Ποια πόλη είχε την μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές κατοικιών - διαμερισμάτων

Αύξηση στις τιμές κατοικιών - διαμερισμάτων.

Ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών1 (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε τη σταδιακή ανοδική του πορεία, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2018.

Ανά επαρχία, η Λευκωσία, Λεμεσός και Πάφος παρουσίασαν τριμηνιαία αύξηση, ενώ η Λάρνακα και η Αμμόχωστος μικρή μείωση. Οι δείκτες τιμών
διαμερισμάτων και οικιών σημείωσαν τριμηνιαία αύξηση 0,4% και 0,1%, αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών αυξήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 κατά 1,5%.

Όλοι οι ανά επαρχία δείκτες τιμών κατοικιών σημείωσαν ετήσια άνοδο. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στις τιμές οικιών σε ετήσια βάση καταγράφηκε στην Αμμόχωστο (2,5%) με την Πάφο να καταγράφει μείωση για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο.

Όσον αφορά τις τιμές διαμερισμάτων η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Λεμεσό (7,5%).

Η αυξημένη ζήτηση για οικίες και διαμερίσματα συνεχίζει να ωθεί τις τιμές προς τα πάνω, ενώ η αυξημένη προσφορά ακινήτων που προέρχεται
από τους διακανονισμούς Μη-Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) με υποθήκη συγκρατεί τις τιμές συγκεκριμένων κατηγοριών ακινήτων. Όλοι
οι δείκτες καταδεικνύουν ότι η ανοδική πορεία του τομέα ακινήτων θα συνεχιστεί και το 2019. 

Μεταβολές τιμών ανά επαρχία

Σε τριμηνιαία βάση, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών σημείωσε αύξηση στις επαρχίες Λεμεσού, Πάφου και Λευκωσίας, ενώ στις επαρχίες Λάρνακας και
Αμμοχώστου σημείωσε οριακή μείωση.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αύξηση στις τιμές κατοικιών κατά 0,6% στη Λεμεσό, 0,4% στην Πάφο και 0,3% στη Λευκωσία ενώ στη Λάρνακα και
Αμμόχωστο καταγράφηκε μικρή μείωση 0,2% και 0,4%, αντίστοιχα (Διάγραμμα 3). Όσον αφορά τις ετήσιες μεταβολές στο γενικό δείκτη τιμών
κατοικιών ανά επαρχία, για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο δεν καταγράφηκε μείωση σε καμία επαρχία.

Στην Αμμόχωστο καταγράφηκε ετήσια αύξηση της τάξης του 3,7%, στη Λεμεσό 3,4%, στη Λευκωσία 1%, στη Λάρνακα 0,9%, ενώ στην Πάφο
καταγράφηκε σταθεροποίηση.

Όσον αφορά τις τιμές οικιών, στην Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία καταγράφηκαν τριμηνιαίες αυξήσεις 1,2%, 0,6% και 0,2%, αντίστοιχα. Στις
επαρχίες Αμμοχώστου και Λάρνακας καταγράφηκαν μειώσεις 1% και 0,3%, αντίστοιχα.

Σε ετήσια βάση, οι τιμές οικιών σημείωσαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες εκτός από την επαρχία Πάφου, όπου καταγράφηκε μικρή μείωση 0,2%. Στην Αμμόχωστο οι τιμές οικιών αυξήθηκαν κατά 2,5%, στη Λεμεσό κατά 1,9%, στη Λευκωσία 0,8% και στη Λάρνακα κατά 0,1%.

Οι τιμές διαμερισμάτων σε τριμηνιαία βάση κατέγραψαν αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο σε όλες τις επαρχίες. Στη Λεμεσό καταγράφηκε τριμηνιαία αύξηση 0,9%, στην Πάφο 0,8%, στη Λευκωσία 0,5%, στην Αμμόχωστο 0,3%, και στη Λάρνακα 0,1%. Σε ετήσια βάση, οι τιμές των
διαμερισμάτων σημείωσαν για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο αύξηση σε όλες τις επαρχίες με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στις επαρχίες Λεμεσού
(7,5%) και Αμμοχώστου (7,3%). Οι τιμές διαμερισμάτων σημείωσαν ετήσια αύξηση 3,8%, στην Πάφο, στη Λάρνακα 3% και στη Λευκωσία 1,5%.

Μεταβολές άλλων σχετικών δεικτών

Ο τομέας των ακινήτων παρουσίασε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 ανοδική τάση, υποβοηθούμενος από την αυξημένη ζήτηση για ακίνητα, τις ξένες επενδύσεις, το νέο εγχώριο δανεισμό και την αυξημένη κατασκευαστική δραστηριότητα.

Η αυξημένη ζήτηση για ακίνητα αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Συγκεκριμένα, τα πωλητήρια έγγραφα για ακίνητα κατέγραψαν ετήσια αύξηση για ολόκληρο το 2018 κατά 5,8% και για το πρώτο τρίμηνο του 2019 κατά 11,1% (Διάγραμμα 5). Η μείωση που καταγράφηκε στα πωλητήρια έγγραφα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 οφείλεται στο γεγονός ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 κατατέθηκε μεγάλος αριθμός πωλητηρίων εγγράφων για να αποφύγουν την επικείμενη εισαγωγή του ΦΠΑ στη γη. 

Η ζήτηση ακινήτων παρουσίασε αύξηση τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 (16,7% και 5,8%, αντίστοιχα). 

Αντιπαραβάλλοντας τον δείκτη προσδοκιών για τις τιμές ακινήτων τους επόμενους τρεις μήνες, που είναι διαθέσιμες στην ΕΟΣ, με τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, παρατηρούμε ότι οι δύο σειρές παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό συσχέτισης.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2003 – 2018 ο συντελεστής συσχέτισης (correlation coefficient) των δύο σειρών εκτιμάται στο 0,77. Από το δείκτη προσδοκιών τιμών ακινήτων που διαχρονικά αντικατοπτρίζει την αύξηση ή τη μείωση στην εμπιστοσύνη που υπάρχει στην αγορά ακινήτων αναμένεται περαιτέρω αύξηση στις τιμές ακινήτων το επόμενο τρίμηνο. 

Ταυτόχρονα, ο δείκτης προσδοκιών εργοδότησης για τους επόμενους τρεις μήνες στον κατασκευαστικό τομέα το τέταρτο τρίμηνο του 2018 έφθασε κατά μέσο όρο στο 8,9 σε σύγκριση με 0,2 την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

Συμπερασματικά, οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο συνέχισαν για ακόμα ένα τρίμηνο να καταγράφουν αύξηση. Παρ’ όλο που το επίπεδο των τιμών είναι ακόμη χαμηλότερο από τα επίπεδα πριν τη χρηματοοικονομική κρίση, η ανάγκη για στενή παρακλούθηση των εξελίξεων τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιοχές είναι επιβεβλημένη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ