Μειώθηκαν οι καταθέσεις αλλά αυξήθηκαν τα δάνεια εν μέσω κορωνοϊού

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €35,2 εκ.

Μείωση €30,8 εκ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €37,1 εκ. τον Απρίλιο 2020 σημείωσαν οι συνολικές καταθέσεις τον Μάιο 2020.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων των ΝΧΙ με μήνα αναφοράς τον Μάιο 2020 που δημοσίευσε σήμερα η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, οετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο -0,8%, σε σύγκριση με 0,7% τον Απρίλιο 2020. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Μάιο 2020 έφθασε στα €47,8 δισ.

Τα συνολικά δάνεια τον Μάιο 2020 παρουσίασαν καθαρή αύξηση €35,2 εκ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €5,5 εκ. τον Απρίλιο 2020. Εντούτοις, το υπόλοιπο των δανείων τον Μάιο 2020 μειώθηκε κατά €887,1 εκ. και έφθασε στα €32,7 δισ.

Η διαφορά μεταξύ της καθαρής μεταβολής και της μεταβολής του υπολοίπου των δανείων αποδίδεται σε αναταξινομήσεις, αναπροσαρμογές αξίας, συναλλάγματος ή άλλες αναπροσαρμογές. Ο  ετήσιος  ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -4,4%, παραμένοντας σταθερός σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2020. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αναστολή δόσεων, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διατάγματος αναστολής δόσεων του Υπουργού Οικονομικών, αφορούσε δάνεια σε νοικοκυριά και μη-χρηματοδοτικές εταιρείες ύψους €9,8 δισ. και είχε θετική επίδραση στις πιο πάνω μεταβολές στα δάνεια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ