Ελληνική Τράπεζα: Κέρδη €240,7 εκατομμυρίων στο εννιάμηνο του 2023

Τα έσοδα από τους τόκους καταθέσεων παρουσίασαν ετήσια αύξηση ύψους 84% ενώ τα νέα δάνεια που συνάφθηκαν κατά το 2023 αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση με πέρσι.

Κέρδη 240,7 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Ελληνική Τράπεζα για τους πρώτους εννιά μήνες του 2023.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για την περίοδο από την αρχή του χρόνου μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου τα κέρδη των 240,7 εκατομμυρίων ευρώ οφείλονται κυρίως στα υψηλά έσοδα από τους τόκους των καταθέσεων στην Κεντρική Τράπεζα και τα χρεόγραφα.

Τα καθαρά έσοδα από τους τόκους των καταθέσεων για την εννιαμηνία του 2023 ανήλθαν στα €379,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση ύψους 84% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της αύξησης των επιτοκίων και της ρευστότητας στον ισολογισμό, σημειώνει η Ελληνική Τράπεζα.

Βασικά στοιχεία:

 • Κέρδος για την εννιαμηνία του 2023 ύψους €240,7 εκατ. κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων από τόκους από τις καταθέσεις στην Κεντρική Τράπεζα και τα χρεόγραφα
 • Σταθερή Κεφαλαιακή βάση: Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 21,7%1 και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου στο 27,4%1, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις ελάχιστες απαιτήσεις των εποπτικών αρχών
 • Μείωση κινδύνου στον ισολογισμό: Δείκτης MEΔ στο 2,7% εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το Πρόγραμμα Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων
 • Μετασχηματισμός και αντιμετώπιση δομημένων προκλήσεων σε εξέλιξη, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας
 • Νέα δάνεια ύψους €900 εκατ. για την εννιαμηνία του 2023, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση
 • Οι προκλήσεις στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον παραμένουν.
 • Δείκτης εξόδων προς έσοδα στο 36% (προσαρμοσμένος για τη συνεισφορά του Προγράμματος Εγγύησης Καταθέσεων και την Ειδική Εισφορά) λόγω υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους και μειωμένων εξόδων προσωπικού μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) τον Δεκέμβριο του 2022
 • 99,6% του νέου δανεισμού μετά το 2018 είναι εξυπηρετούμενο
 • Δείκτης κάλυψης προβλέψεων των ΜΕΔ (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ) στο 45% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023
 • Άνετη ρευστότητα με Δείκτη Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) στο 506% και με €6,0 δισ. τοποθετημένα στην ΕΚΤ (εξαιρουμένου του δανεισμού σε ΣΠΜΑ/TLROs ύψους €2,3 δισ.)
 • Δείκτης MREL προς συνολικά ποσά ανοιγμάτων σε κίνδυνο (TREA) στο 29,8%, σε καλό δρόμο για την πλήρη συμμόρφωση με την τελική δεσμευτική απαίτηση MREL για τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αντώνης Ρούβας: Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού μοντέλου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, ο κ. Αντώνης Ρούβας, Μεταβατικός Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του Ομίλου, δήλωσε:

Η απόδοση της Ελληνικής Τράπεζας το τρίτο τρίμηνο του 2023 συνέχισε να είναι πολύ καλή με κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €240,7 εκατ.. Οι κύριοι παράγοντες παραμένουν τα υψηλότερα έσοδα από τόκους σε καταθέσεις και χρεόγραφα στην Κεντρική Τράπεζα, λόγω των αυξημένων επιτοκίων της ΕΚΤ, καθώς και τα μειωμένα έξοδα μετά το Σχέδιο Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης (ΣΕΠΑ) του 2022. Τα αποτελέσματα της Τράπεζας της εννιαμηνίας του 2023 καταδεικνύουν την ανθεκτικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Με την χορήγηση περίπου €900 εκατ. σε νέα δάνεια κατά τη διάρκεια της εννιαμηνίας 2023, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση, παραμένουμε σε σωστή πορεία για την επίτευξη του ετήσιου στόχου δανεισμού ύψους €1,2 δισ.. Οι ενέργειές μας για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό μας οδήγησαν στην υποχώρηση του δείκτη ΜΕΔ στο 2,7% (εξαιρουμένων των ΜΕΔ που καλύπτονται από το ΠΠΣ). Με Συνολικό Δείκτη Κεφαλαίου περίπου 27,4%, σημαντικά πιο ψηλά από τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών, και πλεονάζουσα ρευστότητα (Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας στο 506%), ο ισολογισμός της τράπεζας παραμένει ισχυρός σε μια δύσκολη περίοδο οικονομικής αβεβαιότητας και αυξανόμενου γεωπολιτικού κινδύνου.

Η σημαντική ενίσχυση των βασικών μεγεθών της Τράπεζας έχει αναγνωριστεί από μεγάλους οίκους αξιολόγησης. Τον Οκτώβριο του 2023, η αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας αναβαθμίστηκε στην επενδυτική βαθμίδα Baa3 μετά από 12 χρόνια από τη Moody’s Investor Service και τον Νοέμβριο του 2023 η  Fitch Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Τράπεζας κατά δύο βαθμίδες στο BB+.

Παρόλα αυτά, παραμένουμε σε εγρήγορση για ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόδοση της Τράπεζας, εξαιτίας των προκλήσεων στο οικονομικό και λειτουργικό περιβάλλον, με τα αυξανόμενα επιτόκια, τον υψηλό πληθωρισμό και το μεγάλο γεωπολιτικό ρίσκο.

Θεωρούμε ως επιτακτική ανάγκη η χώρα μας να διαθέτει ένα σταθερό και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών και τη μείωση του ηθικού κινδύνου. Παρά τη μετατόπιση των πλείστων μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός τραπεζικού τομέα, το επίπεδο των προβληματικών δανείων στην Κύπρο παραμένει ένα από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, επηρεάζοντας τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας. Επαναλαμβάνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τους ευάλωτους πελάτες μας και να συνεργαστούμε στενά με τις αρχές για προτεινόμενα μέτρα που θα αντιμετωπίσουν το μακροχρόνιο ζήτημα των ΜΕΔ, ωστόσο η συνεχής συζήτηση για αλλαγές στο νομικό πλαίσιο είναι αποσταθεροποιητική.

Όσον αφορά τα εργασιακά ζητήματα, θα ήθελα να υπογραμμίσω την εποικοδομητική μας στάση και την αμετάκλητη δέσμευσή μας για εξεύρεση λύσεων σε όλα τα ζητήματα που εκκρεμούν, μέσω του διαλόγου και με την υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ