Επιχορηγήσεις για πρόσληψη και ανάπτυξη προσωπικού

Η Eurosuccess Consulting, ασχολείται με την ενημέρωση και υποστήριξη ατόμων και επιχειρήσεων για τα επιχορηγημένα προγράμματα τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν, που συνήθως αφορούν στην πρόσληψη και στην εκπαίδευση υπαλληλικού προσωπικού (νεοεισερχόμενου ή/και υφιστάμενου).

Όσον αφορά τα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού, κατά περιόδους προκηρύσσονται διάφορα Σχέδια, μέσω Ευρωπαϊκών και Εθνικών κονδυλίων, τα οποία δίνουν κίνητρα στον εργοδότη να προσλάβει νέο προσωπικό μέσα από ομάδες στόχους, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, νέους ηλικίας 18 – 29 χρονών, άτομα πέραν των 50 χρόνων, άτομα από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού κ.ά.

Τα εν λόγω Σχέδια δύναται να επιχορηγήσουν το μισθολογικό κόστος του νέου υπαλλήλου, του εκπαιδευτή, κόστος εκπαίδευσης και λειτουργικές δαπάνες εώς και 80% των εγκεκριμένων κοστών, με διάρκεια υλοποίησης μέχρι και 12 μήνες, αναλόγως της πρόνοιας του κάθε Σχεδίου. Τα κριτήρια / προϋποθέσεις ένταξης, οι επιλέξιμες δαπάνες και ύψος χορηγήματος ως επίσης οι καταληκτικές περίοδοι υποβολής, είναι διαφορετικές ανά πρόγραμμα.

Όσον αφορά τα προγράμματα εκπαίδευσης, αυτά αφορούν σεμινάρια τα οποία δύναται να διεξαχθούν με βάση τις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης/οργανισμού σε συγκεκριμένους τομείς,  τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη και στην παραγωγικότητα, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία των τμημάτων που διέπουν την επιχείρηση/οργανισμό.

Η Eurosuccess Consulting, αναλαμβάνει την έγκαιρη ενημέρωση για τις εν λόγω επιχορηγήσεις, τη διερεύνηση ως προς την επιλεξιμότητα και την ετοιμασία και υποβολή του φακέλου της αίτησης ως επίσης η παρακολούθηση της υλοποίησης του εκάστοτε προγράμματος. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε πατώντας εδώ ή επικοινωνώντας με τα στελέχη της Eurosuccess Consulting στο τηλέφωνο 22420110 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eurosc.eu

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ