ΔΕΕ: Το Facebook μπορεί να υποχρεωθεί να διαγράψει περιεχόμενο

"Κατά το δίκαιο της Ένωσης, πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού περιεχομένου, όπως το Facebook, είναι δυνατό να υποχρεωθεί να διαγράψει σχόλια περιεχομένου πανομοιότυπου και, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ανάλογου με το περιεχόμενο σχολίου που έχει κριθεί προγενέστερα ως παράνομο", έκρινε σήμερα το  Δικαστήριο της ΕΕ έπειτα από αίτημα του Oberster Gerichtshof (Ανώτατο Δικαστήριο, Αυστρία) να ερμηνεύσει τη σχετική οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Το ΔΕΕ έκρινε πως κατά το δίκαιο της Ένωσης, μπορεί να κληθεί το Facebook να διαγράψει τέτοιο περιεχόμενο, ενώ είναι επίσης δυνατό "η απόφαση που διατάσσει τη λήψη τέτοιων ασφαλιστικών μέτρων να παράγει αποτελέσματα σε παγκόσμια κλίμακα, στο πλαίσιο του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, το οποίο απόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη".

Αναλυτικά η απόφαση του ΔΕΕ αναφέρει:

"Δικαστήριο Κράτους Μέλους δύναται να διατάξει πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού περιεχομένου (1) να διαγράψει πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύει και των οποίων το περιεχόμενο είναι πανομοιότυπο με το περιεχόμενο πληροφορίας κριθείσας προγενέστερα ως παράνομης ή να αποκλείσει τις πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, ανεξαρτήτως της ταυτότητας του αιτούντος την αποθήκευσή τους, (2) να διαγράψει πληροφορίες τις οποίες αποθηκεύει και των οποίων το περιεχόμενο είναι ανάλογο με το περιεχόμενο πληροφορίας κριθείσας προγενέστερα ως παράνομης ή να αποκλείσει την πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές, εφόσον ο έλεγχος και η διερεύνησή τους που επιβάλλονται βάσει της σχετικής αποφάσεως περιορίζονται σε πληροφορίες που μεταφέρουν μήνυμα του οποίου το περιεχόμενο παραμένει, κατ’ ουσίαν, αμετάβλητο σε σχέση με εκείνο που διαπιστώθηκε ότι έχει παράνομο χαρακτήρα και περιέχουν ειδικά στοιχεία προσηκόντως προσδιορισμένα στην απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, και εφόσον οι διαφορές ως προς τη διατύπωση του ανάλογου αυτού περιεχομένου, σε σχέση με εκείνο που κρίθηκε προγενέστερα παράνομο, δεν δύνανται να υποχρεώσουν τον πάροχο υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακού περιεχομένου να προβεί σε αυτοτελή εκτίμηση του περιεχομένου αυτού (επομένως, ο πάροχος δύναται να κάνει χρήση αυτοματοποιημένων τεχνικών και μέσων διερευνήσεως)· και (3)να διαγράψει τις πληροφορίες που αφορά η διατάσσουσα τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων απόφαση ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτές παγκοσμίως, στο πλαίσιο του ισχύοντος διεθνούς δικαίου, το οποίο απόκειται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη.
 

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ