Ανακοίνωση Γενικού Εισαγγελέα για έρευνα στον Συνεργατισμό 

Ανακοίνωση σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα της έρευνας στον Συνεργατισμό, εξέδωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας.

Στην ανακοίνωση παραθέτονται διευκρινίσεις "επειδή διαφαίνεται κάποια σύγχυση ως προς το θέμα του διορισμού Ερευνητικής Επιτροπής για τα θέματα της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας". 
 
Σημειώνεται πρώτον ότι "δυνάμει του περί Ερευνητικών Επιτροπών Νόμου, Κεφ. 44, ως έχει τροποποιηθεί, εφόσον διαφαίνεται ότι στα υπό διερεύνηση ζητήματα εμπλέκεται το Υπουργικό Συμβούλιο και/ή Υπουργοί, το μόνο όργανο το οποίο έχει εξουσία να διορίσει Ερευνητική Επιτροπή, είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας με Διάταγμα του, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε ενέργεια από το Υπουργικό Συμβούλιο".
 
Δεύτερον, αναφέρεται ότι κάθε Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του Νόμου θα πρέπει να περιέχει: (α)  τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, (β)  τον διορισμό του Προέδρου της Επιτροπής,  (γ)  τους όρους εντολής της Επιτροπής,  (δ)  τα ονόματα οποιωνδήποτε προσώπων που εξαιτίας των ειδικών γνώσεων τους πάνω στο θέμα της έρευνα ή διαφορετικά, μπορεί να τους ζητηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ή το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανάλογα με την περίπτωση, να παρακαθήσουν ως εκτιμητές μαζί με την Επιτροπή,  (ε) τις εξουσίες με τις οποίες περιβάλλεται η Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, και  (στ)  την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Επιτροπής.
 
"Έπεται ότι, τόσο τα ονόματα των μελών της Επιτροπής, όσο και οι όροι εντολής της και τα άλλα στοιχεία, τα οποία απαιτείται όπως περιληφθούν στο Διάταγμα, αποφασίζονται από τον Γενικό Εισαγγελέα χωρίς καμία συνεννόηση με το Υπουργικό Συμβούλιο" τονίζεται.
 
Επίσης, σημειώνεται τέταρτον ότι σύμφωνα πάντα με το Νόμο, ως Επίτροποι, διορίζονται πρόσωπα επιλεγέντα μεταξύ προσώπων ανώτατου επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου, από τα οποία τουλάχιστον ο ένας είναι νομομαθής που κατέχει τα προσόντα να διοριστεί ως Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου (δηλ. τουλάχιστον 12ετή άσκηση της δικηγορίας ή υπηρεσία σε δικαστική θέση) ή είναι πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
 
Πέμπτον, διευκρινίζεται ότι λόγω της εξειδικευμένης φύσης των εμπλεκομένων στην έρευνα θεμάτων, απαιτείται επίδειξη ιδιαίτερης προσοχής τόσο στην επιλογή των Επιτρόπων οι oποίοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα κατάλληλα προσόντα, να μην έχουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων και ασφαλώς να αποδεχθούν όπως προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.  Ιδιαίτερη επίσης προσοχή απαιτείται στον καθορισμό με σαφήνεια και ακρίβεια, των Όρων Εντολής της Επιτροπής που θα αποτελέσουν το πλαίσιο εντός του οπoίου θα διεξαχθεί η έρευνα.
 
Τέλος, αναφέρεται ότι για υλοποίηση των ανωτέρω, έχει αρχίσει σχετική προεργασία, η οποία αποσκοπεί στη διεξαγωγή της έρευνας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ώστε να επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και πως μόλις ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, θα δημοσιοποιηθούν. 

Πηγή: ΚΥΠΕ