Γίνονται προσπάθειες για εκπροσώπηση των γυναικών σε όλους τους τομέις

Γίνονται προσπάθειες για μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στους τομείς των φυσικών επιστημών σε ευρωπαϊκό επίπεδο τονίζει η κ. Ιωάννα Τσιρέκα.

Της Ιωάννας Τσιρέκα*

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται εξαιρετικές ενέργειες πλέον, όπως η προσπάθεια για µεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στους τοµείς των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας, της επιστήµης των µηχανικών και των µαθηµατικών (STEM), τονίζει η κ. Ιωάννα Τσιρέκα.

Η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσµια Ηµέρα της Γυναίκας και παρόλο που σε αρκετές περιπτώσεις έχει σηµειωθεί πρόοδος, εντούτοις υπάρχουν ακόµα στερεότυπα και διακρίσεις ανάµεσα στα δύο φύλα. Πού οφείλεται αυτό;

Ως γνωστόν, τα στερεότυπα προκύπτουν από τους κοινωνικούς ρόλους που υιοθετούµε στην επαγγελµατική και στην προσωπική µας ζωή και καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο βλέπουµε τους άλλους αλλά και τον εαυτό µας. Βαθιά ριζωµένες κοινωνικές αντιλήψεις που επιτρέπουν την κατηγοριοποίηση και απλούστευση, όπως αυτές που αφορούν τους ρόλους ανδρών και γυναικών, δεν εξαλείφονται εύκολα. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πραγµατοποιηθεί πληθώρα ερευνών σχετικά µε τα στερεότυπα των φύλων, οι οποίες δείχνουν ότι συντελούνται αλλαγές στον τρόπο σκέψης και αντιµετώπισης. Η κουλτούρα όµως πάντα µεταβάλλεται σταδιακά, µε το πέρασµα του χρόνου, τόσο στις εταιρείες όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Ποια είναι η άποψή σας σε ό,τι αφορά το θέµα της ισότητας στον εργασιακό τοµέα; ∆ίνονται ίσες ευκαιρίες επαγγελµατικής και µισθολογικής ανέλιξης µεταξύ ανδρών και γυναικών;

Παρόλο που τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι δεν έχει ακόµα επιτευχθεί πλήρης ισότητα, θεωρώ ότι κινούµαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι σύγχρονοι οργανισµοί, όπως η Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς και ο Όµιλός µας, θέτουν συγκεκριµένα κριτήρια προκειµένου να λάβουν αποφάσεις σχετικά µε τη µισθολογική και επαγγελµατική εξέλιξη των εργαζοµένων, τα οποία αφορούν τις δεξιότητες και την απόδοσή τους και όχι το φύλο. Υπάρχει µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση αλλά και εξοικείωση µε έννοιες όπως η διαφορετικότητα, η αποδοχή και η συµπερίληψη. Τα διευθυντικά στελέχη εκπαιδεύονται ώστε να αναγνωρίζουν τις ασυνείδητες προκαταλήψεις κατά την επιλογή αλλά και κατά την αξιολόγηση των οµάδων τους.

Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια που συναντά µια γυναίκα στον δρόµο για την κορυφή;

Το πιο συνηθισµένο εµπόδιο που αντιµετωπίζει µια γυναίκα είναι η εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελµατικής ζωής, λόγω έλλειψης ευρύτερης υποστήριξης, όπως είναι το ανελαστικό ωράριο εργασίας πολλών οργανισµών. Υπάρχουν όµως και περιπτώσεις γυναικών που επιλέγουν ρόλους οι οποίοι δεν οδηγούν σε υψηλότερες ιεραρχικά θέσεις, τοποθετώντας έτσι οι ίδιες το γνωστό «γυάλινο ταβάνι». Θα ήταν σηµαντικό και ενδιαφέρον να αναζητήσουµε τα αίτια.

Ως µια γυναίκα-επαγγελµατίας, πιστεύετε ότι τα µέτρα που λαµβάνονται από την πολιτεία για προστασία των εργαζοµένων γυναικών είναι ικανοποιητικά; Αν όχι, δώστε µας επιγραµµατικά µερικά παραδείγµατα-εισηγήσεις.

Η πολιτεία έχει σηµειώσει πολύ θετικά βήµατα στον τοµέα της νοµοθετικής και θεσµικής µεταρρύθµισης για την ισότητα, µε την κατάρτιση και σταδιακή υλοποίηση, από το 2019, Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης. Σηµαντική είναι επίσης η σύσταση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, η οποία παρακολουθεί την εφαρµογή του νόµου, υποβάλλει εισηγήσεις και παρέχει συµβουλές. Ασφαλώς υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τα οποία έχουν ήδη αναγνωριστεί. Η συµµετοχή γυναικών στην πολιτική και τη δηµόσια ζωή, η εξίσωση των µισθών και συντάξεων και οι επαγγελµατικές διακρίσεις εις βάρος γυναικών λόγω εγκυµοσύνης είναι κάποια από τα ζητήµατα που απαιτούν περαιτέρω διαχείριση. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται εξαιρετικές ενέργειες πλέον, όπως η παροχή κινήτρων για την ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, η προώθηση της άδειας πατρότητας και η προσπάθεια για µεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στους τοµείς των φυσικών επιστηµών, της τεχνολογίας, της επιστήµης των µηχανικών και των µαθηµατικών (STEM).

Ποια ισχυρή γυναίκα θαυµάζετε;

Στη λίστα των πιο ισχυρών γυναικών του Forbes για το 2021 συγκαταλέγονται πολλές δυναµικές παρουσίες, που διακρίνονται για την επιχειρηµατική, κοινωνική και πολιτική τους δράση. Καθώς διανύουµε την εποχή της πληροφορίας, που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της οικονοµίας, θαυµάζω ιδιαίτερα τις γυναίκες που ασχολούνται µε αυτόν τον τοµέα. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Susan Wojcicki, πρώτη Marketing Manager της Google, σηµερινή ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος του YouTube και µητέρα 5 παιδιών, που µέσα από τον ρόλο της διαµορφώνει τις εξελίξεις.

*Organizational Development Director, Φώτος Φωτιάδης ∆ιανοµείς, µέλος του Οµίλου Φώτος Φωτιάδης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ