Έρευνα για καρτέλ στην εμπορία καπνού για στριφτά τσιγάρα

Την καταγγελία έκανε ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ)

Ενδεχόμενο καρτέλ στις τιμές του καπνού για στριφτά τσιγάρα ερευνά η Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) μετά από σχετική καταγγελία.

Η έρευνα αφορά συγκεκριμένες εταιρίες οι οποίες φέρονται να προχωρούσαν σε συνεννοήσεις προκειμένου να διατηρήσουν τις τιμές χονδρικής και λιανικής πώλησης του καπνού σε συγκεκριμένα επίπεδα.

Την καταγγελία έκανε ο Σύνδεσμος Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ). 

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΠΑ:

«Η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ), ανακοινώνει ότι ύστερα από την ολοκλήρωση της δέουσας προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη από την Υπηρεσία της, αποφάσισε ενεργώντας δυνάμει του άρθρου 17 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισμού Νόμων του 2008 και 2014 (εφεξής «ο Νόμος») να κινήσει διαδικασία εξέτασης εναντίον των εταιρειών Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd και Cassandra Trading Ltd, αναφορικά με πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις του άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και 101(1) στοιχ. ‘α της ΣΛΕΕ και κοινοποίησε προς τούτο Έκθεση Αιτιάσεων προς αυτές.

Η προκαταρκτική έρευνα διεξήχθη μετά από καταγγελία του Συνδέσμου Καταστημάτων Διαρκούς Εξυπηρέτησης (ΣΥΚΑΔΕ).

Οι πιθανολογούμενες εκ πρώτης όψεως παραβάσεις που έχουν κοινοποιηθεί στις υπό αναφορά εταιρείες αφορούν τα ακόλουθα:

(Α) παράβαση του Άρθρου 3(1)(α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ, συνεπεία της εναρμονισμένης πρακτικής από μέρους των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών Fereos Ltd, Cosmos Trading Ltd, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ, B.A.T. (Cyprus) Ltd, Cassandra Trading Ltd μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρά ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών που έχει ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα τον άμεσο ή έμμεσο καθορισμό του μεικτού περιθωρίου κέρδους (mark up) των πελατών τους με συνέπεια να περιορίζεται ο ενδοσηματικός και διασηματικός ανταγωνισμός στην σχετική αγορά λεπτοκομμένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων στην Κύπρο.

(Β) παράβαση του Άρθρου 3(1) (α) του Νόμου και του αντίστοιχου άρθρου 101(1) στοιχ. α’ της ΣΛΕΕ από μέρους των εταιρειών προμήθειας λεπτοκομμένου καπνού για στριφτά τσιγάρα και συγκεκριμένα των εταιρειών Fereos Ltd και Cosmos Trading Ltd, για εναρμονισμένη πρακτική που συνίσταται στον έμμεσο ή άμεσο καθορισμό ίδιων χονδρικών τιμών και ίδιων λιανικών τιμών μεταπώλησης στην αγορά λεπτοκομμένου καπνού για την κατασκευή στριφτών τσιγάρων και δη στα προϊόντα Golden Virginia, Old Holborn, Drum, Camel Essential και Winston, στην Κύπρο μέσω της κατάρτισης και κυκλοφορίας τιμοκαταλόγων χονδρικών και λιανικών τιμών και σιωπηρώς ή εκ προθέσεως ανταλλαγής και απόκτησης ευαίσθητων πληροφοριών με αποτέλεσμα τη νόθευση του ανταγωνισμού σε μεγάλο μέρος της αγοράς αλλά και τον περιορισμό του ενδοσηματικού και διασηματικού ανταγωνισμού στην σχετική αγορά.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα, αλλά αμιγώς ενημερωτικό. Η κοινοποίηση της Έκθεσης Αιτιάσεων δεν προδιαγράφει το τελικό αποτέλεσμα της υπόθεσης, αλλά και ούτε δύναται σε καμία περίπτωση να προκαταλάβει και/ή να υποκαταστήσει την τελική κρίση, της Επιτροπής.

Η Επιτροπή, με την ολοκλήρωση της περαιτέρω διαδικασίας εξέτασης, της ενώπιόν της υπόθεσης και εφόσον διεξαχθεί η σχετική προφορική διαδικασία και μελετηθούν οι τυχόν γραπτές και προφορικές θέσεις των εμπλεκομένων μερών και τα στοιχεία του διοικητικού φακέλου της υπόθεσης, θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση αναφορικά με την ύπαρξη ή μη παράβασης, την οποία θα κοινοποιήσει στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και θα την δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων και δεδομένων των επιχειρήσεων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ