Στο "σφυρί" ο Συνεργατισμός

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή και πώληση των περιουσιακών στοιχείων, προχωρά ο Συνεργατισμός.

Της Μόνικας Κουρουφέξη 

Για το σκοπό αυτό διόρισε τη CityBank ως αποκλειστικό οικονομικό σύμβουλο.

Η διαδικασία αρχίζει σήμερα.

Η καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 29η Μαρτίου.  

Μετά τις 29 Μαρτίου οι επενδυτές θα έχουν στη διάθεση τους μερικές εβδομάδες για να προχωρήσουν με δεσμευτικές προτάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη διαδικασία είχε αρχίσει το φθινόπωρο του 2017 με τη City Group και σήμερα επανεκκινείται.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διορίσουν Investment Bank, οι οποίοι ακολούθως θα απαιτήσουν πρόσβαση στο Virtual Data Room για έρευνα. Τέλος, η Investment Bank θα ενημερώσει τους επενδυτές.

Σύμφωνα με πηγές της ΣΚΤ η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει οριστικά στις 29 Μαρτίου και ώρα 12.00 (τοπική ώρα Λονδίνου). Τα αποτελέσματα αναμένονται πριν την έναρξη του καλοκαιριού (Ιούνιο).

Αυτούσια η ανακοίνωση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας:

Η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ («ΣΚΤ», ή αλλιώς «Τράπεζα»)  έχει διορίσει τη Citigroup Global Markets Ltd. (“Citi”) ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό της σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού ενδιαφέροντος για επένδυση είτε (Α) στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό οργανισμό, ή (Β) στο σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ (κάθε μία «Στρατηγική Συναλλαγή»), στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται την Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018, στις 12.00 μμ (ώρα Μ. Βρετανίας).

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να επικοινωνήσουν με τη Citi στη διεύθυνση project.coral.2018@citi.com.

Η Citigroup Global Markets Limited, η οποία έχει άδεια λειτουργίας από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Prudential Regulation Authority και την Financial Conduct Authority, και ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος αποκλειστικά για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα σε σχέση με τη Διαδικασία, και δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου, πλην της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, για την παροχή της προστασίας που προσφέρεται στους πελάτες της για την παροχή συμβουλών σε σχέση με τη Διαδικασία ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αναφέρεται στην παρούσα.

Ούτε αυτή η ειδοποίηση ούτε η κοινοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί, ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για οποιαδήποτε προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά εγγραφής ή αγορά οποιoδήποτε κινητών αξιών ή αγοράς οποιoδήποτε τίτλων από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή υπό οποιεσδήποτε συνθήκες όπου είναι παράνομο να γίνει μια τέτοια προσφορά ή προσέλκυση. Η διανομή αυτής της ειδοποίησης σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο και οι παραλήπτες πρέπει να τηρούν εαυτούς ενήμερoυς και να τηρούν τυχόν ισχύουσες νομικές ή εποπτικές προϋποθέσεις σχετικά με τη διανομή ή την κατοχή της παρούσας ειδοποίησης.

Ούτε η ΣΚΤ, ούτε η Citi, ούτε οι αντίστοιχοι διευθυντές, αξιωματούχοι, εργαζόμενοι, συμβούλοι ή αντιπρόσωποι τους ή των συνεργατών τους (“Συνδεδεμένα Μέρη”) αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε προσώπου σε σχέση με τη διανομή ή την κατοχή αυτής της πρόσκλησης σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.