Τράπεζα Κύπρου: Κέρδη μετά φόρων €116 εκατ. για το εννιάμηνο

To 75% των συναλλαγών πραγματοποιούνται pl;eon μέσω ψηφιακών καναλιών.

Κέρδη μετά φόρων ύψους €19 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €116 εκατ. για το εννιάμηνο 2019 ανακοίνωσε ο Όμιλος της Τράπεζα Κύπρου. 
Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν, τα οργανικά κέρδη για την περίοδο ανήλθαν σε €18 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €35 εκατ. για το εννιάμηνο 2019.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την τράπεζα, το σύνολο εσόδων ανήλθε σε €162 εκατ., τα λειτουργικά κέρδη ύψους €63 εκατ. και τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από τις συνεχιζόμενες ασφαλιστικές εργασίες σε €12 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019, και €42 εκατ. το εννιάμηνο 2019 
Επιπλέον, ο νέος δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €491 εκατ. για το γ’ τρίμηνο 2019 και €1.6 δις για το εννιάμηνο 2019.

Όσον αφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα ανέρχονται σε €4.1 δις (€2.0 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές), κάτι που δείχνει μείωση 73% από το 2014. Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 31% και η κάλυψη αυξήθηκε σε 51%, ενώ η οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) συνεχίστηκε, ξεπερνώντας τον τριμηνιαίο στόχο (€227 εκατ. το γ’ τρίμηνο 2019, €684 εκατ. το εννιάμηνο 2019)

Επιπλέον ανακοινώθηκαν πωλήσεις ακινήτων ΔΔΑ ύψους €355 εκατ. το εννιάμηνο 2019, αλλά και θετική δυναμική στις προσπάθειες για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, με περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων  

Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας φτάνει το 17.9% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (18.2% μη αναπροσαρμοσμένος) και ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP και το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού (ΣΕΑ) (15.2% μη αναπροσαρμοσμένος)

Όσον αφορά στην ρευστότητα του Ομίλου, οι καταθέσεις φτάνουν τα €16.5 δις, δηλαδή βρίσκονται στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 66%, Το πλεόνασμα ρευστότητας μειώθηκε στα €3.0 δις μετά την αποπληρωμή χρηματοδότησης υπό μορφή TLTRO ενώ η διαμόρφωση στρατηγικής για διαχείριση ρευστότητας που θα απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών

Επιτυχώς έγινε και η διαχείριση των εξόδων το δ’ τρίμηνο 2019 που υποστηρίζονται από την Ψηφιακή Μεταμόρφωση, ενώ η μείωση του προσωπικού μέσω του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου έφτασε το 11%. 

Σύμφωνα με την Τράπεζα, η  ετήσια μεικτή εξοικονόμηση κόστους προσωπικού ύψους 13% (€28 εκατ.) ενώ ο εξορθολογισμός του αριθμού καταστημάτων συνεχίζεται, με περαιτέρω μείωση κατά 8% μέχρι το τέλος του έτους

Επιπλέον, το 75% των συναλλαγών (που αφορούν καταθέσεις, αναλήψεις μετρητών και μεταφορές) πραγματοποιούνται μέσω ψηφιακών καναλιών και αύξηση του αριθμού των ενεργών χρηστών της τραπεζικής εφαρμογής για κινητά κατά 54% από τον Ιούνιο του 2017. 
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ