Στις €517 χιλιάδες ο προϋπολογισμός του Γρ. Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού

Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου της Επιτρόπου παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός για το 2022 για το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού ανέρχεται στις €517.965 σε σύγκριση με το 2021 που ήταν €462.662, κάτι που, όπως ανέφερε η ίδια Επίτροπος Δέσπω Μιχαηλίδου ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών, έγκειται στην καταβολή ενοικίου.
 
Ο Προϋπολογισμός του Γραφείου της Επιτρόπου παρουσιάστηκε τη Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής.   
 
Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο Προϋπολογισμός για «Λειτουργικές Δαπάνες» για το 2022, ανέρχεται στις €128.890, ενώ για «Εκπαίδευση Προσωπικού/Συνέδρια Σεμινάρια και άλλα γεγονότα» για το 2022, είναι €24.000.
 
Σημειώνεται ότι ο Προϋπολογισμός για «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες/Έρευνες», ανέρχεται στα €89.000, ενώ για «Εκστρατείες Διαφώτισης» ανέρχεται στις €22.000.

 
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα του Προϋπολογισμού, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού στελεχώνεται συνολικά από 10 άτομα επιστημονικό προσωπικό, αποσπασμένα από άλλες Υπηρεσίες (7 Εκπαιδευτικοί Λειτουργοί, 2 Λειτουργοί Κοινωνικών Υπηρεσιών και 1 Διοικητικός Λειτουργός).
 
«Το εύρος των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου δυνάμει του Θεσμικού Νόμου [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014], ο διαρκώς αυξανόμενος όγκος της δουλειάς και οι δράσεις που απαιτούνται για υλοποίηση των αρμοδιοτήτων, είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν στα επιθυμητά επίπεδα, από τον περιορισμένο αριθμό Λειτουργών αλλά και το εύρος επιστημονικών ειδικοτήτων που απασχολείται σήμερα στο ΓΕΠ», προστίθεται.
 
Επισημαίνεται ότι, ο Θεσμός, πλέον, έχει εδραιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας και, ως εκ τούτου, υπάρχουν διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις που εκφράζονται σε αύξηση του αριθμού παραπόνων που υποβάλλονται από άτομα (ενήλικα και ανήλικα), αλλά και των αιτημάτων από διάφορα Υπουργεία για συνεργασία και/ή συνδρομή στην άσκηση των δικών τους αρμοδιοτήτων, που άπτονται θεμάτων που αφορούν παιδιά.
 
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι παράγεται ολοένα και περισσότερο νομοθετικό έργο με αποτέλεσμα να καλείται το γραφείο της Επιτρόπου από τα αρμόδια Υπουργεία να εκφράσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου τις απόψεις της ή όπου προκύπτει ανάγκη η Επίτροπος αυτεπάγγελτως παρεμβαίνει προς την Εκτελεστική Εξουσία για να επισημαίνει στρεβλώσεις των νομοθεσιών, πολιτικών, διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών.
 
Αναφέρεται ότι με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 13/9/2018, στο Νομοσχέδιο του Προϋπολογισμού 2020 που ενέκρινε,  περιλαμβάνεται η δημιουργία τεσσάρων νέων μόνιμων θέσεων, ως ακολούθως:  1  θέση Ανώτερου Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α13(ii), 1 θέση Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού A΄, Κλ. Α11(ii), 2 θέσεις Λειτουργού Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Κλ. Α8, Α10 και Α11.
 
«Ακόμη όμως και με τις πιο πάνω τέσσερις θέσεις οι ανάγκες στελέχωσης του Γραφείου Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν ικανοποιούνται πλήρως για την εύρυθμη λειτουργία του», προστίθεται στο σημείο για τον προϋπολογισμό του Γραφείου της Επιτρόπου.
 
Όπως ανέφερε ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Δέσπω Μιχαηλίδου, ο σημερινός όγκος της εργασίας του Γραφείου της απαιτεί αύξηση του αριθμού των Λειτουργών που υπηρετούν στο Γραφείο τουλάχιστον κατά 3 λειτουργούς.
 
Όπως αναφέρεται στο σημείωμα της Επιτρόπου για τον Προϋπολογισμό του Γραφείου της, στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού των εργασιών του Γραφείου της Επιτρόπου Προστασίας του Παιδιού (εφεξής ΓΕΠ), η Επίτροπος, διαμόρφωσε το Στρατηγικό Σχεδιασμό του ΓΕΠ,  2021 – 2023, με όραμα να «πρωτοστατήσει στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην Κύπρο και στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου κάθε παιδί θα απολαμβάνει υψηλής ποιότητας ζωή και θα συμμετέχει ως ισότιμος πολίτης σε ό,τι το αφορά».
 
Προστίθεται ότι στη βάση του Σχεδιασμού αυτού, η Επίτροπος αναπτύσσει και υλοποιεί προγράμματα και δράσεις με αντικειμενικό στόχο την οικοδόμηση και εμπέδωση τόσο στο επίπεδο της κοινωνίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιδιά, όσο και σε θεσμικό επίπεδο, κουλτούρας σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει και των δικαιωμάτων του παιδιού ειδικότερα.
 
Αναφέρεται ότι χωρίς να υποβαθμίζει στο ελάχιστο το ενιαίο και αλληλένδετο των δράσεων και των προγραμμάτων της, καθώς αυτά αναπτύσσονται γύρω από τον κεντρικό στρατηγικό της στόχος, η Επίτροπος οργανώνει τη δραστηριότητα του ΓΕΠ γύρω από τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι καλύπτουν το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Επιτρόπου, όπως αυτές απορρέουν από τους περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού Νόμους του 2007 και 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και Ν.44(Ι)/2014].
 
Πιο συγκεκριμένα, οι δράσεις της Επιτρόπου διαρθρώνονται γύρω από τους ακόλουθους τέσσερις πυλώνες: «Έλεγχος-Παρακολούθηση, νομοθεσιών, διαδικασιών και πρακτικών», «Διαφώτιση και Ευαισθητοποίηση των παιδιών και της κοινωνίας ευρύτερα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού»,  «Ενδυνάμωση και Συμμετοχή των παιδιών», «Αντιπροσώπευση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε διαδικασίες που τα επηρεάζουν».
 
Η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, σε αρχική της τοποθέτηση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής είπε ότι η διαφοροποίηση του προϋπολογισμού του Γραφείου της σε σχέση με πέρσι έγκειται στο γεγονός ότι προηγουμένως το Γραφείο στεγαζόταν σε κτίριο που ανήκε στη Νομική Υπηρεσία και δεν καταβαλλόταν ενοίκιο, «με την μετακόμιση μας, όμως, πληρώνεται ένα σοβαρό ποσό ενοικίου, οπότε η αύξηση προς τα πάνω έγκειται στο μεγαλύτερο βαθμό στην καταβολή ενοικίου».
 
Σημείωσε ότι το ενοίκιο πληρώνεται ανά τριμηνία και συμπλήρωσε ότι είναι περίπου €6.000 μηνιαίως, οπότε εκεί έγκειται και η διαφοροποίηση του προϋπολογισμού.
 
 Η κ. Μιχαηλίδου διευκρίνισε ότι δεν ήταν δικιά τους επιθυμία η μετακόμιση.
 
Απαντώντας σε ερωτήσεις Βουλευτών , η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είπε, μεταξύ άλλων, ότι «ο περί Παίδων Νόμος, η άποψη μας εμάς και ήταν με έκπληξη που είδαμε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στο πακέτο για την αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, ενώ μπήκαν πολλοί άλλοι νόμοι για αναθεώρηση, ο περί Παίδων Νόμος δεν εντάχθηκε μέσα σε αυτό το πλαίσιο και αυτό είναι μια ανακολουθία κατά την γνώμη μου, γιατί έπρεπε να εξεταστούν όλοι οι νόμοι σφαιρικά».
 
Όσον αφορά την Ενιαία Εκπαίδευση και τα παιδιά με αναπηρία, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι το Γραφείο της έχει δώσει σε δημοσιότητα τη θέση του και είναι αναρτημένη στο Γραφείο της Επιτρόπου και σημείωσε ότι έχει αποσταλεί η θέση στον Υπουργό Παιδείας εδώ και κάποιους μήνες.
 
Πρόσθεσε ότι έχει συναντηθεί με Ομοσπονδίες Γονέων με ανάπηρα παιδιά και σημείωσε ότι υπάρχει μια μερίδα γονιών που ανήκουν σε οργανώσεις ή άλλες ομάδες, οι οποίες αντιτίθεται με ένα τρόπο στην ενιαία εκπαίδευση, όπως τουλάχιστον το Γραφείο της Επιτρόπου βλέπει ότι πρέπει να αντικριστεί η ενιαία εκπαίδευση μέσα στο Υπουργείο Παιδείας.
 
Είπε, παράλληλα, ότι αναμένει το νομοσχέδιο για την ενιαία εκπαίδευση για να εκφράσει απόψεις, παρόλο που οι θέσεις του Γραφείου της έχουν σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας.
 
Αναφορικά με τα παιδιά με αναπηρία, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι εξέφρασαν κάποιες θέσεις ως προς το τρόπο που λειτουργούν οι σχολικές εφορείες και πώς επιλέγονται οι συνοδοί παιδιών και πρόσθεσε ότι όλες οι λεπτομέρειες βρίσκονται στη θέση που έχει εκδώσει το Γραφείο της Επιτρόπου.
 
Σε σχέση με τα παράπονα που δέχθηκε το Γραφείο της Επιτρόπου, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι τα παράπονα είναι ποικίλα, τα οποία αφορούν το Υπουργείο Παιδείας και σημείωσε ότι η σχολική κοινότητα απασχολεί πολύ το Γραφείο της Επιτρόπου είτε με τιμωρίες που επιβάλλονται είτε με πειθαρχικά παραπτώματα, είτε με μεταγραφές παιδιών, είτε θέματα συνοδών.
 
«Μετά έχουμε παράπονα από αθλητές, γονιούς αθλητών, που αφορά τις αθλητικές ομοσπονδίες και εκεί έχουμε καταγράψει θέση», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια «μεγάλο όγκο λαμβάνουμε από γονείς σε διάσταση. Προβλήματα με τα παιδιά τους, κηδεμονίες». «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι στις παρακοές  διαταγμάτων. Εκεί υπάρχει όντως μεγάλο πρόβλημα πώς εκτελούνται τα διατάγματα των δικαστηρίων, πως επιτηρούνται τα θέματα παρακοών. Επίσης, άλλα προβλήματα με μετανάστες παιδιά», συμπλήρωσε.
 
Ανάφερε, επίσης, ότι δεν αναμένουν ότι θα υιοθετούνται όλες οι αποφάσεις, είναι θέματα κυβερνητικής πολιτικής, αλλά σε πολλά ζητήματα βλέπουν να υιοθετούνται οι θέσεις του Γραφείου της Επιτρόπου.
 
Αναφορικά με τις σεξουαλικές κακοποιήσεις, η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι επειδή υπάρχει υποχρέωση άμεσης καταγγελίας οποιουδήποτε προσώπου προς το ειδικό τμήμα της Αστυνομίας και στη συνέχεια επιλαμβάνεται το Σπίτι του παιδιού όπου γίνονται αμέσως οι οπτικογραφήσεις και οι συνεντεύξεις, πολύ λίγα παράπονα φτάνουν στο Γραφείο της Επιτρόπου άμεσα για σεξουαλικές κακοποιήσεις, για βία στην οικογένεια.
 
Σημείωσε ότι η όλη διεργασία και διαδικασία που ακολουθείται από το ειδικό τμήμα της αστυνομίας που διερευνά σε συνεργασία με το Σπίτι του παιδιού είναι εξαιρετική και πρόσθεσε ότι χρειάζεται σε δύο με τρία σημεία βελτίωση, για τα οποία θα κάνουν εισήγηση και παρατηρήσεις, τις οποίες θα αποστείλουν στο αρμόδιο Υπουργείο.
 
Όπως είπε, εκείνο που υπάρχει είναι η σιωπή.
 
«Και η σιωπή έχει να κάνει με τον καθένα από εμάς. Τι παρατηρούμε και τι καταγγέλλουμε από την σχολική κοινότητα, από τον κλινικό ψυχολόγο που μπορεί να παρακολουθεί το παιδί, ο καθένας πρέπει να παρατηρεί τα σημάδια και έχει υποχρέωση να αναφέρει. Υπάρχουν οι μηχανισμοί, πρέπει ο πολίτης να ενεργοποιηθεί, όχι εκ των υστέρων να ενεργοποιούμαστε από δημοσιεύματα», πρόσθεσε.
 
Όπως αναφέρθηκε στην Επιτροπή Οικονομικών όσον αφορά στις διαδικασίες υποβολής παραπόνου προς το Γραφείο της  Επιτρόπου, το 2019 υποβλήθηκαν 571 νέα παράπονα από άτομα ή οργανώσεις.

 

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ