μπορούν να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην άμεση επαφή με τους πελάτες μας, την ώρα που τα υπόλοιπα τμήματα τις Τράπεζας στρέφουν τις προσπάθειες τους στην πλήρη στήριξη των προσπαθειών των τριών προαναφερθεισών τομέων που συναλλάσσονται με τους πελάτες.

Τέλος, λίγες μέρες πριν φύγει η χρονιά προχωρήσαμε σε μια ακόμα καθοριστική απόφαση για την πορεία του Οργανισμού, ανακοινώνοντας το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης.

Το Σχέδιο έγινε αποδεκτό από 231 εργαζόμενους, οδηγώντας στη μείωση του προσωπικού και των εξόδων στα επόμενα χρόνια.

Για να το πετύχουμε αυτό, ξοδέψαμε €41 εκατ., ποσό το οποίο επιβάρυνε ως εφάπαξ κόστος τα οικονομικά μας αποτελέσματα κατά το 4ο τρίμηνο του 2017.

Ταυτόχρονα όμως, και το σημαντικό για την μελλοντική μας πορεία και κερδοφορία, είναι ότι το Σχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα μια ετήσια εξοικονόμηση μισθολογίου ύψους €13 εκατ.

To εφάπαξ κόστος του 2017, θα αποσβεσθεί σε τρία περίπου χρόνια, γεγονός που αντανακλά την ιδιαίτερα ελκυστική απόδοση της επένδυσης και μείωση στα έξοδα της Τράπεζας που θα οδηγήσουν σε αυξημένη κερδοφορία.

Η στρατηγική μας για το 2018 περιλαμβάνει:

•Την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων, με ταχύτερη επίλυση των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων και τη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την Τράπεζα.  Οι τροποποιήσεις και νέες νομοθεσίες που ψήφησε την Κυριακή η Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειες μας.

•2ον, η Στρατηγική μας περιλαμβάνει την ανάπτυξη, μέσω της μετατροπής της πλεονάζουσας ρευστότητας μας σε νέες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις.

Η στρατηγική μας θα συνεχίσει να διακρίνεται από μια πελατοκεντρική προσέγγιση. Επιθυμούμε να γίνουμε η κύρια τράπεζα για τους επιλεγμένους πελάτες μας, οι οποίοι έχουν συνήθως την τάση να διατηρούν τραπεζικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό τραπεζών.

Αυτό θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση των εσόδων μας από τα δικαιώματα και προμήθειες που προέρχονται από τους εν λόγω πελάτες.

Η επιτυχία των στρατηγικών μας στόχων θα βασιστεί στους ακόλουθους πυλώνες:

Ανθρώπινο δυναμικό: Παραμένουμε αφοσιωμένοι στην εκπαίδευση των συναδέλφων μας και την ενδυνάμωση των ικανοτήτων όλων μας, ώστε να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε στις τραπεζικές ανάγκες του σήμερα.

 Ήδη προχωρούμε σε μια ολική μεταμόρφωση της κουλτούρας μας στην Τράπεζα διασφαλίζοντας αξίες όπως η αξιοκρατία, η δίκαιη αξιολόγηση της απόδοσης, η διαφάνεια, η επικοινωνία, και ο σεβασμός.

Τεχνολογία: Θα συνεχίσουμε να κτίζουμε και να ενισχύουμε την τεχνολογία μας.

Η τεχνολογία δεν είναι προϊόν, αλλά ένα μέσο που μας παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρουμε προϊόντα στους πελάτες μας και να βελτιώνουμε τις εμπειρίες τους κατά τρόπο αποτελεσματικό.

Αποδοτικότητα: Η εισαγωγή της νέας οργανωτικής δομής θα ενισχύσει τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης για να γίνουμε αποτελεσματικότεροι και αποδοτικότεροι στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας.

 Έλεγχος Κινδύνων & Συμμόρφωσης: Εξακολουθούμε λοιπόν να εστιάζουμε στην περαιτέρω ενίσχυση, βελτίωση και αναβάθμιση του ελέγχου διαχείρισης των κινδύνων και της συμμόρφωσής μας. Κύριες προσπάθειες μας:

•Να διασφαλίσουμε ότι δεν θα επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, και ότι μεταξύ άλλων, η ποιότητα των νέων χορηγήσεων είναι και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα.

•Να περιορίσουμε σε ανεκτικά επίπεδα τους κίνδυνους που απορρέουν από θέματα που σχετίζονται με το ξέπλυμα παράνομου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Αγαπητοί μέτοχοι, όπως όλοι γνωρίζεται το 2018 κύριος στόχος της στρατηγικής μας είναι επίσης να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία για απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Η συναλλαγή αυτή θα αλλάξει εντελώς την Τράπεζα μας και τις μελλοντικές της δυνατότητες μετατρέποντας την:

oΣαν την ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τραπεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο

oΣε μια πιο ισχυρή Τράπεζα που θα χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως το ποσοστό των Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων, το δείκτη του κόστους προς το εισόδημα και το σημαντικότερο, την αναμενόμενη κερδοφορία. 

oΣε μια Τράπεζα που θα δικαιολογεί την επένδυση των μετόχων της, δίνοντάς τους τις κατάλληλες αποδόσεις και κάνοντας τους υπερήφανους για την επένδυση τους στην Ελληνική Τράπεζα

Η τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής εξακολουθεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων

•των εγκρίσεων των μετόχων για το κεφάλαιο που απαιτείται να αυξηθεί και

•των εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών.

Για το λόγο αυτό, η συναλλαγή αυτή δεν παρουσιάζεται ως κύριο μέρος της ομιλίας μου, αλλά θα αποτελέσει σύντομα το κύριο θέμα σε μια Έκτακτη Γενική Συνέλευση για να συζητηθούν όλα τα θέματα γύρω από την προτεινόμενη συναλλαγή. 

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω την ισχυρή δέσμευση μου και της ομάδας μου να παραμείνουμε επικεντρωμένοι και να εργαστούμε σκληρά ώστε να επιτύχουμε τα αποτελέσματα στα οποία στοχεύουμε και να τιμήσουμε έτσι την εμπιστοσύνη που όλοι εσείς έχετε επιδείξει στην εκτελεστική και μη εκτελεστική διοικητική ομάδα. 

Έχουμε κάθε πρόθεση να συνεχίσουμε την υλοποίηση όλων των στρατηγικών μας στόχων με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση της αξίας της Τράπεζας, τόσο για τους μετόχους της όσο και για τους εργαζόμενους, τους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Για την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας  σας παραπέμπω στην ομιλία του Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας, κύριου Lars Kramer.