Νέες θέσεις εργασίας στο Ενεργειακό Γραφείο

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2019.

Δυο θέσεις εργασίας άνοιξαν στο Ενεργειακό Γραφείο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε δύο βασικούς τομείς. 

1.  Θέση Μηχανικού

Αριθμός θέσεων: 1

Είδος σύμβασης: Εσωτερικού συνεργάτη

Διάρκεια: 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης

Περίοδος αιτήσεων: 20 Δεκεμβρίου 2018 – 10 Ιανουαρίου 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία πρόσληψης: Φεβρουάριος 2019

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο, Λευκωσία

Μισθός: αναλόγως προσόντων

Πρόσθετα ωφελήματα: Ομαδικό σχέδιο προσωπικού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Γενικές Πληροφορίες

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 και έχει όραμα να συμβάλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι στόχοι του Ενεργειακού Γραφείου είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι κύριοι τομείς δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του είναι:

 • Προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες.
 • Διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί πολίτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και τοπικές αρχές για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
 • Εκπονεί και παρακολουθεί την υλοποίηση των Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης Τοπικών Αρχών, αναδεικνύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Υποστηρίζει έργα βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως ενεργειακοί έλεγχοι, μελέτες φωτισμού, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Παρέχει προς τις αναθέτουσες αρχές ενημέρωση, τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την κυκλική οικονομία.
 • Παρέχει υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων με τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, στην έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περιγραφή θέσης και καθήκοντα

 • Να παρέχει τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σε ενδιαφερόμενους για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
 • Να συντονίζει και να παρακολουθεί την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να συνεισφέρει στην εκπόνηση τεχνικών μελετών, εκθέσεων και παραδοτέων ευρωπαϊκών έργων.
 • Να συνεισφέρει στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων.
 • Να συνεισφέρει στη καθημερινή λειτουργία του Γραφείου.
 • Να εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια σε Κύπρο και εξωτερικό.
 • Να παρακολουθεί και να αναλύει εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, στατιστικές και τεχνολογικές εξελίξεις σχετικές με θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
 • Να χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας όπως έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιότυπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλέφωνο, τηλεδιασκέψεις και ιστοσελίδα για την επικοινωνία με συνεργάτες, συναδέλφους, ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες.
 • Να μεταφράζει εκθέσεις, παραδοτέα και υλικό πληροφόρησης από Ελληνικά σε Αγγλικά και αντίστροφα.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο στη Μηχανική επιστήμη
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών της Microsoft Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε περιβαλλοντικές σπουδές, ή/και σπουδές σχετικές με θέματα ενέργειας, ή/και στη διαχείριση έργων ή/και σε ευρωπαϊκές σπουδές θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Παρακολούθηση προγραμμάτων εκπαίδευσης όπως «ενεργειακός ελεγκτής», «επιθεωρητής συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού», «ενεργειακός διαχειριστής», «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», «κυκλική οικονομία», «ενεργειακή ανάλυση με τη χρήση λογισμικών», «σχεδιασμός και ανάλυση φωτισμού με τη χρήση λογισμικών» θεωρείται ως επιπρόσθετο προσόν.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιώσιμων μεταφορών, κλιματικής αλλαγής και στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώσης ξένης γλώσσας πέραν των αγγλικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Απαιτούμενες ικανότητες

 • Ακεραιότητα και συμμετοχικότητα: Αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό, αντιδρά με διακριτικότητα στις διαφωνίες και ενθαρρύνει και τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο. Είναι έμπιστος/η, ηθικός/ή και σέβεται εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Ομαδικότητα: Καλλιεργεί ομαδικό πνεύμα, συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλους να πράξουν το ίδιο.
 • Συνεργασία: Δημιουργεί και ενισχύει τη συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες.
 • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζει σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων/εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων διασφαλίζοντας πάντα και την απαιτούμενη ποιότητα στο αποτέλεσμα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Ανοιχτός/ή σε αλλαγές και ευέλικτος/η σε μεταβολές στα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας. Αποδοτικότητα και συνέπεια ακόμη και σε συνθήκες πίεσης. Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.
 • Επικέντρωση στην επίλυση προβλημάτων: Αξιολογεί και αναλύει δεδομένα και ενέργειες ώστε να καταλήγει σε λογικές και ρεαλιστικές αποφάσεις. Εφαρμόζει ορθολογιστικές και χωρίς προκαταλήψεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ρίσκου των αποφάσεων που λαμβάνει. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία: Εκφράζει ιδέες και παραθέτει δεδομένα με καθαρό λόγο και ακρίβεια. Επικοινωνεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αισθήματα των άλλων. Είναι καλός ακροατής και μοιράζεται γνώσεις με άλλους. Διαχειρίζεται τη διαφορετική άποψη με αποτελεσματικότητα αναζητώντας τα κοινά σημεία με τους συνομιλητές για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες.

2.  Θέση εμπειρογνώμονα σε θέματα επικοινωνίας

Αριθμός θέσεων: 1

Είδος σύμβασης: Εσωτερικού συνεργάτη

Διάρκεια: 1 χρόνο με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη 1 χρόνο αναλόγως απόδοσης και διαθεσιμότητας χρηματοδότησης

Περίοδος αιτήσεων: 15 Δεκεμβρίου 2018 με 10 Ιανουαρίου 2019

Εκτιμώμενη ημερομηνία πρόσληψης: Φεβρουάριος 2019

Έδρα: Ενεργειακό Γραφείο, Λευκωσία

Μισθός: αναλόγως προσόντων

Πρόσθετα ωφελήματα: Ομαδικό σχέδιο προσωπικού για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Γενικές Πληροφορίες

Το Ενεργειακό Γραφείο είναι ένας ανεξάρτητος, μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε το 2009 και έχει όραμα να συμβάλει ενεργά στην εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι στόχοι του Ενεργειακού Γραφείου είναι η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, των βιώσιμων μεταφορών, η βελτίωση τηςενεργειακής απόδοσης και να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Οι κύριοι τομείς δράσεις του Ενεργειακού Γραφείου για την επίτευξη των στόχων του είναι:

 • Προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης για επαγγελματίες.
 • Διοργανώνει εξετάσεις για την πιστοποίηση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων.
 • Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί πολίτες, επαγγελματίες, επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς και τοπικές αρχές για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
 • Εκπονεί και παρακολουθεί την υλοποίηση των Ενεργειακών Σχεδίων Δράσης Τοπικών Αρχών, αναδεικνύοντας το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις νέες τεχνολογικές προκλήσεις και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Υποστηρίζει έργα βιώσιμης ανάπτυξης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες όπως ενεργειακοί έλεγχοι, μελέτες φωτισμού, τεχνοοικονομικές μελέτες, μελέτες εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Παρέχει προς τις αναθέτουσες αρχές ενημέρωση, τεχνική υποστήριξη, εκπαίδευση για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις και την κυκλική οικονομία.
 • Παρέχει υπηρεσίες τεχνικών μετρήσεων με τη χρήση του εξειδικευμένου εξοπλισμού.
 • Συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με τοπικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, συμβάλλοντας στην καινοτομία, στην έρευνα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Περιγραφή θέσης και καθήκοντα

 • Να χρησιμοποιεί μέσα επικοινωνίας όπως έντυπη και ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιότυπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλέφωνο, τηλεδιασκέψεις και ιστοσελίδα για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία του Ενεργειακού Γραφείου.
 • Να δημιουργεί υλικό και ενημερώσεων για την ιστοσελίδα, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικών δελτίων και δελτίων τύπου του Ενεργειακού Γραφείου ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων που συμμετέχει το Ενεργειακό Γραφείο.
 • Να αρθρογραφεί και να συμμετέχει σε συνεντεύξεις για την προβολή των δράσεων και των στοχεύσεων του Ενεργειακού Γραφείου.
 • Να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά εργαστήρια, συναντήσεις και εκδηλώσεις που διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο ή τρίτοι.
 • Να οργανώνει δραστηριότητες προώθησης των στόχων του Ενεργειακού Γραφείου όπως συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις, επισκέψεις κ.α.
 • Να συντονίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί τις δράσεις επικοινωνίας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διαχείρισης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να υποστηρίζει την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Να συνεισφέρει στην ετοιμασία και υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση έργων.
 • Να συνεισφέρει στη καθημερινή λειτουργία του Γραφείου.
 • Να εκπροσωπεί το Ενεργειακό Γραφείο σε συναντήσεις, εργαστήρια, ημερίδες και συνέδρια σε Κύπρο και εξωτερικό.
 • Να μεταφράζει εκθέσεις, παραδοτέα και υλικό πληροφόρησης από Ελληνικά σε Αγγλικά και αντίστροφα.

Απαιτούμενα προσόντα

 • Πτυχίο ή Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Επικοινωνία ή Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή Αγοραλογία (Marketing) ή Δημόσιες Σχέσεις ή τρία (3) χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας.
 • Τουλάχιστον ένα (1) χρόνο επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας.
 • Πολύ καλή γνώση Ελληνικών
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και λογισμικών της Microsoft Office
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Γνώση σχεδιαστικών λογισμικών όπως Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft Publisher κ.α. θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε περιβαλλοντικές σπουδές ή/και σε ευρωπαϊκές σπουδές θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.
 • Καλή γνώσης ξένης γλώσσας πέραν των αγγλικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Απαιτούμενες ικανότητες

 • Ακεραιότητα και συμμετοχικότητα: Αντιμετωπίζει τους πάντες με σεβασμό, αντιδρά με διακριτικότητα στις διαφωνίες και ενθαρρύνει και τους άλλους να εφαρμόζουν το ίδιο. Είναι έμπιστος/η, ηθικός/ή και σέβεται εσωτερικούς κανονισμούς.
 • Ομαδικότητα: Καλλιεργεί ομαδικό πνεύμα, συνεργάζεται και υποστηρίζει άλλους να πράξουν το ίδιο.
 • Συνεργασία: Δημιουργεί και ενισχύει τη συνεργασία με συναδέλφους και συνεργάτες.
 • Αποτελεσματικότητα: Εφαρμόζει σειρά ενεργειών για την αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων/εργασιών για την επίτευξη καθορισμένων στόχων διασφαλίζοντας πάντα και την απαιτούμενη ποιότητα στο αποτέλεσμα.
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα: Ανοιχτός/ή σε αλλαγές και ευέλικτος/η σε μεταβολές στα καθήκοντα και το περιβάλλον εργασίας. Αποδοτικότητα και συνέπεια ακόμη και σε συνθήκες πίεσης. Προσπάθεια για συνεχή βελτίωση.
 • Επικέντρωση στην επίλυση προβλημάτων: Αξιολογεί και αναλύει δεδομένα και ενέργειες ώστε να καταλήγει σε λογικές και ρεαλιστικές αποφάσεις. Εφαρμόζει ορθολογιστικές και χωρίς προκαταλήψεις προσεγγίσεις για τον υπολογισμό του ρίσκου των αποφάσεων που λαμβάνει. Εφαρμόζει καινοτόμες ιδέες και δημιουργικότητα για την επίλυση προβλημάτων.
 • Αποτελεσματική επικοινωνία: Εκφράζει ιδέες και παραθέτει δεδομένα με καθαρό λόγο και ακρίβεια. Επικοινωνεί λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα αισθήματα των άλλων. Είναι καλός ακροατής και μοιράζεται γνώσεις με άλλους. Διαχειρίζεται τη διαφορετική άποψη με αποτελεσματικότητα αναζητώντας τα κοινά σημεία με τους συνομιλητές για να ξεπεραστούν οι διαφωνίες.

Σημαντικές διευκρινήσεις

 • Όλοι οι υποψήφιοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος σε μορφή pdf μαζί με την αίτηση τους για τη θέση. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο email: savvas.vlachos@cea.org.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
 • Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2019.
 • Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την πιο πάνω ημερομηνία δε θα ληφθούν υπόψη.
 • Μόνο όσοι επιλεγούν για συνέντευξη θα ειδοποιηθούν.
 • Το Ενεργειακό Γραφείο δεν υποχρεούται να προχωρήσει στην πρόσληψη αν δεν υπάρξουν κατάλληλοι υποψήφιοι.
 • Η θέση αφορά πτυχιούχους με καθόλου ή μερική επαγγελματική εμπειρία.
 • Η υποβολή βιογραφικού σημειώματος και προσωπικών στοιχείων για τη διεκδίκηση της παρούσας θέσης θεωρούνται εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για σκοπούς προσλήψεων. Πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου. Με την πλήρωση της θέσης ή με την πάροδο 3 μηνών, όποιο έρθει πρώτο, όλα τα προσωπικά δεδομένα που έχουν σταλεί θα διαγραφούν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ