Η σημαντικότητα των soft skills στο εργασιακό περιβάλλον τού σήμερα

Οι εργοδότες έχουν στραφεί στην αναζήτηση πιο ουσιαστικών δεξιοτήτων όπως είναι η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων ή καταστάσεων που δεν μπορούν να προβλεφθούν και κριτική σκέψη - Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν μέρος των λεγόμενων soft skills

Ηκατοχή ψηφιακών δεξιοτήτων, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό αλλά και την ανάλυση δεδομένων, θεωρείται πλέον και δικαιολογημένα, μια πολύ επιθυμητή ικανότητα από πολλούς εργοδότες. Οι εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας επιτάσσουν την εναρμόνισή μας μαζί της και πλέον υπάρχουν πολλά ακαδημαϊκά προγράμματα, τα οποία έχουν εντάξει την τεχνολογία ως ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους (π.χ. Digital Marketing, Διαχείριση Social Media, κλπ.).

Η πλειοψηφία σήμερα των εταιρειών εκπαιδεύουν επιπρόσθετα το ανθρώπινο δυναμικό τους για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη των συγκεκριμένων δεξιοτήτων. Άλλωστε, τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε μπροστά σε μια ραγδαία αύξηση των θέσεων εργασίας που αφορούν τα επαγγέλματα που ανήκουν στην κατηγορία STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), κλάδοι οι οποίοι απαιτούν υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι ακαδημαϊκές και οι τεχνικές γνώσεις, τα λεγόμενα «hard skills» (σκληρές ή κάθετες δεξιότητες), ενώ είναι αυτά που θα κάνουν έναν υποψήφιο να κληθεί σε συνέντευξη για την πλήρωση μιας θέσης εργασίας, δεν είναι αυτά που θα τον κρατήσουν στη συγκεκριμένη θέση, ή μάλλον, δεν είναι τα μόνα που θα τον κρατήσουν.

Η πανδημία του κορωνοϊού δημιούργησε μια νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας. Οι εργοδότες έχουν στραφεί στην αναζήτηση πιο ουσιαστικών δεξιοτήτων όπως είναι η επικοινωνία, η ενσυναίσθηση, η ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων ή καταστάσεων που δεν μπορούν να προβλεφθούν και κριτική σκέψη. Αυτές οι δεξιότητες αποτελούν μέρος των λεγόμενων soft skills (μαλακές ή οριζόντιες δεξιότητες) και θεωρούνται ως παράγοντες μακροπρόθεσμης επιτυχίας στον εργασιακό χώρο. Αυτές οι δεξιότητες έγιναν πιο επιτακτικές κατά την πανδημία του κορωνοϊού αφού δημιουργήθηκε μια μη σταθερή, αβέβαιη και συνεχώς μεταβαλλόμενη κατάσταση.

Σε μία εποχή έντονου ανταγωνισμού όπως είναι η σημερινή, είναι υψίστης σημασίας κάποιος να κατέχει δεξιότητες οι οποίες μπορούν να τον ξεχωρίσουν από το πλήθος των ολοένα και αυξανόμενων κατόχων ακαδημαϊκών τίτλων. Μέσα από ένα πλήθος καταρτισμένων ατόμων, η κατοχή και η χρήση μαλακών δεξιοτήτων μπορεί ν’ αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα για την εύρεση ή μη εργασίας. Τα λεγόμενα «soft skills», συχνά αποκαλούμενα και «people skills», «social skills» και «interpersonal skills», όπως συζητήθηκε πιο πάνω, είναι δεξιότητες που αναφέρονται στον συνδυασμό των διαπροσωπικών ικανοτήτων επικοινωνίας ενός ατόμου, των προσωπικών του πεποιθήσεων, της συναισθηματικής του νοημοσύνης και των βασικών χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Οι συγκεκριμένες ικανότητες δεν περιορίζονται στον εργασιακό χώρο ή σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εξειδίκευσης. Εφαρμόζονται ευρέως στην καθημερινή ζωή και σε διάφορους επαγγελματικούς χώρους.

Οι βασικότερες μαλακές δεξιότητες που είναι απαραίτητες στο σύγχρονο εργασιακό χώρο, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Επικοινωνιακές δεξιότητες: Ο τρόπος με τον οποίο το άτομο αντιλαμβάνεται, μεταφέρει και κατανοεί την πληροφορία. Η επικοινωνία είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας στον εργασιακό χώρο, καθώς η έλλειψή της οδηγεί στη δημιουργία προβλημάτων τόσο εντός όσο και εκτός του οργανισμού.

Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Περιλαμβάνει την αντίληψη, τον σωστό ορισμό του προβλήματος, τη δυνατότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, την επιλογή και εφαρμογή της καλύτερης λύσης, την αξιολόγησή της και τις διορθωτικές ενέργειες που ενδεχομένως να πρέπει να γίνουν.

Ομαδική εργασία: Ένα βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ομαλότητας στον εργασιακό χώρο είναι η κατανόηση του ότι οι στόχοι είναι κοινοί και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι. Το πνεύμα της ομαδικότητας και οι ισχυροί δεσμοί που μπορούν να αναπτυχθούν εντός μιας υπηρεσίας μπορούν να οδηγήσουν στην μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Οργάνωση και διαχείριση χρόνου: Ένα από τα βασικότερα στοιχεία που είναι αναγκαίο να έχει κάποιος στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον, είναι η οργάνωση και η διαχείριση χρόνου αλλά και η αντίληψη των σημαντικότερων εργασιών ούτως ώστε να μπαίνει ένα πλάνο ολοκλήρωσης εργασιών.

Προσαρμοστικότητα: Ιδιαίτερα μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, η προσαρμοστικότητα θεωρείται ένα πολύ επιθυμητό χαρακτηριστικό, καθώς η αβεβαιότητα εξακολουθεί να επηρεάζει την καθημερινότητά μας.

Οι επικοινωνιακές και λοιπές δεξιότητες, που περιγράφονται πιο πάνω, αγγίζουν τον πιο υψηλά ιστάμενο μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο μιας εταιρείας, καθώς αποτελούν κομμάτια τόσο προσωπικής όσο και επαγγελματικής επιτυχίας και ανέλιξης.

 

της Κούλας Παπαμιχαήλ

* Senior Manager, Learning & Development / HR, KPMG Limited

 

ΠΗΓΗ:Σημερινή 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ