Σχέδιο εθελούσιας Τράπεζας Κύπρου: Εκτός οργανισμού 470 υπάλληλοι 

Ολοκληρώθηκε το ΣΧΕ. Τι αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου.

H Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOC Holdings» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού (το «Σχέδιο»). 

Το Σχέδιο εμπίπτει στη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού του Συγκροτήματος που αποσκοπεί στην επίτευξη ενός ορθολογιστικού μοντέλου λειτουργίας και χαμηλότερης βάσης εξόδων με την πάροδο του χρόνου. 

Μέσω του Σχεδίου, περίπου 470 υπάλληλοι έχουν εγκριθεί για αποχώρηση, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε περίπου €79 εκατ.1 που αναμένεται να αναγνωριστεί στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων κατά το τέταρτο τρίμηνο.

Σημειώνεται ότι πέντε άτομα που αποχωρούν σχετίζονται με το Project Helix. Όπως ανακοινώθηκε στα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019, 108 άτομα που σχετίζονται με το Project Helix, αναμένεται να μεταφερθούν στον αγοραστή πριν το τέλος του έτους.

Με την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, ο αριθμός του προσωπικού μειώθηκε κατά περίπου 11%1,2 και η ετήσια εξοικονόμηση υπολογίζεται σε περίπου €28 εκατ. ή 13% του κόστους προσωπικού2,3. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ