ΕΤΕΚ: Άσκηση επαγγέλματος μηχανικής από ΕΠΕ

Μετά τη δημοσίευση και της παρούσας εγκυκλίου το ΕΤΕΚ θα διερευνά οποιεσδήποτε περιπτώσεις παροχής μελετητικών υπηρεσιών από μη εγγεγραμμένες εταιρείες.

Το ΕΤΕΚ έχει παρατηρήσει πως παρόλο που έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ψήφιση του περί ΕΤΕΚ νόμου που ρυθμίζει την παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και παρόλο που έχει εκδώσει σειρά ενημερωτικών εγκυκλίων επί του θέματος, υπάρχουν πολλές ΕΠΕ που παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μηχανικής, χωρίς να πληρούν τις πρόνοιες της περί ΕΤΕΚ νομοθεσίας. 

Επί της ευκαιρίας το ΕΤΕΚ επαναλαμβάνει πως η άσκηση επαγγέλματος στη μηχανική επιστήμη / παροχή μελετητικών υπηρεσιών μηχανικής από ΕΠΕ οι οποίες δεν είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο εταιρειών μελετών του ΕΤΕΚ, παραβιάζει την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. Συναφώς σημειώνεται πως με βάση το νόμο και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες οφείλουν να πληρούν την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία. 

Πέραν της παραβίασης της νομοθεσίας και των πιθανών άλλων ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων που μπορεί να υπάρχουν, το ΕΤΕΚ σημειώνει πως συνάδελφοι οι οποίοι παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μηχανικής μέσω εταιρειών (ΕΠΕ), που δεν πληρούν την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, είναι εκτεθειμένοι καθώς οι συμβάσεις τους για παροχή υπηρεσιών μπορεί να κριθούν σε μια δικαστική διαδικασία ως παράνομες και συνεπώς να μην μπορούν να διεκδικήσουν τυχόν δεδουλευμένα τους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. 

Σημειώνεται πως παρατηρήθηκαν περιπτώσεις όπου το δικαστήριο ακύρωσε την ανάθεση διαγωνισμού παροχής μελετητικών υπηρεσιών σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (εγκατεστημένη στην Κυπριακή  Δημοκρατία) που δεν ήταν εγγεγραμμένη στο μητρώο εταιρειών μελετών του ΕΤΕΚ, στα πλαίσια δημόσιας σύμβασης.

Πέραν όλων των άλλων ζητημάτων που δημιουργούνται, η παροχή υπηρεσιών από ΕΠΕ που δεν πληρούν την περί ΕΤΕΚ νομοθεσία, έξι χρόνια μετά τη σχετική ρύθμιση και μετά την εγγραφή δεκάδων εταιρειών ΕΠΕ στο σχετικό μητρώο μελετών ΕΤΕΚ, δημιουργεί και θέματα άνισου ανταγωνισμού μεταξύ αυτών που τηρούν τη νομοθεσία και έχουν εκπληρώσει τις απαιτήσεις που επιβάλλει ο νόμος και αυτών που παραβιάζουν τη νομοθεσία.  

Το ΕΤΕΚ καλεί, για άλλη μια φορά, τα μέλη του τα οποία παρέχουν μελετητικές υπηρεσίες μέσω ΕΠΕ που δεν εγγεγραμμένα στο μητρώο εταιρειών μελετών να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Σημειώνεται πως στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ (www.etek.org.cy) έχει διαμορφωθεί συγκεκριμένος ιστοχώρος για τις εγγραφές εταιρειών (Εγγραφές / Εγγραφές Εταιρειών) και πως το ΕΤΕΚ, για διευκόλυνση των μελών του, έχει δημοσιεύσει στη σελίδα αυτή σειρά βοηθητικών διευκρινιστικών εγκυκλίων καθώς επίσης και εσωτερικών κανονισμών για την επαγγελματική ασφάλιση, πρότυπο ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας, πλαίσιο σχετικά με την επωνυμία της εταιρείας κοκ. 

Μετά τη δημοσίευση και της παρούσας εγκυκλίου το ΕΤΕΚ θα διερευνά οποιεσδήποτε περιπτώσεις παροχής μελετητικών υπηρεσιών από μη εγγεγραμμένες εταιρείες, οι οποίες υποπίπτουν στην αντίληψή του και θα λαμβάνει όλα τα νομικά ή και άλλα μέτρα για σκοπούς πάταξης της παρανομίας αλλά και για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, περιλαμβανόμενης και της παραπομπής τέτοιων υποθέσεων στο πειθαρχικό συμβούλιο.