Δημοσιοποίηση χορηγιών και κατά χάριν δωρεών του κράτους για το 2023

Τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες ασφαλείας ή δημόσιου συμφέροντος, με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Στη δημοσιότητα έδωσε το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του κράτους για το έτος 2023.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, με γνώμονα την ίση μεταχείριση των πολιτών, και εφαρμόζοντας τις πρόνοιες του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(I)/2014), δημοσιοποιεί τις χορηγίες και κατά χάριν δωρεές του κράτους για το έτος 2023, όπως αυτές περιλαμβάνονται στα σχετικά άρθρα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Όπως αναφέρεται, οι χορηγίες είναι κρατικές παροχές, οι οποίες εκταμιεύονται από τον Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση δράσεων νομικών ή/και φυσικών προσώπων που αποσκοπούν στην προώθηση επίτευξης συγκεκριμένου στόχου ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και στη χρηματοοικονομική ενίσχυση νομικών ή/και φυσικών προσώπων όσον αφορά τις λειτουργικές τους δαπάνες.

Κατά χάριν δωρεές είναι τα χρηματικά ποσά που παραχωρούνται από τον Προϋπολογισμό ως εισφορές προς νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

Η δημοσιοποίηση αφορά, συγκεκριμένα, σχετικές πληρωμές πέραν των πέντε χιλιάδων ευρώ, οι οποίες καταβλήθηκαν σε φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα κατά το έτος 2023 ανά άρθρο δαπανών για κάθε Υπουργείο / Υφυπουργείο / Τμήμα / Υπηρεσία της Κυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που παρουσιάζονται στις καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν πληρωμές που αφορούν δαπάνες ασφαλείας ή δημόσιου συμφέροντος, με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

ΚΥΠΕ
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Στοπ στις «διαρροές» προσωπικού στο Δημόσιο επιχειρεί η Βουλή 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ