Οδηγός δημιουργίας οικογενειακού προϋπολογισμού

Η Τράπεζα Κύπρου πρωτοπορεί με μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενδυναμώσει όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να αγκαλιάσουν τον σύγχρονο τρόπο τραπεζικής και να νιώσουν αυτοπεποίθηση στο να τον χρησιμοποιούν προς όφελός τους.

του Πέτρου Ολύμπιου*

Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι οικογενειακές δαπάνες αυξάνονται συνεχώς, ενώ τα εισοδήματα παραμένουν σε σταθερά ή ακόμα και μειωμένα επίπεδα. Παράλληλα, το συνολικό χρέος των νοικοκυριών αυξάνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ πολλοί πολίτες δεν διατηρούν αποταμιεύσεις για αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή έκτακτων δαπανών.

Η δημιουργία ενός οικογενειακού προϋπολογισμού είναι ένα σημαντικό βήμα για την οικονομική επιτυχία και τη διαχείριση των οικογενειακών οικονομικών. Ένας καλός προϋπολογισμός βοηθά την οικογένεια να κατανοήσει τις πηγές εισοδημάτων και παράλληλα να αντιληφθεί πού ξοδεύονται τα χρήματά της. Παράλληλα η δημιουργία ενός προϋπολογισμού μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των οικονομικών στόχων, όπως η αποταμίευση για συνταξιοδότηση, η εξόφληση χρεών ή η διενέργεια επενδύσεων.

Ακολουθώντας τα πιο κάτω βήματα, μπορείτε να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, ο οποίος θα βοηθήσει στην οικονομική σας επιμόρφωση.

Βήμα 1: Συλλογή Πληροφοριών

Πριν αρχίσετε να δημιουργείτε τον προϋπολογισμό σας, θα πρέπει να συλλέξετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά σας. Αυτό περιλαμβάνει τα μηνιαία εισοδήματα από όλες τις πηγές, όπως η μισθοδοσία, τυχόν επιδόματα, ενοίκια ακινήτων κ.λπ.. Συγκεντρώστε επίσης όλα τα έγγραφα που αφορούν τα έξοδα, τις τρέχουσες οφειλές και τις αποταμιεύσεις σας.

Βήμα 2: Ορισμός Στόχων

Καθορίστε τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για τον προϋπολογισμό σας. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν την εξόφληση χρεών, τη δημιουργία ενός αποθεματικού ασφαλείας (π.χ. για έκτακτα έξοδα, τη συνταξιοδότησή σας κ.λπ) ή την εξοικονόμηση για μεγαλύτερες αγορές ή επενδύσεις.

Βήμα 3: Υπολογισμός Εισοδήματος

Καταγράψτε όλα τα καθαρά μηνιαία εισοδήματα της οικογένειάς σας, συμπεριλαμβανομένων των αποδοχών, των επιδομάτων, εισπρακτέων ενοικίων, τυχόν παροχών και οποιοδήποτε άλλο εισόδημα λαμβάνετε σε σταθερή βάση κάθε μήνα. Αποφύγετε να συμπεριλάβετε στον πιο πάνω υπολογισμό, εισοδήματα τα οποία δεν θεωρούνται επαναλαμβανόμενα όπως υπερωρίες ή φιλοδωρήματα, εκτός αν αυτά προνοούνται π.χ. από το συμβόλαιο εργοδότησής σας ή δικαιολογούνται λόγω της φύσης της εργασίας σας (νοσοκόμοι, αστυνομικοί κ.λπ οι οποίοι εργάζονται μόνιμα με καθεστώς βάρδιας). Υπολογίστε το καθαρό εισόδημα που λαμβάνετε από τις πιο πάνω πηγές, αφού λάβετε υπόψη τις σχετικές αποκοπές για τυχόν φορολογίες (π.χ. Φόρος Εισοδήματος, ΓεΣΥ, Άμυνα).

Βήμα 4: Καταγραφή Εξόδων

Καταγράψτε όλα τα μηνιαία έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των τακτικών λογαριασμών (ηλεκτρισμού, υδατοπρομήθειας, τηλεφώνων, ενοικίου), των τροφίμων, των εξόδων διακίνησης, της ψυχαγωγίας, της εκπαίδευσης και άλλων δαπανών. Έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε ετήσια βάση (όπως π.χ. ασφάλειες αυτοκινήτων, δημοτικά τέλη κ.λπ), μπορείτε να καταμερίσετε το ποσό τους σε μηνιαία βάση. Στα πιο πάνω έξοδα συμπεριλάβετε και τις μηνιαίες δόσεις που καταβάλλετε για τυχόν δανεισμό που διατηρείτε. 

 

Βήμα 5: Υπολογισμός Υπολοίπου - Προσαρμογή

Αφαιρέστε τα συνολικά έξοδα από τα συνολικά έσοδα για να υπολογίσετε το υπόλοιπο το οποίο θα πρέπει να είναι θετικό για να διατηρείτε μια υγιή οικονομική κατάσταση. Σε μια τέτοια περίπτωση (όπου δηλαδή τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα σας) συστήνεται όπως καθορίσετε ένα μηνιαίο ποσό αποταμίευσης, το οποίο θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων που έχετε ορίσει πιο πάνω. Ο Warren Buffett, ένας από τους πιο επιτυχημένους επενδυτές όλων των εποχών και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, έχει εκφράσει πολλές φορές την άποψή του ότι θα πρέπει πρώτα να αποταμιεύουμε και μετά να ξοδεύουμε (και όχι το αντίθετο!).

Εάν από την άλλη, το πιο πάνω υπόλοιπο είναι αρνητικό, αυτό σημαίνει ότι σε μηνιαία βάση ξοδεύετε περισσότερα χρήματα από όσα κερδίζετε (και συνήθως χρηματοδοτείτε αυτό το «έλλειμμα» με δανεισμό). Σ’ αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εξετάσετε τις δαπάνες σας και να τις προσαρμόσετε ανάλογα. Μπορείτε να αξιολογήσετε διάφορους τρόπους μείωσης των δαπανών σας, όπως τη μείωση των εξόδων ψυχαγωγίας, την αναθεώρηση των συνδρομών σας ή ακόμη και την εξοικονόμηση σε καθημερινές αγορές. Εννοείται ότι θα πρέπει παράλληλα να αξιολογήσετε κατά πόσο είναι εφικτή η αύξηση των εισοδημάτων σας (π.χ. μέσω πρόσθετης εργασίας, εκμετάλλευσης περιουσιακών σας στοιχείων κ.λπ).

Βήμα 6: Εφαρμογή

Με την ολοκλήρωση του προϋπολογισμού σας, θα πρέπει να τον εφαρμόσετε! Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε τυχόν αναπροσαρμογές των δαπανών σας (εάν απαιτείται) και να τηρείτε προσεκτικά τα έσοδα και τα έξοδά σας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τους στόχους που έχετε ορίσει. Παρακολουθήστε την πρόοδό σας και προσαρμόστε τον προϋπολογισμό σας όπου απαιτείται.

 

«Μαθαίνουμε Αλλιώς»

Η Τράπεζα Κύπρου πρωτοπορεί με μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενδυναμώσει όλους τους πελάτες, ανεξαρτήτως ηλικίας, να αγκαλιάσουν τον σύγχρονο τρόπο τραπεζικής και να νιώσουν αυτοπεποίθηση στο να τον χρησιμοποιούν προς όφελός τους.

Κάνοντας προσβάσιμη την εξοικείωση με την Ψηφιακή Τράπεζα, η Τράπεζα Κύπρου προχωρεί με μια εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης, με κύριο σύνθημα το «Μαθαίνουμε Αλλιώς».

Πέρα από την ευκολία και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το e-banking, η εκστρατεία «Μαθαίνουμε Αλλιώς» υπογραμμίζει και τη σημασία της ασφάλειας. Οι πελάτες εκπαιδεύονται στις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των προσωπικών και χρηματοοικονομικών τους πληροφοριών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων συμβουλών για τη δημιουργία ισχυρών κωδικών πρόσβασης, την αναγνώριση απατών και τη χρήση λειτουργιών ασφαλείας που προσφέρονται από τις Ψηφιακές πλατφόρμες της τράπεζας.

Η εκστρατεία περιλαμβάνει παρουσιάσεις σε Δήμους και Κοινότητες δωρεάν σε όλη την Κύπρο. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για βασικές οικονομικές έννοιες και για τον τρόπο που μπορούν να χειρίζονται Ψηφιακές Υπηρεσίες της τράπεζας, μέσω του υπολογιστή, του κινητού τους τηλεφώνου και των ΑΤΜ.

Πρόσθετα έχουν δημιουργηθεί και διάφορα βίντεο, τα οποία προσφέρουν μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση για την κατανόηση των Ψηφιακών Υπηρεσιών, βασιζόμενα σε απλή και κατανοητή γλώσσα που δεν απαιτεί τεχνικές γνώσεις. Μέσα από ένα φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον, εξηγεί πώς οι πελάτες μπορούν να απολαύσουν τις Ψηφιακές Υπηρεσίες, όπως η μεταφορά χρημάτων και η πληρωμή λογαριασμών, με ασφάλεια και άνεση και χωρίς να επιβαρυνθούν οικονομικά.

*Head Credit Sanctioning της Τράπεζας Κύπρου

Διαβάστε επίσης: Το iGaming μπορεί να γίνει μια Βιομηχανία αξίας τρισεκατομμυρίων

-

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ