Κεντρική Τράπεζα: Πράσινο φως για αποφυγή του ανατοκισμού

Τι αναφέρει η Κεντρική Τράπεζα σε νέα εγκύκλιο της.

Η εφαρμογή γενικών μορατόριουμ δεν συνιστά αναδιάρθρωση δανείου και ως εκ τούτου δεν απαιτείται από τις τράπεζες η διενέργεια αξιολόγησης του ενδεχομένου μείωσης της καθαρής παρούσας αξίας δανειακών διευκολύνσεων που εμπίπτουν στις πρόνοιες γενικών αναστολών δόσεων, αναφέρει νέα εγκύκλιος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Στην ουσία η εγκύκλιος αυτή δίνει το πράσινο φως στις τράπεζες να μην προχωρήσουν σε ανατοκισμό, κατόπιν των νέων κατευθυντήριων γραμμών που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) στις 2 Απριλίου.

Η ΚΤΚ εξέδωσε νέα εγκύκλιο προς τις τράπεζες χθες, κατόπιν δημοσίευσης νέων κατευθυντήριων γραμμών από την ΕΑΤ για τις νομοθετικές και μη νομοθετικές αναστολές δόσεων εν μέσω της κρίσης που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.

Σημειώνει ακόμη ότι η ΚΤΚ «τις τελευταίες μέρες είχε λάβει απευθείας από την ΕΑΤ και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό διευκρινίσεις σε σημαντικά ερωτήματα που αφορούν τον προληπτικό χειρισμό γενικών μορατόριουμ».

«Η εφαρμογή γενικών μορατόριουμ δεν συνιστά μέτρο αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται από τα πιστωτικά ιδρύματα η διενέργεια αξιολόγησης του ενδεχομένου μείωσης της καθαρής παρούσας αξίας των πιστωτικών διευκολύνσεων που εμπίπτουν των προνοιών των γενικών μορατόριουμ (Diminished Financial Obligation Test) για σκοπούς αναγνώρισης νέων ενδεχόμενων αθετήσεων», αναφέρει η εγκύκλιος της ΚΤΚ.

Η ΚΤΚ σημειώνει ωστόσο ότι η αξιολόγηση οποιασδήποτε οικονομικής ζημιάς θα συνεχίσει να γίνεται από τα πιστωτικά ιδρύματα για σκοπούς παρακολούθησης του πιστωτικού κινδύνου που πηγάζει από τις εν λόγω πιστωτικές διευκολύνσεις, αλλά και για σκοπούς χρηματοοικονομικής αναφοράς.

«Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη οικονομική ζημιά που πιθανόν να υποστούν τα πιστωτικά ιδρύματα εντός της περιόδου αναστολής των δόσεων εξαιρείται της αξιολόγησης που προνοείται από το άρθρο του Κανονισμού 575/2013 αναφορικά με την αναγνώριση αθετήσεων νοουμένου ότι πηγάζει από τις πρόνοιες που περιλαμβάνονται από το γενικό μορατόριουμ», αναφέρει η ΚΤΚ

Στην εγκύκλιό της, η ΚΤΚ επισημαίνει ότι για να ισχύσει η εν λόγω εξαίρεση, οι υπό αναφορά πρόνοιες πρέπει να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλους τους δικαιούχους των ωφελημάτων που εμπίπτουν των εκτάκτων μέτρων αναστολής δόσεων.

«Συναφώς τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να αναθεωρήσουν την τιμολογιακή τους πολιτικής που θα εφαρμοστεί εντός της περιόδου των εκτάκτων μέτρων αναστολής των δόσεων», προσθέτει η ΚΤΚ.

Τονίζει, τέλος, ότι ως μέρος της πιθανής αναθεώρησης της εφαρμογής της τιμολογιακής τους πολιτικής, η ΚΤΚ αναμένεται όπως τα πιστωτικά ιδρύματα αξιολογήσουν την επίδραση των αποφάσεών τους στην κεφαλαιακή τους βάση και στην ικανότητα τους να απορροφήσουν μελλοντικές ζημιές, αφού λάβουν υπόψη τα εποπτικά μέτρα χαλάρωσης που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ