ΚΕΔΙΠΕΣ: Αύξηση εσόδων το 2021 - Η Ελληνική απαιτεί 26,8 εκατομμύρια ευρώ

Η ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 - Αυξήθηκαν οι απαιτήσεις της Ελληνικής οι οποίες προβλέπονται βάσει της Συμφωνίας για τον Συνεργατισμό.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ παρουσίασε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι ταμειακές εισροές του A’ Τριμήνου 2021 της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν στα €102,2 εκατ. σημειώνοντας αύξηση 5,7% έναντι €96,6 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020.

Όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου, καθοριστικός παράγοντας για την αύξηση των ταμειακών εισροών ήταν οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων οι οποίες για δεύτερη συνεχή φορά ανήλθαν στο υψηλότερο τριμηνιαίο επίπεδο από την έναρξη εργασιών (€47,0 εκατ.), υποβοηθούμενες από στοχευμένες εκστρατείες προώθησης ακινήτων χαμηλής και μεσαίας εμπορευσιμότητας εκτός των αστικών κέντρων.

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν συνολικά σε €98,5 εκατ. ή 1,3% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €7.323 εκατ. στο τέλος του Δ’ Τριμήνου 2020. 

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 31/3/2021 ανήλθαν σε €923,4 εκατ. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €880,1 εκατ. ή 10,9% της ονομαστικής αξίας του αρχικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8.051 εκατ. 

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Α’ Τριμήνου 2021 ανήλθαν στα €26,1 εκατ., μειωμένες κατά 18,3% από τα €32,0 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020, το οποίο συμπεριλάμβανε αυξημένες δαπάνες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε σχέση και με τις αυξημένες λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης καθώς και την καταβολή του 13ου μισθού.  Σε σχέση με τις αντίστοιχες δαπάνες του Α’ Τριμήνου 2020 ύψους €27,5 εκατ., οι δαπάνες του Α’ Τριμήνου παρουσιάζουν αύξηση 5%.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €6.634 εκατ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2021 από €6.688 εκατ. για το Δ’ Τρίμηνο του 2020. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθε στο 10,0%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται στο 23,5%.

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας Altamira διαμορφώθηκαν σε €161 εκατ. για το Α’ Τρίμηνο 2021 έναντι €306 εκατ. για το Δ’ τρίμηνο 2020 και €157 εκ. το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι το Α’ Τρίμηνο 2021 ανήλθαν στα €2.255 εκατ. ή 30,6% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371 εκατ.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΙΠΕΣ Λάμπρος Παπαδόπουλος ανέφερε ότι στη βάση των θετικών αποτελεσμάτων που συνεχίστηκαν και το Β’ Τρίμηνο του 2021, με ταμειακές εισροές που ανήλθαν στα €95 εκατ., το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ αποφάσισε την καταβολή ποσού ύψους €60 εκατ. προς το κράτος έναντι της κρατικής βοήθειας για το  Β’ Τρίμηνο του 2021, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €140 εκατ. το 2021 και σε €460 εκατ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Το έργο Λήδρα έχει ξεκινήσει και η πρώτη φάση αφορά χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων ύψους €476 εκατ. Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν Συμφωνίες Εμπιστευτικότητας με σημαντικό αριθμό ενδιαφερόμενων επενδυτών, ενώ θα σταλεί η Επιστολή Διαδικασίας (Process Letter) και θα ανοίξει η εικονική αίθουσα δεδομένων (Virtual Data Room) την ερχόμενη εβδομάδα. Οι διαδικασίες επιλογής των επενδυτών αναμένεται όπως ολοκληρωθούν εντός Οκτωβρίου του 2021.

Απαιτήσεις 26,8 εκατομμύρια ευρώ από την Ελληνική

Οι απαιτήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2021 της Ελληνικής Τράπεζας από την ΚΕΔΙΠΕΣ στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) παρουσίασαν αύξηση λόγω των αυξημένων λογιστικών προβλέψεων λόγω της πανδημίας και της αναστολής των εκποιήσεων και ανήλθαν συνολικά σε 26,8 εκατομμύρια με την τελευταία απαίτηση του Δ’ Τριμήνου 2020 να ανέρχεται σε 12,7 εκατ. ευρώ.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ έχει προβεί σε πληρωμή ύψους 9,8 εκατ. τον Ιούνιο του 2021 διαμορφώνοντας τις συνολικές πληρωμές σε 65,4 εκατ. έναντι των απαιτήσεων ύψους 86,4 εκατ. για την περίοδο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020.

Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) απαιτήσεις συνολικού ύψους €99,1εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Τράπεζας, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/12/2020 ανέρχεται σε €1.922εκ. σε σχέση με €2.608εκ. κατά την έναρξη του Σχεδίου. Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2020 ανέρχεται σε €1.555εκ. σε σχέση με €2.271εκ κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο).

Σημειώνεται πως, η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία διαβούλευσης για επιβεβαίωση του υπόλοιπου ποσού των απαιτήσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ