Η Βουλή στο μικροσκόπιο της.. Βουλής - Τι δρομολογείται για το 2024 

Νέο κτίριο, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και.. τεχνολογικό λίφτινγκ, μεταξύ των όσων περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον επόμενο χρόνο

Τον… εαυτό της θα κληθεί σήμερα να αξιολογήσει η Βουλή των Αντιπροσώπων, με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών να θέτει στο μικροσκόπιο της τον προϋπολογισμό του Σώματος για το 2024. 

Με βάση σημείωμα που κοινοποιήθηκε στα μέλη της Επιτροπής από την Γενική Διευθύντρια της Βουλής, ο προϋπολογισμός της για το οικονομικό έτος 2024 ανέρχεται στα €32.925.000, ποσό κατά περίπου 4.5% αυξημένο σε σχέση με το 2023, όταν το προβλεπόμενο ποσό ανήλθε στα  €31.478.000. Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2024, ως ποσοστό του κρατικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 0,3%.

Σύμφωνα πάντως με το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) 2024-2026, τα επόμενα έτη προβλέπονται αντίστοιχα δαπάνες ύψους €33,97 και €34,98 εκατομμύρια. 

Τα μισά σε βουλευτές και προσωπικό

Σε ό,τι αφορά τον καταμερισμό των δαπανών το μεγαλύτερο μέρος αφορά σκοπούς μισθοδοσίας. Συγκεκριμένα, τα ποσά διαμοιράζονται ως εξής: 

- Βουλευτική αποζημίωση + Δαπάνες προσωπικού €16,80 εκατομ. (50,95%): Οι δαπάνες προσωπικού περιλαμβάνουν κονδύλι ύψους €6,5 εκατομ. για σκοπούς κάλυψης της βουλευτικής αποζημίωσης και των επιδομάτων των 56 μελών της Βουλής και των τριών Αντιπροσώπων των θρησκευτικών ομάδων, ενώ κονδύλι ύψους €10,3 εκατομ. προορίζεται για το μισθολόγιο του μόνιμου προσωπικού και του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού της Βουλής, το οποίο ανέρχεται σε 211 άτομα.

- Λειτουργικές δαπάνες €3,62 εκατομ. (11,07%): Συνολικά, €1,8 εκατομμύρια αφορούν καθημερινές λειτουργικές δαπάνες, €500.000 κτιριακές συντηρήσεις και επιδιορθώσεις, ενώ ποσό ύψους 1 εκατομμυρίου θα δαπανηθεί για σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού, για συνέδρια στην Κύπρο και αποστολές στο εξωτερικό. Παράλληλα, ένα μέρος θα καταβληθεί σε εκδόσεις και αγορά υπηρεσιών εμπειρογνωμόνων, νομικών συμβούλων και άλλων συμβάσεων υπηρεσιών.

- Μεταβιβάσεις €11,98 εκατομ. (36,37%): Ποσό ύψους €6,6 εκατομμυρίων αφορά το κονδύλι για τη χρηματοδότηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων, που μέσω αυτού καλύπτεται το μισθολόγιο των κοινοβουλευτικών συνεργατών, το οποίο αγγίζει τα €4,7 εκατομμύρια. Επιπρόσθετα, κονδύλι ύψους €50.000 προορίζεται για τη συνεισφορά των εν λόγω κομμάτων στα αντίστοιχα πολιτικά κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ κονδύλι ύψους €300.000 για την επιχορήγηση των οργανώσεων νεολαίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων. 

Στην εν λόγω ομάδα δαπανών περιλαμβάνεται επίσης, κονδύλι ύψους €900.000. για τη λειτουργία του «Ιδρύματος Κοινοβουλευτισμού και Συμμετοχικής Δημοκρατίας της Βουλής των Αντιπροσώπων», του οποίου η εγγραφή έχει ήδη εγκριθεί από την Έφορο Σωματείων και Ιδρυμάτων, όπως και από τον Έφορο Φορολογίας. 

- Πάγια €0,52 εκατομ. (1,55%): Κονδύλι ύψους €510.000 προορίζεται για αγορά μηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού της Βουλής, το οποίο περλαμβάνει και την εγκατάσταση ενός νέου σύγχρονου συστήματος μικροφωνικής και ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, το οποίο θα τοποθετηθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας και θα χρησιμεύει επίσης για εξ αποστάσεως παρεμβάσεις και τηλεδιασκέψεις, στα πρότυπα κοινοβουλίων του εξωτερικού. Παράλληλα, σημειώνεται πως θα γίνουν ενέργειες για εγκατάσταση «Σταθμού Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων» στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου της Βουλής, όπως και εγκαταστάσεων κομποστοποίησης.

Νέο κτίριο στα σκαριά 

Στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό έχει περιληφθεί και «συμβολική πρόνοια» €200.000 για σκοπούς έναρξης μελετών για την ανέγερση Νέου Κτιρίου της Βουλής στον λόφο της ΠΑΣΥΔΥ.

Όπως εξηγείται, το πρόβλημα της ανεπάρκειας των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Βουλής συζητείται από το 1994. Στην παρούσα φάση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο η επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών σχεδίων (βάσει του αρχικού διαγωνισμού) και η ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών, με στόχο την προκήρυξη προσφορών και την έναρξη των σχετικών εργασιών εντός του 2025, με τη σύμφωνη γνώμη και της Εκτελεστικής Εξουσίας. 

Καμία νέα πρόσληψη το 2024

Σήμερα, οι μόνιμες οργανικές θέσεις στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανέρχονται σε 154, εκ των οποίων οι εννέα βρίσκονται σε απόσπαση, ενώ το ωρομίσθιο και εναλλάξιμο προσωπικό φθάνουν τα 34 και 10 άτομα αντίστοιχα. Παράλληλα, 13 είναι οι εργαζόμενοι με καθεστώς εργοδοτουμένου αορίστου χρόνου. 

Στον προϋπολογισμό της Βουλής για το 2024 δεν περιλαμβάνεται καμία νέα οργανική θέση, είτε στον εισαγωγικό βαθμό είτε σε θέση προαγωγής, καθώς, όπως αναφέρεται στο σχετικό σημείωμα, οι πραγματικές ανάγκες σε περαιτέρω στελέχωση θα διαφανούν σε ορίζοντα πενταετίας, αφού πρώτα υλοποιηθούν όλες οι προωθούμενες (εσωτερικές και εξωτερικές) μεταρρυθμίσεις και ολοκληρωθούν συγκεκριμένοι δείκτες μέτρησης, με στόχο την αναδιοργάνωση όλων των Υπηρεσιών, στη βάση της εξειδίκευσης και αύξησης της παραγωγικότητας του υφιστάμενου προσωπικού. 

Σημειώνεται δε, ότι δεν έχει ακόμη προχωρήσει η πλήρωση των πιο κάτω θέσεων, οι οποίες είχαν περιληφθεί για πρώτη φορά στην οργανική διάρθρωση της Βουλής: 

1. Λειτουργού Ανθρώπινου Δυναμικού. (Κλ. Α8, Α10, Α11)

2. Λειτουργού Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης. (Κλ. Α8, Α10, Α11)

3. Λειτουργού Επικοινωνίας, Ασφάλειας, Πληροφορικών Συστημάτων και Δικτύου. (Κλ. Α8, Α10, Α11)

4. Βοηθού Λειτουργού Εκδόσεων και Γραφικών Τεχνών. [Κλ. Α2, Α5, Α7(ii)]

Το στοίχημα της τεχνολογίας 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του “ναού της Δημοκρατίας”, ο οποίος, όπως επισημαίνεται, προωθείται με διάφορους τρόπους ως διαδικασία που διασφαλίζει την παροχή ταχύτερων, οικονομικότερων και καλύτερων υπηρεσιών, προς βελτίωση της αποδοτικότητας και ενίσχυσης της προσβασιμότητας στις κοινοβουλευτικές εργασίες.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Βουλή έχει ήδη προχωρήσει στην εισαγωγή και χρήση νέων εργαλείων, τόσο σε σχέση με την εργασία και την επιτέλεση του έργου της, όσο και σε σχέση με τη διαφάνεια και την προσβασιμότητα του πολίτη στις εργασίες του κοινοβουλίου.

Έρχονται live συνεδρίες επιτροπών; 

Σε αυτό το πλαίσιο,πέραν των τεχνολογικών εργαλείων που προσφέρονται σήμερα, όπως η η ζωντανή μετάδοση των συνεδριών της Ολομέλειας και η χρήση διαφόρων συστημάτων σε εσωτερικό επίπεδο, δρομολογούνται νέα ψηφιακά μέσα και εξοπλισμός, προκειμένου να καλύπτουν πλέον τις αίθουσες συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Το όραμα και οι στόχοι

Όπως αναφέρει η Γενική Διευθύντρια στο σημείωμά της, το όραμα της Βουλής, ως φορέας συνταγματικής εξουσίας, συνίσταται στην ανάδειξη του Νομοθετικού Σώματος σε ένα πρότυπο οργανισμό λειτουργίας και χρηστής διοίκησης, ο οποίος να λειτουργεί αντικειμενικά, απροσωπόληπτα και με διαφάνεια, στο πλαίσιο των δοσμένων συνταγματικών παραμέτρων κυριαρχίας του σώματος και με γνώμονα την αρχή της διάκρισης των εξουσιών στο ισχύον πολιτειακό σύστημα.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται πως απώτερος στόχος είναι η ενίσχυση και εμβάθυνση της σχέσης της Βουλής με την κοινωνία των πολιτών και η θεμελίωση αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης με τις υπόλοιπες εξουσίες (Εκτελεστική και Δικαστική). 

Για την επίτευξη του οράματος αυτού, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί τη σύμπραξη των λειτουργών της Βουλής έχει προχωρήσει η σταδιακή εφαρμογή σύγχρονων εργαλείων διοίκησης, προσέγγισης και αξιολόγησης της απόδοσης των Υπηρεσιών και των λειτουργών κάθε μίας και στο σύνολο, ενώ με κάθε τρόπο προωθείται επίσης η επιμόρφωση του προσωπικού.

Επιστρατεύθηκε εμπειρογνώμονας 

Ειδικότερα, στο σημείωμα αναφέρεται πως με τη βοήθεια μετακληθέντος εμπειρογνώμονα έγινε καταγραφή και ανάπτυξη επιχειρησιακών σχεδίων ανά Υπηρεσία, τα οποία καθορίστηκαν από τις ίδιες τις Υπηρεσίες και στα οποία έχουν τεθεί στόχοι, βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι, με σχετικούς δείκτες μέτρησης.

Στόχος, με την ολοκλήρωση των εν λόγω επιχειρησιακών σχεδίων και με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2025, είναι να επέλθει καλύτερη και πιο ορθολογική διαχείριση, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων κάθε υπηρεσίας, καθώς επίσης και να υπάρξει πιο ορατή στοχοθέτηση, με τους λειτουργούς να είναι σε θέση να γνωρίζουν τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους της υπηρεσίας τους, καθώς και τις δράσεις/ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν προς υλοποίηση των στόχων που οι ίδιοι θα έχουν θέσει.

Την ίδια ώρα, ολοκληρώθηκε η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (ΚΠΑ) που είχε ως στόχο την ανάδειξη των δυνατών σημείων της Βουλής ως Οργανισμού, αλλά και τη βελτίωση των υφιστάμενων αδυναμιών. 

Οι ανάγκες πλέον θα τεκμηριώνονται 

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται, για κάθε νέα θέση στον εισαγωγικό βαθμό και για κάθε νέα θέση προαγωγής, εισάγεται πλέον το «Έντυπο Τεκμηρίωσης Αναγκών». 

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η ανάλυση από τους ίδιους τους επικεφαλής των Υπηρεσιών της Βουλής των πραγματικών αναγκών της Υπηρεσίας της οποίας προΐστανται, μακριά από μη τεκμηριωμένες διεκδικήσεις, ο προβληματισμός και η διασύνδεση με τους στόχους που έχουν τεθεί στα οικεία επιχειρησιακά σχέδια, ο εξορθολογισμός σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα πενταετίας υφιστάμενων στρεβλώσεων, αλλά και η διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας τομέων και υποτομέων εξειδικευμένης γνώσης, ως ανάγκης προκύπτουσας από τις σύγχρονες ανάγκες λειτουργίας ενός δημόσιου και πολυπρόσωπου οργανισμού. 

Μακριά από «παρωχημένα» μοντέλα

Ως άμεσα επιτακτική, χαρακτηρίζει η Γενική Διευθύντρια της Βουλής, την απομάκρυνση από παρωχημένα μοντέλα διοίκησης, τα οποία δεν συμβάλλουν στην υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί. Όπως προαναφέρει, η Βουλή, κατά τα τελευταία έτη, έχει μετεξελιχθεί σε ένα εξωστρεφή Οργανισμό, ο οποίος καλείται πλέον να λειτουργήσει σε ένα περιβάλλον (εγχωρίως και διεθνώς) συνεχώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο, με απαιτήσεις επίδειξης ευελιξίας και ταχύτητας, εξειδίκευσης και προσαρμογής στην τεχνολογία (digital transformation). 

Όλα τα πιο πάνω, φαίνεται να συνδέονται άμεσα και με το «Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης της Απόδοσης των Δημόσιων Υπαλλήλων», όπως προκύπτει από τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα ύστερα από την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας και έναρξης υλοποίησής της, η οποία θα θα τεθεί σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2024.

Αυτοέλεγχος και στα οικονομικά

Επισημαίνεται δε, πως από τον Ιούνιο του 2023 η Βουλή έχει προχωρήσει στη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου (ΜΕΕ), η οποία διενεργεί ήδη ελέγχους σε δύο Υπηρεσίες της Βουλής, ενώ μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση ελέγχων σε τρεις Υπηρεσίες. Οι έλεγχοι για τις υπόλοιπες Υπηρεσίες της Βουλής θα διενεργηθούν εντός του 2024, ενώ για τα επόμενα έτη, η ΜΕΕ θα καταρτίζει ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου, βάσει προτεραιοτήτων και τυχόν ευρημάτων προηγούμενων ελέγχων ή/και παρατηρήσεων του Γενικού Ελεγκτή.

Ο ρόλος της Μονάδας κινείται στους ακόλουθους άξονες: 

  • Παρακολούθηση και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου (internal controls).
  • Διαχείριση των κινδύνων (risk assessment).
  • Συμμόρφωση με νομοθεσίες, κανονισμούς, εγκυκλίους κ.λπ. (compliance).
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των τεθέντων στόχων.
  • Κατάθεση προτάσεων, με στόχο της βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών για πιο εύρυθμη, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία.
  • Παρακολούθηση της υλοποίησης των συστάσεων της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός της Βουλής για το 2024 είναι ο πέμπτος κατά σειρά έτος προϋπολογισμός, ο οποίος, έπειτα από σχετική τροποποίηση του Συντάγματος το 2019, συντάσσεται υπό καθεστώς οικονομικής αυτονομίας, ενώ σύμφωνα με το σημείωμα, συνάδει πλήρως με τα τεθέντα από την εκτελεστική εξουσία ανώτατα όρια δαπανών και συνακόλουθα με τις ευρύτερες δημοσιονομικές συνθήκες.

Κατά την κατάρτισή του προϋπολογισμού της Βουλής για το οικονομικό έτος 2024 λήφθηκαν υπόψη το όραμα και οι επιδιωκόμενοι στόχοι της Βουλής, όπως αυτοί αναλύονται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Βουλής 2024-2026.

Διαβάστε επίσης: Φάκελος «Ινδία»: Τι αποκαλύπτει η Επικεφαλής Οικονομικής Διπλωματίας του ΥΠΕΞ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ