ΕΚΚ: Στα €9,1 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των Εταιρειών Διαχείρισης και ΟΣΕ

Παρουσίασαν αύξηση 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 14,89% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο

Στις 328 παρέμειναν οι Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων (ΟΣΕ) το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ),  με τα υπό διαχείριση κεφάλαια να ανέρχονται στα €9,1 δισεκατομμύρια, παρουσιάζοντας αύξηση 6,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 14,89% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο, που εξέδωσε την Τετάρτη η ΕΚΚ, το οποίο παρουσιάζει τα πιο σημαντικά δεδομένα για τον τομέα των Συλλογικών Επενδύσεων στην Κύπρο, το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Επιτροπή είχε υπό την εποπτεία της συνολικά 328 Εταιρείες Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων και ΟΣΕ, σε σύγκριση με 335 την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με τη μείωση να διαμορφώνεται στο 2,09%.

Από τις 328 οντότητες, οι 226 ήταν Εξωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ, 33 Εσωτερικά Διαχειριζόμενοι ΟΣΕ και 69 Εξωτερικοί Διαχειριστές.

Ο συνολικός αριθμός των Εταιρειών Διαχείρισης περιλαμβάνει 42 ΔΟΕΕ, 51 ΔΟΕΕ – Κάτω των Ορίων, 3 Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και 6 Εταιρείες με διπλή άδεια (ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ). 

Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2024, σύμφωνα με την ΕΚΚ, το συνολικό Ενεργητικό Υπό Διαχείριση ανήλθε στα €9,1 δισ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 6,35% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο του 2023, ενώ σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2023 η μείωση είναι της τάξης του 14,89%. Η συνολική Καθαρή Αξία ενεργητικού ήταν €8,6 δισ.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο της ΕΚΚ, το 59% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, προερχόταν από ΔΟΕΕ, το 18% από ΔΟΕΕ και Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ, το 11% από ΔΟΕΕ-κάτω των ορίων, το 11% από Εταιρείες Διαχείρισης ΟΣΕΚΑ και μόλις το 1% από εποπτευόμενους ΟΣΕ, οι οποίοι είναι υπό τη διαχείριση μη Κυπριακών Εταιρειών Διαχείρισης.

Το 90,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση των ΟΣΕΚΑ επενδύθηκε σε Κινητές Αξίες και το 6,9% ήταν σε επενδύσεις μεριδίων ΟΣΕΚΑ και ΟΣΕ, ενώ το 1,4% σε τραπεζικές καταθέσεις.

Όσον αφορά τους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (OEΕ), τους ΟΕΕ με περιορισμένο αριθμό προσώπων ( ΟΕΕΠΑΠ) και τους Καταχωρισμένους Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΚΟΕΕ), η ΕΚΚ αναφέρει ότι το 32,6% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση αφορούσε επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο και το 17,3% σε Ακίνητα. Το 12,2% έχει επενδυθεί σε Αντισταθμιστικό Κεφάλαιο και το 11,1% σε μερίδια ΟΣΕ.

Επιπλέον, η ΕΚΚ αναφέρει ότι συνολικά 224 ΟΣΕ έχουν δραστηριότητες και σημειώνει πως το 75% του Ενεργητικού Υπό Διαχείριση, κατέχεται από 199 κυπριακούς ΟΣΕ (13 ΟΣΕΚΑ, 52 ΟΕΕ, 46 ΟΕΕΠΑΠ και 88 ΚΟΕΕ).

Από το σύνολο των 224 ΟΣΕ με δραστηριότητες, οι 161 επενδύουν στην Κύπρο μερικώς ή ολικώς με το ποσό της επένδυσης αυτής να αντιστοιχεί σε €2,4 δισ. ή 26,8% του συνολικού Ενεργητικού Υπό Διαχείριση. Το 65,7% των επενδύσεων στην Κύπρο, αφορά επενδύσεις σε Ιδιωτικό Μετοχικό Κεφάλαιο, ενώ οι επενδύσεις σε Ακίνητα αποτελούν το 13,5%.

Σύμφωνα με το τριμηνιαίο στατιστικό δελτίο της ΕΚΚ, από την κατηγοριοποίηση των επενδυτών των ΟΣΕΚΑ, διαπιστώνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ιδιώτες επενδυτές (99,2%).

Όσον αφορά τους ΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και ΚΟΕΕ, 67,8% του συνόλου των επενδυτών είναι επαρκώς ενημερωμένοι, 19,8% επαγγελματίες επενδυτές, και μόλις 12,4% ιδιώτες επενδυτές. 

Όσον αφορά τις επενδύσεις των ΟΣΕ σε συγκεκριμένους τομείς κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024, η ΕΚΚ αναφέρει ότι το Ενεργητικό Υπό Διαχείριση στον τομέα της Ενέργειας ανερχόταν στα €533,3 εκατ. (5,858% του συνολικού ΕΥΔ), στον τομέα του Fintech στα €220,4 εκατ. (2,421% του συνολικού ΕΥΔ), της Ναυτιλίας στα €657,9 εκατ. (7,226% του συνολικού ΕΥΔ) και των Βιώσιμων Επενδύσεων στα €95,1 εκατ. (1,044% του συνολικού ΕΥΔ).

Πηγή: ΚΥΠΕ

Διαβάστε επίσης: Το πλαίσιο μεσολαβητικής πρότασης για συλλογική σύμβαση οικοδόμων παρουσίασε ο ΥΠΕΡΓ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ