Θέση εργασίας διευθυντή τεχνικού ελέγχου με μισθό €6,700 μηνιαίως

Στην Ελεγκτική Υπηρεσία. 

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Διευθυντή Τεχνικού Ελέγχου, Ελεγκτική Υπηρεσία. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(i): €64.713, 67.333, 69.953, 72.573, 75.193, 77.813, 80.433 βάσει του Ν. 56(Ι)/2018.

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που εγκρίνονται με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), όχι αργότερα από την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Την οργάνωση, διοίκηση και εύρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Ελεγκτικής Υπηρεσίας·
(β) την ετοιμασία και εφαρμογή προγραμμάτων τεχνικού ελέγχου·
(γ) τον προγραμματισμό, συντονισμό, διεξαγωγή και επόπτευση τεχνικών και διαχειριστικών ελέγχων, ειδικών ερευνών και μελετών, καθώς και τον έλεγχο και υποβολή σχετικών εκθέσεων· και
(δ) τη διεξαγωγή και παρακολούθηση της σχετικής με τα καθήκοντά του αλληλογραφίας καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού.

(2) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Απαιτούμενα προσόντα:

Α. Για Πρώτο Διορισμό:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στη Μηχανολογία ή στην Ηλεκτρολογία που να επιτρέπει στον κάτοχό του να εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ. (Σημ.: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
(3) Δεκαετής τουλάχιστο μεταπτυχιακή πείρα σε υπεύθυνη θέση στην επίβλεψη ή/και έλεγχο τεχνικών έργων, από την οποία πενταετής τουλάχιστο πείρα σε διοικητικά ή/και εποπτικά καθήκοντα που να περιλαμβάνει προγραμματισμό, οργάνωση, καθοδήγηση, συντονισμό και έλεγχο εργασιών, κατά προτίμηση στη Δημόσια Υπηρεσία.

Β. Για Προαγωγή:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Πολιτική Μηχανική ή στη Μηχανολογία ή στην Ηλεκτρολογία που να επιτρέπει στον κάτοχό του να εγγραφεί ως μέλος του ΕΤΕΚ. (Σημ.: Ο όρος "Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος" καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
(2) Δεκαετής τουλάχιστο πείρα σε θέματα τεχνικού και διαχειριστικού ελέγχου μετά την απόκτηση του ακαδημαϊκού προσόντος, από την οποία τριετής τουλάχιστον υπηρεσία στη θέση Ανώτερου Πρώτου Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου ή/και στην προηγούμενη θέση Λειτουργού Τεχνικού Ελέγχου, 1ης Τάξης.

Γ. Και για τα δύο Α και Β:

(1) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

Επισημαίνεται ότι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Για να προχωρήσει με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης, ο αιτητής θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στην Αριάδνη. Η ταυτοποίηση των αιτητών σε Κέντρο Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή άλλο εξουσιοδοτημένο κέντρο δεν είναι απαραίτητη.

Ο αιτητής επιλέγει τη θέση για την οποία ενδιαφέρεται και συμπληρώνει τα πεδία της αίτησης. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία.