Ελεγκτική Υπηρεσία: Πλήρωσε τη μισή εγγύηση για το i-justice ο Ανάδοχος

Σε έκθεσή της για το Υφυπουργείο Καινοτομίας η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπιστώνει επίσης πως διενεργήθηκαν πληρωμές, ύψους σχεδόν €1 εκατ. για τις οποίες η σχετική σύσταση δόθηκε από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.

Την ώρα που ο θόρυβος γύρω από την αποτυχία της εφαρμογής του συστήματος ηλεκτρονικής δικαιοσύνης e-justice δεν έχει ακόμη κοπάσει, η Ελεγκτική Υπηρεσία φέρνει στο φως ένα νέο "ατόπημα" που αυτή τη φορά σχετίζεται με το i-justice, το σύστημα που θεωρητικά θα έπρεπε να είχε ήδη αντικατασταθεί από το e-justice.  

Λόγω, ωστόσο, της σωρείας προβλημάτων που προέκυψαν και της μεγάλης αναστάτωσης που προκλήθηκε ανάμεσα στον δικηγορικό κόσμο της Κύπρου, το i-justice τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή στις 29 Ιανουαρίου, εώς ότου η ανάδοχος εταιρεία καταφέρει να επιλύσει τα σοβαρά ζητήματα που αντιμετωπίζει το e-justice. Σύμφωνα πάντως, με πληροφορίες, το Υφυπουργείο Καινοτομίας δεν έχει δώσει ακόμη απάντηση στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ως προς το πότε θα εφαρμοστεί τελικά το σύστημα e–justice.

Ζητήθηκαν τα μισά χρήματα εκ.. παραδρομής  

Σε μία άλλη εξέλιξη, η Ελεγκτική Υπηρεσία δημοσιοποίησε σήμερα ειδική έκθεσε σε σχέση με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αναφορικά με έλεγχο που διεξήγαγε σε δείγμα εισπράξεων και πληρωμών του για το έτος 2022. 

Κατά την έρευνά της εντόπισε περιπτώσεις, όπου οι ανάδοχοι δεν συμμορφώθηκαν με τους όρους των διαγωνισμών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών έξι προσώπων ως τεχνικοί υποστήριξης για τις ανάγκες του συστήματος για την ενδιάμεση λύση της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (i-justice) (Διαγωνισμός ΤΥΠ2021/051/Δ/Α), κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του ολικού κόστους της αξίας της Σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως το σύστημα i-justice είχε τεθεί σε εφαρμογή την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία σημειώνει πως κατά το έλεγχο της εγγραφής αρ. 107678, παρατηρήθηκε ότι η Δέσμευση που προσκομίστηκε από τον Ανάδοχο, αντιστοιχούσε σε ποσοστό 5% επί του ποσού του Συμβολαίου, αντί του 10% που προνοείται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

"Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών για το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID του Υπουργείου Υγείας (EU Digital Covid Certificate – EUDCC), (Διαγωνισμός ΤΥΠ2021/061/Δ/Α) κατά την υπογραφή της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 10% του ολικού κόστους της αξίας της Σύμβασης", σημειώνεται.

Όπως επισημαίνει η Ελεγκτική Υπηρεσία "παρατηρήσαμε ότι για συγκεκριμένη Σύμβαση που υπογράφηκε στις 8.2.2022, η λεγόμενη Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης της Σύμβασης υποβλήθηκε στις 4.5.2022, με καθυστέρηση τριών μηνών", την ώρα που σχετική σύσταση προνοεί πως το Τμήμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι Ανάδοχοι συμμορφώνονται με τους όρους των διαγωνισμών.

"Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου μάς ενημέρωσε ότι, εκ παραδρομής ζητήθηκε η κατάθεση Δέσμευση Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης ίσης με το 5% αντί 10%, ως οριζόταν στα έγγραφα του Διαγωνισμού. Όσον αφορά στην καθυστέρηση στην υποβολή λεγόμενης Δέσμευσης Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης, ο Γενικός Διευθυντής μάς πληροφόρησε ότι εκ παραδρομής ζητήθηκε από τον Ανάδοχο η κατάθεση Δέσμευσης για λανθασμένο ποσό, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η υποβολή της Δέσμευσης Εγγύησης Πιστής Εκτέλεσης", προσθέτει. 

Εντολές για πληρωμές ύψους σχεδόν €1 εκατ. χωρίς εξουσιοδότηση 

Ένα άλλο ζήτημα που εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία είναι πως σε κάποιες περιπτώσεις η σύσταση για τη διενέργεια της πληρωμής έγινε από μη εξουσιοδοτημένους λειτουργούς. Ειδικότερα, με βάση τα στοιχεία που παραθέτει, πρόκειται για πληρωμές ύψους €919.555. 

Παράλληλα, αναφέρει πως οι επιστολές εξουσιοδότησής τους, ως αρμόδιοι λειτουργοί για τη σύσταση πληρωμών, φέρουν ημερομηνία 24.8.2022, δηλαδή μεταγενέστερη της ημερομηνίας σύστασης πληρωμής των σχετικών τιμολογίων.

Για το ζήτημα, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου ενημέρωσε την Ελεγκτική Υπηρεσία ότι θα δοθούν οδηγίες στο προσωπικό του Λογιστηρίου του ΤΥΠ ώστε να μη διενεργεί πληρωμές οι οποίες δεν συστήνονται από κατάλληλα εξουσιοδοτημένους λειτουργούς και να ενημερώνεται σχετικά η Διεύθυνση για τις απαραίτητες ενέργειες.

Άλλα ευρήματα που προκύπτουν στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

- To Μητρώο Κινητής Περιουσίας δεν είναι ενημερωμένο με όλες τις αγορές μηχανογραφικού εξοπλισμού - Στις 13.3.2023, ο τέως Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου ανέφερε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι το σχετικό μητρώο θα ενημερωθεί πλήρως μέχρι το τέλος του 2023.

- Μη εφαρμογή των προνοιών της Δημοσιονομικής και Λογιστικής Οδηγία αρ. 38, στις οποίες αναφέρεται ότι οι Προϊστάμενοι Τμημάτων ή εκπρόσωποί τους πρέπει να διεξάγουν, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, αιφνιδιαστικούς ελέγχους στους λειτουργούς στους οποίους ανατέθηκε η είσπραξη και φύλαξη των εσόδων. Για το θέμα αυτό, ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου συμφώνησε με τη σύστασή της ΕΥ και ανέφερε ότι δόθηκαν σχετικές οδηγίες. Ανέφερε επίσης ότι θα δοθούν οδηγίες ώστε να διενεργείται αιφνιδιαστικός έλεγχος και από την Λογιστική Λειτουργό της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης του Υφυπουργείου.

Στα γενικά συμπεράσματά της η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως με βάση τα επιμέρους ευρήματα του ελέγχου, διαπιστώνονται αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρης συμμόρφωση, τόσο με τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, όσο και με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες.

Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά, για τη Διοίκηση του Υφυπουργείου και τα Τμήματά του προϋπολογίστηκαν δαπάνες ύψους €121.874.281, ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €80.592.522 (ποσοστό υλοποίησης Προϋπολογισμού 66,13%). Τα πραγματικά έσοδα, για το 2022, ανήλθαν σε €10.983.898.

Μπορείτε να δείτε την έκθεση εδώ

Διαβάστε επίσης: «Εξαιρετική» ποιότητα φυσικού αερίου στο Cronos-2 δια στόματος ENI-TOTAL

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ