Ελεγκτική: Πέραν του Al Jazeera πρωταγωνιστεί σε σκάνδαλο σε περιοχές Natura

Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας δείχνει μεγάλη ανοχή και παράτυπες άδειες σε αναπτύξεις της εταιρείας του τέως βουλευτή του ΑΚΕΛ και πρωταγωνιστή στα βίντεο του Al Jazeera.

Επιμέλεια: Ξένιος Μεσαρίτης

"Μεγάλη ανοχή" και παράτυπες άδειες δημοσιοποίησε στην σημερινή της Έκθεση η Ελεγκτική Υπηρεσία σχετικά με μεγάλη ανάπτυξη γης της κατασκευαστικής εταιρείας του τέως βουλευτή του ΑΚΕΛ Χριστάκη Τζιοβάννη.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι αποφάσισε να προβεί σε εξέταση της περιβαλλοντικής αξιολόγησης έργου μετά τα βίντεο του Al Jazeera στα οποία εμπλέκεται το εν λόγω ΠΕΠ καθώς και μετά τα δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εταιρεία του Χριστάκη Τζιοβάνη προέβη σε παράνομη ανέγερση πρόσθετων ορόφων σε περιοχή που εφάπτεται στο Δίκτυο "Natura 2000".  

Ο έλεγχος διευρύνθηκε σε ακόμα ένα έργο, που περιήλθε στην αντίληψή της ΕΥ, συνδεδεμένο με το ίδιο ΠΕΠ, που βρίσκεται εντός της υπό αναφοράς περιοχής «Natura 2000» και που αναγείρεται παράνομα, καθώς και σε άλλες παράνομες αναπτύξεις του Δήμου Σωτήρας, που φαίνεται να μην διαφυλάσσουν ή και να βλάπτουν την ακεραιότητα της περιοχής.

Το έργο αφορά στην υλοποίηση πολύ μεγάλου μεγέθους Μεικτής Τουριστικής Ανάπτυξης, που αποτελείται από πενταόροφη ξενοδοχειακή μονάδα 5*, συνολικού εμβαδού 15.930 τ.μ., δυναμικότητας 203 δωματίων, συγκρότημα 39 τουριστικών διαμερισμάτων τεσσάρων ορόφων, συνολικού εμβαδού 2.070 τ.μ. και τουριστικό συγκρότημα με 11 πολυτελείς κατοικίες, συνολικού εμβαδού 1.440 τ.μ.

Το νότιο τμήμα της υπό αναφορά ανάπτυξης εφάπτεται με περιοχή του Δικτύου «Natura 2000» και συγκεκριμένα στο όριο της ΖΕΠ «Περιοχή Αγία Θέκλα – Λιοπέτρι» (CY3000009).

Ο κύριος του έργου είναι η εταιρεία JCD (ημερ. εγγραφής 8.7.2016), στην οποία έχουν συμφέρον και δύο στενά συνδεδεμένα πρόσωπα πρόσφατα παραιτηθέντος Βουλευτή, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας  σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Εργολήπτης του έργου είναι εταιρεία, η οποία, πριν μετατραπεί σε δημόσια, είχε διαχρονικά ως μέτοχο το εν λόγω ΠΕΠ. Επίσης, ο τελευταίος είναι και Διευθυντής των πιο πάνω αναφερόμενων εταιρειών.

Οι διευθυντές της εταιρείας πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι

Σύμφωνα με στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών, των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Μητρώου Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, τρία πρόσωπα, τα οποία διετέλεσαν ως Διευθυντές στην εταιρεία JCD (κύριος του έργου), υπήκοοι τρίτης χώρας, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες. Οι δύο εξ’ αυτών διετέλεσαν ως Διευθυντές από την ημερομηνία εγγραφής της εταιρείας στις 8.7.2016 και ο τρίτος στις 27.7.2018.

Οι δύο Διευθυντές πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, στις 14.3.2018 και 9.1.2018, αντίστοιχα. Επιπλέον, τρία ανήλικα τέκνα του ενός Διευθυντή και ένα ανήλικο τέκνο άλλου, πολιτογραφήθηκαν επίσης ως Κύπριοι πολίτες, στις 20.6.2019 και 21.6.2019, αντίστοιχα.

Ο τρίτος Διευθυντής πολιτογραφήθηκε στις 12.9.2019 και ένα μήνα μετά την απόκτηση της κυπριακής υπηκοότητας, παραιτήθηκε από Διευθυντής της εν λόγω εταιρείας, ενώ και οι άλλοι δύο Διευθυντές αποχώρησαν από τη θέση αυτή στις 3.7.2020 και 3.1.2020, αντίστοιχα, δηλαδή περίπου δύο χρόνια αργότερα. Ορισμένα από τα πιο πάνω πρόσωπα απασχόλησαν τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Η Ελεκγτική Υπηρεσία σημειώνει ότι δεν προκύπτει οποιαδήποτε παρατήρηση για τα πιο πάνω σημεία, εφόσον η διαδικασία πολιτογράφησης δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος ελέγχου, ωστόσο τα αναφέρειγια σκοπούς διαφάνειας και ολοκληρωμένης πληροφόρησης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο αναφέρονται επιγραμματικά πιο κάτω:

Παρόλο που η Μεικτή Τουριστική Ανάπτυξη εφάπτεται στο όριο περιοχής του Δικτύου «Natura 2000», η Περιβαλλοντική Αρχή εξέδωσε, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον («Οδηγία ΕΕΠ») και του τότε σε ισχύ περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμου του 2005 (Ν. 140(I)/2005), θετική γνωμάτευση με βάση Προκαταρκτική Εκτίμηση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΠΕΕΠ), χωρίς να αιτιολογήσει και καταγράψει τους λόγους στους οποίους βασίστηκε το πόρισμά της, ότι δηλαδή το προτεινόμενο έργο, παρά το μέγεθός του και τη γειτνίασή του με την περιοχή, δεν επηρεάζει σημαντικά ή και σωρευτικά με άλλα έργα, τον τόπο.  Επίσης, το έργο δεν υποβλήθηκε σε δέουσα αξιολόγηση ως προς τις επιπτώσεις του στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησής του, με βάση το άρθρο 6(3) της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας («Οδηγία των οικοτόπων»).

Η Πολεοδομική Αρχή εξέδωσε τις πολεοδομικές άδειες για έργο που αφορά στην ανέγερση δύο κατοικιών και που χωροθετείται μερικώς εντός Ζώνης Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του Δικτύου «Natura 2000», χωρίς την προηγούμενη υποβολή τους στην προβλεπόμενη περιβαλλοντική αξιολόγηση, κατά παράβαση της νομοθεσίας και θέτοντας, ως όρο, την εκ των υστέρων λήψη απόψεων από την Περιβαλλοντική Αρχή. Με την ενέργειά της αυτή, η Πολεοδομική Αρχή παραβίασε, τόσο το Ευρωπαϊκό, όσο και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, αφού αυτό δεν παρέχει στην Πολεοδομική Αρχή το δικαίωμα να εγκρίνει, πριν τη γνωμάτευση της Περιβαλλοντικής Αρχής, έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια και που δεν είναι άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση περιοχής, η οποία εμπίπτει σε περιοχή του Δικτύου «Natura 2000», αλλά δύναται να την επηρεάζει, καθαυτό ή από κοινού με άλλο έργο.

Η πρώτη ανάπτυξη βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης και έχει διαπιστωθεί ότι αυτή δεν είναι σύμφωνη με τα εγκριθέντα σχέδια της πολεοδομικής άδειας. Η δεύτερη ανάπτυξη βρίσκεται επίσης σε προχωρημένο στάδιο ανέγερσης, παρόλο ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ακόμα  άδεια οικοδομής. Παρόλο που οι αρμόδιες Αρχές έχουν διαπιστώσει τις παρανομίες και, όσον αφορά στην πρώτη περίπτωση, το ΤΠΟ έχει προβεί στην έκδοση Ειδοποίησης Επιβολής, εντούτοις οι παρανομίες εξακολουθούν να υφίστανται. Σημειώνεται ότι, Διευθυντές της εταιρείας, η οποία είναι ο κύριος της ΜΤΑ, καθώς και τα ανήλικα τέκνα τους, πολιτογραφήθηκαν ως Κύπριοι πολίτες, στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος. Ορισμένα από τα πιο πάνω πρόσωπα απασχόλησαν τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης.

Παρατηρήσαμε μεγάλη ανοχή, σε σχέση με τις παραβιάσεις της νομοθεσίας, στις δύο αναπτύξεις από την Πολεοδομική Αρχή, Περιβαλλοντική Αρχή, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (ΥΘΠ), Δήμο Σωτήρας, καθώς και την αρμόδια Υπουργική Επιτροπή για εξέταση ιεραρχικών προσφυγών, με βάση τα άρθρα 31 και 32 του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και χαλαρώσεων, με βάση το άρθρο 5Α του περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου. Διαφαίνεται ότι, οι υπό αναφορά Αρχές άλλαξαν την προσέγγισή τους επί του θέματος μόνο μετά το σκάνδαλο που είδε το φως της δημοσιότητας, σε σχέση με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα, το οποίο ενέπλεκε τον παραιτηθέντα Βουλευτή και Διευθυντή, τόσο των ιδιοκτήτριων εταιρειών (κύριων των έργων), όσο και της εργοληπτικής εταιρείας. 

Ο Δήμος Σωτήρας, για σειρά ετών, που ξεπερνούν τα επτά, παραβιάζει συστηματικά την «Οδηγία των οικοτόπων», την «Οδηγία προστασίας των πουλιών», την «Οδηγία ΕΕΠ», καθώς και την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία (Ν.153(I)/2003, Ν.152(I)/2003 και Ν.127(Ι)/2018), με αποτέλεσμα να μην διαφυλάσσεται ή και να βλάπτεται η ακεραιότητα της περιοχής. Οι παραβιάσεις αυτές καταγράφονται και σε Προειδοποιητική Επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενέχουν την πιθανότητα προσαγωγής της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Επισείει την προσοχή η Ελεγκτική Υπηρεσία

Στην Έκθεση η ΕΥ αναφέρει ότι "Επιστήσαμε την προσοχή, τόσο του ΤΠ, όσο και του ΤΠΟ, στο βεβαρημένο της περιοχής, αφού, σύμφωνα με στοιχεία του πρώτου, έχει ήδη δοθεί σημαντικός αριθμός θετικών γνωματεύσεων για σωρεία αναπτύξεων σε αυτή."

Τονίζεται ότι η παράλειψη συμμόρφωσης με το Κοινοτικό Κεκτημένο ενδέχεται να επιφέρει κυρώσεις στην Κυπριακή Δημοκρατία και ότι, σύμφωνα με προειδοποιητική επιστολή-Παράβαση αρ. 2019/2303 της Γενικής Γραμματείας της ΕΕ, ημερ. 27.11.2019, προς τον Υπουργό Εξωτερικών, η Επιτροπή, μεταξύ άλλων, εξέφρασε την άποψη ότι «… η Κυπριακή Δημοκρατία, γενικά και κατ΄ εξακολούθηση δεν διασφαλίζει ότι οι αρχές της υποβάλλουν σχέδια ή έργα μη άμεσα συνδεόμενα ή αναγκαία για τη διαχείριση του τόπου, τα οποία όμως είναι δυνατόν να επηρεάζουν σημαντικά τον εν λόγω τόπο, είτε καθεαυτά είτε σε συνδυασμό με άλλα σχέδια ή έργα, σε Δέουσα Εκτίμηση (ΔΕ) των επιπτώσεών τους στον τόπο, λαμβανομένων υπόψη των στόχων διατήρησης του τόπου και, με κριτήριο τα συμπεράσματα της εκτίμησης των επιπτώσεων για τον τόπο, συμφωνούν σε σχέδια ή έργα μόνον αφού βεβαιωθούν ότι αυτά δεν παραβλάπτουν την ακεραιότητα του τόπου περί του οποίου πρόκειται …», κατά παράβαση του άρθρου 6(3), σε συνδυασμό με το άρθρο 6(7) της «Οδηγίας των Οικοτόπων».

Επίσης η ΕΥ επισείει την προσοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο γεγονός ότι, οι ενέργειες του ΤΠΟ, για συστηματική έκδοση πολεοδομικών αδειών για σχέδια και έργα που, βάσει του ισχύοντος εθνικού και κοινοτικού νομοθετικού πλαισίου, υπόκεινται σε εκ των προτέρων περιβαλλοντική αξιολόγηση, πριν αυτό να γίνει, είναι ανεπίτρεπτες και θα πρέπει να διερευνηθούν σε σχέση με τη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.

Όσον αφορά στο έργο ανέγερσης δύο κατοικιών, θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες του Δήμου Σωτήρας, ως αρμόδιας Αρχής για την έκδοση άδειας οικοδομής, τόσο σχετικά με την προώθηση των πολεοδομικών αδειών του έργου στην Περιβαλλοντική Αρχή, παρά την παράνομη έναρξη οικοδομικών εργασιών από τον κύριο του έργου, όσο και την παράλειψή της να ενημερώσει την Περιβαλλοντική Αρχή σε σχέση με την παράνομη έναρξη των εργασιών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ