Προσλήψεις στην Αρχή Λιμένων - Μισθοί μέχρι €59.684,20

Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού.

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση δύο κενών μόνιμων θέσεων Λιμενικού Λειτουργού και Πλοηγού, για απασχόληση στο Λιμάνι Λάρνακας.

Είναι δυνατόν όμως, η Αρχή, αναλόγως των υπηρεσιακών αναγκών, να αποφασίσει την απασχόληση των διορισθέντων σε άλλο/α λιμάνι/α.

Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α9: €30.413,34 – 31.879,59 – 33.345,83 – 34.812,08 – 36.278,32 – 37.744,57 – 39.210,81 – 40.677,06 – 42.143,30 και Α11: €40.526,18 – 42.164,90 – 43.803,63 – 45.442,36 – 47.081,08 – 48.719,81 – 50.358,54 – 51.997,26 – 53.635,99 και Α12: €44.968,15 – 47.070,45 – 49.172,74 – 51.275,03 – 53.377,33 – 55.479,62 – 57.581,91 – 59.684,20 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση των εν λόγω θέσεων γίνεται μετά από τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεση από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και Ευθύνες:

Εκτελεί καθήκοντα πλοηγού. Βοηθεί στην οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του λιμανιού στο οποίο θα τοποθετηθεί.

Ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία μέσα στις λιμενικές περιοχές, περιλαμβανομένης της εισόδου, εξόδου, κίνησης, μετακίνησης, διακίνησης, θέσης, ελιγμού, ελλιμενισμού, είσπλου, απόπλου, αγκυροβολίας, παραμονής, πλεύρισης, πρόσδεσης, πρυμνοδέτησης, στάθμευσης, αναχώρησης, φόρτωσης ή εκφόρτωσης σκαφών. Φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας στην περιοχή του λιμανιού που υπηρετεί και για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Τηρεί μετεωρολογικά δελτία και άλλα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τα λιμάνια και τη λειτουργία τους. Επιβλέπει και ελέγχει την εργασία κατώτερου προσωπικού. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Απασχολείται σε μέρες και ώρες, που καθορίζει η Αρχή, που περιλαμβάνουν εργασία πάνω σε 24ωρη βάση με το σύστημα των εναλλασσόμενων φυλακών.

3. Απαιτούμενα Προσόντα:

(α) Πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας πλοιάρχου/Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης ή ισότιμο προσόν αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

(β) Αρτιμέλεια, άριστη όραση και υγεία.

(γ) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ψυχραιμία και ευθυκρισία.

(δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

(ε) Διετής πείρα στην πλοήγηση ή/και προηγούμενη πείρα ως Κυβερνήτης σε ποντοπόρο σκάφος με χωρητικότητα πάνω από 3.000 κόρους, θα αποτελεί πλεονέκτημα.

4. Λόγω της Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

5. Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης∙ και

 (ii) οι οποίοι, δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

6. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ’ αυτό δυνάμει του εδαφίου (6) του άρθρου 19 των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμων του 1973 μέχρι 2016, εξέδωσε διάταγμα με το οποίο καθορίστηκε η πιο πάνω θέση, ως θέση που συνεπάγεται άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και στη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων του κράτους.

7. Σύμφωνα με τον Κανονισμό 11 (1) (στ) και (ζ) των περί Αρχής Λιμένων Κύπρου (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών του 1997 μέχρι 2011, για να διοριστεί κάποιος σε θέση στην Αρχή πρέπει να μην έχει ηλικία μικρότερη των δεκαεπτά χρόνων και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις στη Δημοκρατία, εκτός αν έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

8. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο της Αρχής (έντυπο ΑΛΚ Π.Δ. 5 – «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ»), που είναι διαθέσιμο στα κατά τόπους Γραφεία της Αρχής καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα της Αρχής www.cpa.gov.cy.

Οι αιτήσεις πρέπει να απευθύνονται στην Αρχή Λιμένων Κύπρου και να παραδίδονται με το χέρι στα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής, στη διεύθυνση Λεωφόρος Λεμεσού 5 (5ος όροφος), 2112 Λευκωσία ή να αποστέλλονται μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Γενική Διευθύντρια της Αρχής Λιμένων Κύπρου, Τ.Θ. 22007, 1516 Λευκωσία. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Παρασκευής, 20.03.2020 ή ταχυδρομικώς με σφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 20.03.2020.

9. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των αιτητών.

10. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών ή άλλων προσόντων. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

11. Η πείρα που δηλώνεται στις αιτήσεις θα λαμβάνεται υπόψη μόνο εάν συνοδεύεται με βεβαιώσεις υπηρεσίας όπου να αναφέρονται ο τίτλος της θέσης και η χρονική περίοδος εργοδότησης. Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ