Αυξάνεται η χορηγία των κομμάτων για το 2021

Αυξημένες κατά περίπου €523.000 ευρώ θα είναι οι χορηγίες συγκριτικά με πέρυσι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της Βουλής

Του Χρίστου Πέτρου

Οι Βουλευτικές εκλογές αυξάνουν το συνολικό ποσό αλλά και μοιράζουν σε δύο δόσεις την κρατική χορηγία. Συγκεκριμένα, συγκριτικά με το 2020, η κρατική χορηγία προς τα κόμματα αυξάνεται κατά €523.000 ευρώ και ανεβάζει το συνολικό ποσό στα €11,52εκ. Απ’ αυτά τα ποσά, το 50% θα δοθεί πριν τις εκλογές και το υπόλοιπο 50% μετά.

Τα €11,52 εκατομμύρια θα μοιραστούν εκτός από τα κοινοβουλευτικά κόμματα και στις νεολαίες των κομμάτων.

Όπως αναφέρεται στον προϋπολογισμό της Βουλής, οι πιστώσεις ύψους €11.207.712, κατανέμονται με τον εξής τρόπο:

  • Α) Ποσό ύψους €6.649.451 που αφορά την τακτική χρηματοδότηση, κατανέμεται

- ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αυτής καταβάλλεται ισόποσα,

 - το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες  εκλογές που διεξήχθησαν

  • Β)Ποσό ύψους €4.531.261 παραχωρείται για κάλυψη της δαπάνης για την εργοδότηση κοινοβουλευτικών συνεργατών,
  • Γ)Ποσό ύψους €27.000 παραχωρείται για κάλυψη των συνεισφορών τους στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ε.Ε
  • Δ) Η χορηγία για τις υποπαραγράφους (1) και (2) πιο πάνω παραχωρείται στα Πολιτικά Κόμματα

 

Πόσα θα πάρουν οι κομματικές οργανώσεις νεολαίας    

Οι οργανώσεις νεολαιών των κοινοβουλευτικών κομμάτων, θα μοιραστούν ποσό €314.640.Ποσό ύψους €9.000 θα δοθεί για κάθε Οργάνωση Νεολαίας. Το υπόλοιπο μέρος καταβάλλεται κατ’ αναλογία των ποσοστών που έλαβαν στις τελευταίες εκλογές. Σημειώνεται ότι και για τις κομματικές νεολαίες ισχύει ότι το 50% θα το λάβουν πριν τις βουλευτικές και το υπόλοιπο μετά απ’ αυτές.

Τα πολιτικά κόμματα τα οποία θα λάβουν την κρατική χορηγία, θα πρέπει να καταθέσουν το αργότερο εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, στον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, ελεγμένους λογαριασμούς αναφορικά με το ποσό της χορηγίας.

€320.000  για τους συνεργάτες του προέδρου της Βουλής.

Κάτω από την υποομάδα αυτή περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις Ύψους €320.000  που προορίζονται να καλύψουν την αμοιβή των ειδικών συμβούλων-συνεργατών του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, και του εκπροσώπου τύπου της Βουλής σύμφωνα με τη Σημείωση με αρ. 33 του Προϋπολογισμού της Βουλής.

Επιπρόσθετα, άλλες 713.000 ευρώ προορίζονται για επίδομα γραμματειακών υπηρεσιών που θα καταβληθεί στα μέλη της Βουλής.

€1.403,216 για επιδόματα προστασίας Βουλευτών και ΠτΒ

Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2021, υπάρχουν επίσης πιστώσεις ύψους €1.403,216 που θα καλύψουν επιδόματα παραστάσεως του Προέδρου της Βουλής (€29.602) αλλά και των 55 Βουλευτών (€23.683). Επιπλέον θα καλύπτεται από αυτό το κονδύλι και επίδομα παραστάσεως των 3 αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων, Μαρωνιτών, Αρμενίων και των Λατίνων (€23.683 ετησίως).

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €131.271 που προορίζονται να καλύψουν το βασικό μισθό
οκτώ (8) έκτακτων Λειτουργών Γραφείου.

Οδοιπορικά

Ειδική αναφορά για τα οδοιπορικά έξοδα. Συγκεκριμένα, στον προϋπολογισμό της Βουλής περιλαμβάνονται προτεινόμενες πιστώσεις ύψους €420.000 που προορίζονται να καλύψουν το κατ' αποκοπή επίδομα οδοιπορικών:

  • 1. στους Βουλευτές και τους Αντιπροσώπους των Θρησκευτικών Ομάδων έναντι των οδοιπορικών εξόδων τους για τη συμμετοχή τους στις συνεδρίες και άλλες εργασίες του Σώματος. 
  • 2. στους έξι (6) Διευθυντές της Βουλής.

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ