Τράπεζα Κύπρου: Το ακριβότερο σπίτι που πωλεί στην Ελλάδα (pics)

Πέραν του €1,5 εκατ. κοστίζει το ακριβότερο σπίτι που πωλεί η Τράπεζα Κύπρου στην Ελλάδα.

Πρόκειται στην ουσία για διώροφη μεζονέτα, με υπόγειο 397 τ.μ., ισόγειο 400 τ.μ. και πρώτο όροφο 175 τ.μ., στους Θρακομακεδόνες, Αττική. Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό Βέροιας 16, Θρακομακεδόνες, Αττική και να σημειωθεί ότι δεν είναι επιπλωμένο.

Η Τράπεζα δύναται κατά τη διακριτική της ευχέρεια να επιλέξει αγοραστή οποτεδήποτε το κρίνει σκόπιμο ή/και να απορρίψει οποιαδήποτε προσφορά έχει λάβει. Κατά την επιλογή του αγοραστή, η Τράπεζα μπορεί να λάβει υπόψη της κάθε παράγοντα τον οποίο κρίνει κατάλληλο και κάθε σχετική επιλογή της Τράπεζας εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική της ευχέρεια. Η επιλογή κάθε αγοραστή τελεί υπό την επιφύλαξη της συμμόρφωσης του σχετικού αγοραστή με την πολιτική της Τράπεζας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για το σκοπό αυτό οφείλει να παρέχει στην Τράπεζα κάθε έγγραφο και πληροφορία που είναι κατά την κρίση της Τράπεζας αναγκαία για τη διενέργεια του εν λόγω ελέγχου. 

Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει στοιχεία που αποδεικνύουν πως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής (και το συνδεδεμένο πρόσωπο εφόσον οριστεί τέτοιο) έχει στη διάθεσή του το συμφωνηθέν τίμημα (proof of funds). 

Ο επιλεγείς αγοραστής υποχρεούται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση της επιλογής του από την Τράπεζα να υπογράψει με την Τράπεζα ιδιωτικό συμφωνητικό που θα ρυθμίζει τη σχέση των μερών και να πληρώσει προκαταβολή (αρραβώνα) ποσού δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ (ή τυχόν μικρότερου ποσού που κατά τη διακριτική της ευχέρεια μπορεί να ζητήσει η Τράπεζα) έναντι του προσφερόμενου τιμήματος αγοραπωλησίας, σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω συμφωνητικού.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ