Στο 165% του ΑΕΠ το εταιρικό χρέος στην Κύπρο

Η Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα το επίπεδο του χρέους εταιρειών και νοικοκυριών.

Στο 165% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) βρισκόταν το χρέος των εταιρειών στην Κύπρο στο τέλος Μαρτίου 2020, και στο 92% του ΑΕΠ το χρέος των νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το ενεργητικό των νοικοκυριών σε χρηματοοικονομικά μέσα ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2020 στα 48,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων το 61% αφορά μετρητά, καταθέσεις και δάνεια, 2% αφορά χρεόγραφα, 21% μετοχές και 15% λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία. 

 Το χρέος τους ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2020 στα 20,2 δισ. ευρώ με το σχετικό δείκτη χρέους να βρίσκεται στο 92% του ΑΕΠ, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με το προηγούμενο τρίμηνο. 
 
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 που το χρέος ανερχόταν στο 117% του ΑΕΠ, η μείωση είναι αισθητή και αγγίζει το 25%.
 
Το αντίστοιχο ενεργητικό των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών ανήλθε στα 61,9 δισ. ευρώ με αναλογία 16% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 1% σε χρεόγραφα, 50% σε μετοχές και 30% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 
Το χρέος του τομέα στο τέλος Μαρτίου 2020 ανήλθε στα 36,4 δισ. ευρώ με το δείκτη χρέους να βρίσκεται  στο 165% του ΑΕΠ), σημειώνοντας οριακή πτώση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
 
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2016 που το χρέος ανερχόταν στο 213% του ΑΕΠ, η μείωση είναι αισθητή και φτάνει το 48%.
 
Ασφαλιστικές εταιρείες, επενδυτικοί οργανισμοί και συνταξιοδοτικά ταμεία

Εξάλλου, το ενεργητικό των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά αμιγώς χρηματοοικονομικά μέσα σημείωσε πολύ μικρή αύξηση και ανήλθε στα 3,7 δισ. ευρώ και είναι κατανεμημένο ως εξής: 11% σε μετρητά και καταθέσεις, 3% σε δάνεια, 27% σε χρεόγραφα, 39% σε μετοχές και 20% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 
Αντίστοιχα, οι επενδυτικοί οργανισμοί διαθέτουν ενεργητικό σε χρηματοοικονομικά μέσα 5,1 δισ. ευρώ επενδυμένο 5% σε μετρητά και καταθέσεις, 10% σε δάνεια και χρεόγραφα, 79% σε μετοχές και 5% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 
Οι επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά μέσα των συνταξιοδοτικών ταμείων ανήλθαν στα 3,5 δισ. ευρώ και αφορούν κυρίως μετρητά και καταθέσεις σε ποσοστό 37%, 18% σε δάνεια, 2% σε χρεόγραφα, 36%  σε μετοχές και 7% σε λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ