Αγορά υπηρεσιών από 1.100 άτομα η Στατιστική Υπηρεσία

Η Υπηρεσία πληροφορεί ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν και όσοι υποψήφιοι διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Σε αγορά υπηρεσιών από περίπου 1100 άτομα θα προχωρήσει η Στατιστική Υπηρεσία.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η Στατιστική προγραμματίζει τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού 2021, η οποία αποτελεί βασική πηγή πληροφοριών και στατιστικών δεδομένων. Η Απογραφή, η οποία διεξάγεται σε τακτά διαστήματα 10 χρόνων, θα διενεργηθεί κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.

Η συλλογή των στοιχείων θα γίνει μέσω προσωπικών συνεντεύξεων στα νοικοκυριά και στα ιδρύματα και για τον σκοπό αυτό η Στατιστική Υπηρεσία θα προβεί σε αγορά υπηρεσιών από περίπου 1.100 άτομα.

Αναμένεται ότι 1.000 άτομα θα απασχοληθούν ως απογραφείς και 100 ως επιθεωρητές. Τα καθήκοντα των απογραφέων αφορούν την καταγραφή όλων των κατοικιών, των ιδρυμάτων και των ενοίκων τους σε κάθε απογραφικό τμήμα το οποίο θα τους ανατεθεί. Τα καθήκοντα των επιθεωρητών αφορούν τον έλεγχο και την καθοδήγηση των απογραφέων. Οι επιθεωρητές θα επιλεγούν ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για εκδήλωση ενδιαφέροντος μόνο ηλεκτρονικά μέχρι τις 2 Ιουλίου, 2021, συμπληρώνοντας τις πιο κάτω πληροφορίες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και άτομα που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η επιλογή των ατόμων θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες σε προσωπικό κατά Δήμο/Κοινότητα.

Η Υπηρεσία πληροφορεί ότι οι αιτήσεις θα εξεταστούν και όσοι υποψήφιοι διαπιστωθεί προκαταρκτικά ότι πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ