Σχέδιο Ανάκαμψης: Ακολουθούν ακόμη 9 αιτήματα πληρωμής

Η πρόοδος στην υλοποίηση του σχεδίου και τα σχέδια χορηγιών που εξαγγέλλονται

Στην παρουσίαση της προόδου όσον αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Κύπρου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών με αφορμή την καταβολή της πρώτης δόσης.

Αφού επισημαίνεται ότι ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανάκαμψης ανέρχεται στο €1,2 δις, σημειώνεται ότι στρατηγικός στόχος είναι η “ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και του δυναμικού της χώρας για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία”.

Όσον αφορά τώρα στο πλάνο των επόμενων εκταμιεύσεων, αναφέρεται ότι μετά την εκταμίευση της προκαταβολής των €157 εκ., τον Σεπτέμβριο του 2021, και της παρούσας 1ης καταβολής πληρωμής έναντι αιτήματος και στη βάση της επίτευξης στόχων και οροσήμων του ΣΑΑ, ακολουθούν 9 ακόμη αιτήματα πληρωμής από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (5 εκ των οποίων αφορούν και σε αίτημα εκταμίευσης πόρων του δανείου από τον ΜΑΑ) που συνδέονται όλα φυσικά με την επίτευξη αριθμού στόχων και οροσήμων μέχρι και το τέλος του 2026.  

Πέραν της επίτευξης των οροσήμων του 1ου Αιτήματος Πληρωμής, έχει ήδη επιτευχθεί ή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της επίτευξής τους σημαντικός αριθμός των οροσήμων και στόχων και του 2ου Αιτήματος Πληρωμής ενώ παράλληλα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας ή και υλοποίησης αριθμός μέτρων με ορόσημα ή στόχους σε μελλοντικά αιτήματα πληρωμής.

Πρόοδος υλοποίησης σχεδίου
Σε σχέση με την πρόοδο όσον αφορά στην υλοποίηση του σχεδίου ανάκαμψης για την περίοδο 2021-2022, ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: 
•    Ανθεκτικό και βιώσιμο σύστημα υγείας
 Επέκταση Νοσοκομείου Αμμοχώστου (Μονάδα COVID)
 Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του νέου κτηρίου Μονάδας Αιμοκάθαρσης στο ΓΝ Πάφου  
 Πλήρης λειτουργία συστήματος επιτήρησης της γρίπης, μέσω παρατηρητών νοσηρότητας 

•    Κλιματική ουδετερότητα, ενεργειακή απόδοση και διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) 
 Δημιουργία  κανονιστικού πλαισίου για το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στον ανταγωνισμό και την προώθηση και αποθήκευση ΑΠΕ
 Υπογραφή σύμβασης για την δημιουργία Digital One-Stop-Shop προς διευκόλυνση της αδειοδότησης και υλοποίησης έργων ΑΠΕ και ενεργειακής αναβάθμισης  
 Ενεργειακή αναβάθμιση σε δημόσια κτήρια (εγκατάσταση ΦΒ σε περίπου 400 σχολεία)

•    Έξυπνη και βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων 
 Υπογραφή συμβάσεων για την κατασκευή υδατοδεξαμενών στη Λευκωσία και στη Λάρνακα, για ενίσχυση της ασφάλειας στην παροχή νερού
 Ολοκλήρωση αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές του Δήμου Λευκωσίας
 Ολοκλήρωση συμβάσεων για την εγκατάσταση αντλιών λυμάτων στα αντλιοστάσια και ΦΒ συστήματος στον σταθμό επεξεργασίας λυμάτων Λάρνακας

•    Έρευνα, καινοτομία, τεχνολογική αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων
 Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης
 Φορολογική μεταρρύθμιση - νέα κίνητρα για επενδύσεις από νομικές οντότητες σε καινοτόμες επιχειρήσεις
 Υπογραφή Συμφωνίας Χρηματοδότησης με Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων για το νέο ταμείο μετοχικής χρηματοδότησης (Cyprus Equity Fund)
 
•    Ανταγωνιστικός πρωτογενής και δευτερογενής τομέας
 Αγορά και εγκατάσταση εξοπλισμού για ενίσχυση της ισοτοπικής βάσης δεδομένων παραδοσιακών κυπριακών προϊόντων
 Εφαρμογή Νόμου για τις αθέμιτες πρακτικές κατά τις συναλλαγές στην τοπική αγορά φρέσκων προϊόντων
 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών και Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής προς υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων στον πρωτογενή τομέα 
  Έναρξη προγράμματος υποτροφιών για σπουδές στον τομέα της γεωργίας
 Υιοθέτηση επικοινωνιακής στρατηγικής για προώθηση του χαλουμιού ως αυθεντικού κυπριακού προϊόντος.

•    Εκσυγχρονισμός και μεταρρύθμιση Δημόσιας Υπηρεσίας και τοπικής αυτοδιοίκησης
 Εισαγωγή νέου πλαισίου αξιολόγησης για ενίσχυση της αξιοκρατίας και της παραγωγικότητας στη Δημόσια Υπηρεσία
 Ολοκλήρωση μελέτης για την Δημιουργία Εθνικής Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης και υλοποίηση κάθετων λύσεων
 Ολοκλήρωση βελτίωσης λειτουργιών του συστήματος Ιππόδαμος για την ψηφιακή διαδικασία έκδοσης πολεοδομικών αδειών και αδειών οικοδομής  

•    Μεταρρύθμιση δικαστικού συστήματος και καταπολέμηση της διαφθοράς
Σύσταση και έναρξη λειτουργίας νέας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς 
Υιοθέτηση νέου νομοθετικού πλαισίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς (lobbying, whistle-blower)  
Αναβάθμιση της υποδομής των δικαστηρίων για συμβολή στην εκδίκαση υποθέσεων (νέο Δικαστήριο Αμμοχώστου) 
Ολοκλήρωση συστήματος ενδιάμεσης ηλεκτρονικής δικαιοσύνης

•    Διασφάλιση δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής σταθερότητας
Ψήφιση νομοθετικού πακέτου για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
Υιοθέτηση στρατηγικής για την προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού και παιδείας στην Κύπρο  
 Υιοθέτηση νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού.

•    Ψηφιακή μεταρρύθμιση και συνδεσιμότητα
 Υπογραφή συμβολαίων για ψηφιακή αναβάθμιση αριθμού Υπουργείων/Υφυπουργείων και Υπηρεσιών του Κράτους (Υπουργείο Εξωτερικών, Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Τμήμα Οδικών Μεταφορών, Αστυνομία, Τμήμα Φορολογίας,  Γενικό Λογιστήριο, Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας, Τμήμα Τελωνείων, Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας)
 Έναρξη Γεωγραφικής Αποτύπωσης Ανάπτυξης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και έναρξη ισχύος σχετικού κανονιστικού πλαισίου.

•    Εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικού συστήματος, αναβάθμιση και ενίσχυση δεξιοτήτων, αγορά εργασίας
 Έγκριση Σχεδίου Δράσης για τις Ψηφιακές Δεξιότητες
 Εκπαιδεύσεις σε άτομα άνω των 55 για ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων
 Υπογραφή Σύμβασης για τη Δημιουργία Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αποφοίτων Ανώτερης Εκπαίδευσης και διενέργεια Παγκύπριας Έρευνας Εργοδοτών, για αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας 
 Υπογραφή συμβάσεων για την εξασφάλιση τεσσάρων κινητών μονάδων και Συμβούλων που θα τις στελεχώνουν στο πλαίσιο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας των ΔΥΑ και ενίσχυση της στήριξης για τους νέους

•    Κοινωνική ευημερία και ενσωμάτωση
 Λειτουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών στον Δήμο Αγίου Αθανασίου

Σχέδια Χορηγιών
Σε σχέση τώρα με τα σχέδια χορηγιών που έχουν προκηρυχθεί αναφέρονται τα εξής:

•    Ενεργειακή αναβάθμιση και ΑΠΕ

Ενθάρρυνση της χρήσης ΑΠΕ και εξοικονόμηση ενέργειας σε κατοικίες και ευάλωτους καταναλωτές ενέργειας (€20 εκ.)
1η πρόσκληση 2021 - €7,3 εκ.
2η πρόσκληση 2022 - €70 εκ. (€60 εκ. από πόρους Ταμείου ΑΠΕ & ΕξΕ, €10 εκ. από ΣΑΑ)

Ενθάρρυνση της ενεργειακής αναβάθμισης από Αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς ευρύτερου δημόσιου τομέα (€9 εκ.)
Πρόσκληση 2022 - €9 εκ.

Εξοικονομώ – αναβαθμίζω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλους φορείς (€40 εκ.)
Πρόσκληση 2022 - €40 εκ.

•    Ηλεκτροκίνηση

Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων (HO) - €30 εκ. & απόσυρση ρυπογόνων οχημάτων - €15 εκ.
1η πρόσκληση ΗΟ, 2021/2022 - €8 εκ. 
1η πρόσκληση απόσυρση, 2021 / 2022 - €4 εκ

«Ηλεκτροκίνηση με τα 1000» - σχέδιο χρηματοδότησης (δημόσια προσβάσιμων) σταθμών φόρτισης ΗΟ - €3,7 εκ.
1η Πρόσκληση 2022 - €1,85 εκ.

Εγκατάσταση ΦΒ συστήματος για φόρτιση ηλεκτρικού ή υβριδικού (plug-in) οχήματος στις κατοικίες - €1,5 εκ.
Πρόσκληση 2022 - €1,5 εκ.

•    Βιώσιμος τουρισμός και τοπική ανάπτυξη

“Taste of Cyprus” - αναβάθμιση παραδοσιακών χώρων εστίασης ή πώλησης παραδοσιακών προϊόντων (€7,6 εκ.)
1η πρόσκληση 2022 - €4 εκ

«Αυθεντικές εμπειρίες» - εμπλουτισμός και αναβάθμιση τουριστικού προϊόντος για αναβίωση υπαίθρου, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών (€4,75 εκ.)
1η Πρόσκληση 2022 - €2,05 εκ.

Κυκλική Οικονομία στις Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις (€1,4 εκ.)
Πρόσκληση 2022 - €1,4 εκ.

Δημιουργία φοιτητικών εστιών / φοιτητικών δωματίων στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας (€15 εκ.)
1η Πρόσκληση 2022 - €7,5 εκ.

•    Έρευνα και Καινοτομία, εκσυγχρονισμός στην μεταποίηση

Χρηματοδοτικά προγράμματα E&K 
Ενίσχυση καινοτομίας & ανταγωνιστικότητας ΜμΕ, καινοτόμων και νεοφυών επιχειρήσεων (€52 εκ.), 
Θεματική Ε&Κ για πράσινη μετάβαση (€6 εκ.),
Διαβαθμισμένα Εργαστήρια & Τεχνολογίες Διττής Χρήσης (€3 εκ.)
Πρώτες προσκλήσεις 2021/2022 > €40 εκ.

Δημιουργία, εκσυγχρονισμός και ψηφιακή αναβάθμιση μονάδων μεταποίησης ή/και εμπορίας γεωργικών προϊόντων(€25 εκ.)
Πρόσκληση 2022 - €25 εκ.
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Wargaming: Ξεκαθαρίζει για το Deal - Η Ελληνική έχει μετεξελιχθεί τα τελευταία 9 χρόνια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ