Πρόεδρος ΔΣ Ελληνικής Τράπεζας ο Youssef A.Nasr

Απόφαση της Γενικής Συνεύλευσης.

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ («η Τράπεζα») ανακοινώνει ότι, μετά την 44η Ετήσια Γενική Συνέλευση συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και εξέλεξε τον κ. Youssef A. Nasr, Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Σημειώνεται ότι ο κ. Μαρίνος Σ. Γιαννόπουλος παραμένει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και ο Δρ. Ευριπίδης Α. Πολυκάρπου παραμένει Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος της Τράπεζας.