Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

Σύμβαση (συμβόλαιο για 12 μήνες).

Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Ειδικού Επιστήμονα ΄Έρευνας στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. Η χρηματοδότηση θα γίνεται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και χορηγίες του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

 • Εκπόνηση εφαρμοσμένης έρευνας στα οικονομικά με τη χρήση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
 • Διαχείριση και έλεγχος μεγάλου όγκου δεδομένων μέσω λογισμικού.
 • Προγραμματισμός λογισμικού κώδικα (programming) για εφαρμογή οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων ανάλυσης (π.χ. προβλέψεις οικονομικών μεγεθών, κατασκευή δεικτών).
 • Συγγραφή άρθρων/εκθέσεων/δελτίων για επεξήγηση των μεθόδων ανάλυσης, ερμηνεία αποτελεσμάτων και διατύπωση συμπερασμάτων πολιτικής.
 • Παρουσιάσεις μεθοδολογίας και αποτελεσμάτων έρευνας σε συνέδρια και φορείς χάραξης πολιτικής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 

 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά ή Στατιστική ή συναφή κλάδο. 
 • Απαραίτητη είναι η γνώση οικονομετρικών μεθόδων και στατιστικών πακέτων, και η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία. Υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση και έφεση για έρευνα.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Εμπειρία σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.  Γνώση γλωσσών προγραμματισμού π.χ. Matlab, R. Gauss θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η απασχόληση θα είναι μερική (70 ώρες/μήνα) και θα έχει χρονική διάρκεια 12 μήνες. Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται στα €1.100. Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου. Υψηλότερες απολαβές μπορεί να καθοριστούν, αναλόγως εμπειρίας και προσόντων. Δεν προνοείται 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν τα πιο κάτω:

 • Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εν λόγω θέση
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά
 • Αντίγραφα πτυχίων και αναλυτικές βαθμολογίες
 • Ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της ερευνητικής τους εργασίας (π.χ. άρθρο) κατά τα τελευταία δυο χρόνια.
 • Ονόματα δύο ατόμων από τους οποίους δυνατό να ζητηθούν συστάσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα πιο πάνω στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://applications.ucy.ac.cy/recruitment μέχρι την Παρασκευή 06/03/2020.  Οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια  θα κληθούν σε συνέντευξη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ