Τράπεζες: Για ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον

Η Τράπεζα Κύπρου δεσμεύεται στην Υπεύθυνη Τραπεζική και «πρασινίζει» τις υπηρεσίες και τα προϊόντά της

Σε νέα εποχή εισέρχεται ο Χρηματοοικονομικός Κλάδος, με επείγουσα την ανάγκη για διαχείριση των προκλήσεων που φέρνουν οι κλιματικές αλλαγές, παράλληλα με την απαίτηση για Υπεύθυνη Τραπεζική (Responsible Banking).

Oι τράπεζες διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην οικονομία και στην κοινωνία και μέσα από την Υπεύθυνη Τραπεζική, τα τραπεζικά προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σχέσεις με την κοινωνία, μπορούν να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις αλλαγές που απαιτούνται για κοινή ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, οικοδομώντας ένα θετικό μέλλον για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Παράλληλα, με την Υπεύθυνη Τραπεζική (Responsible Banking), όπως καθορίζεται από τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, ενισχύεται η εμπιστοσύνη των ενδιαφερόμενων μερών προς τον Χρηματοπιστωτικό Κλάδο, αλλά παράλληλα και η διαφάνειά τους. Με τη δημοσιοποίηση αναφορών, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν την ευκαιρία να διαμορφώσουν άποψη για τη συμβολή και την πρόοδο των τραπεζών στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος.

 

Ο αντίκτυπος των τραπεζών

Οι τράπεζες καλούνται να μετρήσουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό τους αντίκτυπο και να προσφέρουν φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες για μετάβαση σε μία βιώσιμη οικονομία. Oι επενδυτές αποδίδουν τώρα μεγαλύτερη σημασία στην περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση (ESG) και απαιτούν δείγματα γραφής, αλλά και διερευνούν κατά πόσο μια τράπεζα είναι υπεύθυνη σε σχέση με τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο που προκύπτει από τις δραστηριότητές της.

Οι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής

H Τράπεζα Κύπρου είναι η πρώτη τράπεζα στην Κύπρο, που υπέγραψε τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής των Ηνωμένων Εθνών, ένα ενιαίο πλαίσιο για βιώσιμο Τραπεζικό Κλάδο, που διασφαλίζει τη συμμόρφωση των στρατηγικών και των πρακτικών των τραπεζών με το όραμα για θετική επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Όλες οι τράπεζες που έχουν υπογράψει τις Αρχές έχουν υποχρέωση να επικεντρώνονται στη βιώσιμη χρηματοδότηση, να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές και να συνεργάζονται για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων προς όφελος του κλάδου, δεσμευόμενες να ακολουθήσουν 6 Αρχές Βιώσιμης Τραπεζικής, όπως: Εναρμόνιση, Επιδράσεις και Θέσπιση Στόχων, Πελάτες, Ενδιαφερόμενα Μέρη, Διακυβέρνηση και Κουλτούρα, Διαφάνεια και Λογοδοσία. Επίσης:

• Αναλαμβάνουν να ενισχύουν τη θετική επίδρασή τους στην κοινωνία και το περιβάλλον, περιορίζοντας τυχόν αρνητικές συνέπειες από τη λειτουργία τους.

• Δεσμεύονται να συνεργαστούν υπεύθυνα με τους πελάτες τους για ενθάρρυνση βιώσιμων πρακτικών.

• Δεσμεύονται να συνεργάζονται με τα ενδιαφερόμενα μέρη τους, να εφαρμόζουν αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και κουλτούρα Υπεύθυνης Τραπεζικής.

• Αναλαμβάνουν να παρουσιάζουν με διαφάνεια την πρόοδό τους αναφορικά με την υλοποίηση των αρχών και των επιπτώσεών τους στην τράπεζα.

Βιώσιμες πρακτικές

Η Τράπεζα Κύπρου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους πελάτες της να συμμετάσχουν σε αυτή την ενδιαφέρουσα και σημαντική πρωτοβουλία, ενθαρρύνοντας βιώσιμες πρακτικές και επιτρέποντας οικονομικές δραστηριότητες που δημιουργούν κοινή ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές.

Πέραν από τη συνεχή ενίσχυση της συνεργασίας με τους πελάτες, συνεχίζει να εμπλουτίζει τις δράσεις της προς την κοινωνία, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας, Παιδείας και Περιβάλλοντος και να προσφέρει ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξης στο προσωπικό της.

Ευκαιρίες για το προσωπικό

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, η τράπεζα παρέχει ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης με την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης και προγράμματα ευεξίας για την ενίσχυση της ψυχικής, σωματικής, οικονομικής και κοινωνικής τους ευρωστίας.

Επίσης, όπως καταγράφεται στην Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το 2022, η τράπεζα δεσμεύεται να εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που εστιάζουν σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα στις δανειοδοτικές και ασφαλιστικές διαδικασίες υιοθετώντας συγκεκριμένα κριτήρια. Οι κύριοι στόχοι της κινούνται προς τη γενικότερη στρατηγική της για μεγαλύτερη έμφαση στα κριτήρια ΕSG αποφεύγοντας κλάδους με υψηλούς κινδύνους ESG. Ανταποκρίνεται ενεργά στις αυξανόμενες απαιτήσεις των επενδυτών και των μετόχων και εντείνει την υποστήριξη στους πελάτες της μέσω υπηρεσιών και προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Πρόσφατα η τράπεζα λάνσαρε στην αγορά ένα νέο Πράσινο Στεγαστικό Σχέδιο με στόχο να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου γι’ απαλλαγή από τον άνθρακα στα στεγαστικά δάνεια και να στηρίξει τη μείωση του κλιματικού κινδύνου μετάβασης στον οποίο είναι εκτεθειμένη.

Το Πράσινο Στεγαστικό Δάνειο

Το Πράσινο Στεγαστικό Δάνειο παραχωρείται για την αγορά ή ανέγερση πρώτης κατοικίας ή εξοχικού με πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου κατηγορίας Α’, το οποίο εκδίδεται πριν την κατασκευή του κτηρίου. Προσφέρεται με κυμαινόμενο επιτόκιο, κατά 0,20% χαμηλότερο από άλλα στεγαστικά δάνεια που προσφέρονται από την τράπεζα με κυμαινόμενο επιτόκιο.

Η χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 80% της αξίας του ακινήτου για το πρώτο σπίτι και το 70% της αξίας του ακινήτου για το εξοχικό. Η περίοδος αποπληρωμής ανέρχεται από 10 μέχρι 35 χρόνια.

Το 2023 η τράπεζα σημείωσε σημαντική πρόοδο στην ενσωμάτωση θεμάτων κλιματικού και περιβαλλοντικού κινδύνου στη διαχείριση κινδύνων και στην κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων. Ν’ αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι το ύψος των δανείων της τράπεζας σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, στις 31 Δεκεμβρίου 2023, ανήλθε στα €2,5 εκατ. σε σύγκριση με €20,9 εκατ. την ίδια περσινή περίοδο.

Για να ενισχύσει, όχι μόνο το πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων που αφορά την κλιματική αλλαγή αλλά και την ικανότητά της να εντοπίζει μελλοντικές ευκαιρίες, η τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία εισαγωγής νέου πίνακα επιδόσεων ΠΚΔ, που θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης νέων δανείων. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τους πιθανούς κινδύνους ΠΚΔ και να δημιουργήσει κανάλι επικοινωνίας με τους πελάτες ώστε να συμμορφώνονται με τις επερχόμενες νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις γνωστοποιήσεις, π.χ. την Οδηγία Εταιρικής Έκθεσης Βιωσιμότητας.

Στοιχεία επικοινωνίας

www.bankofcyprus.com

info@bankofcyprus.com

800 00 800, (+357) 2212 8000 (για κλήσεις από το εξωτερικό)

Διαβάστε επίσης: Ο Τραπεζικός τομέας επενδύει στο μέλλον

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ